/[webpac]/trunk2/eurovoc/eurovoc.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/eurovoc.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 493 - (show annotations)
Sun Oct 10 05:31:23 2004 UTC (17 years, 3 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 8362 byte(s)
local changes

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
5 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
6 <link rel="stylesheet" href="eurovoc.css" type="text/css">
7
8
9 </head>
10
11 <body>
12 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
13 <tr>
14 <td colspan="3" class="hdr">
15 </td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td class="logoHidra">
19 <img src="img/euzajed.png" border="0" alt="Europske zajednice">
20 </td>
21 <td class="logoHidra">
22 <img src="img/hidra.png" border="0" alt="HIDRA logo">
23 </td>
24 <td class="logoEUV">
25 <a href="index.html"><img src="img/eurovoc2.png" border="0" alt="Eurovoc"></a>
26 </td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td class="hdr2" height="10" colspan="3">
30 </td>
31
32 </tr>
33 </table>
34
35
36 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
37 <tr>
38 <td class="hMenuL hMenu">
39 <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">
40 <tr><td>
41 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
42 <tr>
43 <td class="topLpl"></td>
44 <td rowspan="2" class="ActMenu">Pojmovnik Eurovoc</td>
45 <td nowrap class="topRpl"></td>
46 </tr>
47 <tr>
48 <td class="hMenuSide"></td>
49 <td class="hMenuSide"></td>
50 </tr>
51 <tr>
52 <td class="bottomLpl"></td>
53 <td class="bkgPl"></td>
54 <td class="bottomRpl"></td>
55 </tr>
56 </table>
57 </td></tr>
58 </table>
59 </td>
60
61 <td colspan="2" class="hMenu">
62 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" width="520">
63 <tr>
64 <td width="10">&nbsp;</td>
65 <td>
66 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
67 <tr>
68 <td class="topLpl"></td>
69 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="pretrazivanje.html">Pretra¾ivanje</a></td>
70 <td class="topRpl"></td>
71 </tr>
72 <tr>
73 <td class="hMenuSide"></td>
74 <td class="hMenuSide"></td>
75 </tr>
76 <tr>
77 <td colspan="3" height="10"></td>
78 </tr>
79 </table>
80 </td>
81 <td width="10">&nbsp;</td>
82 <td>
83 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
84 <tr>
85 <td class="topLpl"></td>
86 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="hijerarhija.html">Hijerarhijski prikaz</a></td>
87 <td class="topRpl"></td>
88 </tr>
89 <tr>
90 <td class="hMenuSide"></td>
91 <td class="hMenuSide"></td>
92 </tr>
93 <tr>
94 <td colspan="3" height="10"></td>
95 </tr>
96 </table>
97 </td>
98 <td width="10">&nbsp;</td>
99 <td>
100 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
101 <tr>
102 <td class="topLpl"></td>
103 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="abecedno.html">Abecedna kazala</a></td>
104 <td class="topRpl"></td>
105 </tr>
106 <tr>
107 <td class="hMenuSide"></td>
108 <td class="hMenuSide"></td>
109 </tr>
110 <tr>
111 <td colspan="3" height="10"></td>
112 </tr>
113 </table>
114 </td>
115 <td width="10">&nbsp;</td>
116 </tr>
117 </table>
118
119 </td>
120 </tr>
121
122 <tr>
123 <td width="200" class="menu">
124 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">
125 <tr>
126 <td colspan="3">&nbsp;</td>
127 </tr>
128 <tr>
129 <td class="topLsv"></td>
130 <td class="middle bkgSv"></td>
131 <td class="topRsv"></td>
132 </tr>
133 <tr>
134 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Predgovor</a></td>
135 </tr>
136 <tr>
137 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Namjena</a></td>
138 </tr>
139 <tr>
140 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Podruèja</a></td>
141 </tr>
142 <tr>
143 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Jeziène verzije i norme</a></td>
144 </tr>
145 <tr>
146 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Ustrojstvo</a></td>
147 </tr>
148 <tr>
149 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Brojke</a></td>
150 </tr>
151 <tr>
152 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Kako se slu¾iti pojmovnikom</a></td> </tr>
153 <tr>
154 <td class="bottomLsv"></td>
155 <td class="middle bkgSv"></td>
156 <td class="bottomRsv"></td>
157 </tr>
158 <tr>
159 <td colspan="3">&nbsp;</td>
160 </tr>
161 <tr>
162 <td class="topLpl"></td>
163 <td class="middle bkgPl"></td>
164 <td class="topRpl"></td>
165 </tr>
166 <tr>
167 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="#" class="lM">Hrvatski dodatak</a></td>
168 </tr>
169 <tr>
170 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="#" class="lM">Ispis (PDF)</a></td>
171 </tr>
172 <tr>
173 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="#" class="lM">Odr¾avanje</a></td>
174 </tr>
175 <tr>
176 <td class="bottomLpl"></td>
177 <td class="bkgPl"></td>
178 <td class="bottomRpl"></td>
179 </tr>
180 <tr>
181 <td colspan="3" >
182 &nbsp;
183 </td>
184 </tr>
185 <tr>
186 <td colspan="3" class="bottom">
187 ISBN 953-6430-52-5
188 </td>
189 </tr>
190 <tr>
191 <td colspan="3" class="bottom">Impressum</td>
192 </tr>
193 <tr>
194 <td colspan="3" class="bottom">O hrvatskom izdanju</td>
195 </tr>
196 </table>
197
198
199 </td>
200
201
202 <td class="bd" colspan="2">
203 <div class="nsl">
204 <div class="front">
205 <h1>EUROPSKE ZAJEDNICE</h1>
206 <h3>Pojmovnik Eurovoc</h3>
207 <p>4. izdanje, verzija 4.1</p>
208 <p><strong>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska<br/> referalna agencija, HIDRA</strong></p>
209 <p>ZAGREB, 2004.</p>
210 </div>
211
212 <hr width="50%" height="1px">
213 <!--
214
215 <div class="trans">
216 <p>Novèana potpora: Hanns Seidel Stiftung</p>
217 <p class="left">Prevedeno s izvornih jeziènih izdanja <i>Pojmovnika Eurovoc</i> (èetvrto
218 izdanje, verzija 4.1) cop. Europske zajednice, 2004.<br/>
219 Hrvatski prijevod cop. Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija,
220 2004.<br/>
221 Odgovornost za prijevod na hrvatski jezik snosi iskljuèivo HIDRA.</p>
222 <p class="left">SVAKA ZLOUPOTREBA (PRESNIMAVANJE, UMNO®AVANJE, DISTRIBUIRANJE ILI
223 BILO KOJA DRUGA KOMERCIJALNA UPOTREBA) PREDSTAVLJA POVREDU AUTORSKIH PRAVA I
224 KA®NJIVA JE ZAKONOM.</p>
225
226 </div>
227 </div>
228 <p><strong>Impresum:</strong></p>
229
230 <p>ZA IZDAVAÈA<br/>
231 Neda Erceg</p>
232
233 <p>GLAVNA UREDNICA<br/>
234 Maja Brataniæ</p>
235
236 <p>IZVR©NE UREDNICE<br/>
237 Marija Brèiæ<br/>
238 Snje¾ana Ramljak</p>
239
240 <p>SAVJETNICA ZA HRVATSKI JEZIK<br/>
241 Branka Tafra</p>
242
243 <p>INFORMATIÈKA PODLOGA I PRIPREMA<br/>
244 Maja Cvita¹</p>
245
246 <p>IZRADA DIGITALNOG IZDANJA<br/>
247 Operacijski sustavi d.o.o.<br/>
248 Istvan Barany<br/>
249 Ana Garvas Deliæ<br/>
250 Jasmina Plavac</p>
251
252 <p>GRAFIÈKO OBLIKOVANJE NASLOVNICE<br/>
253 Paragrafix</p>
254
255 <div>
256
257 -->
258
259 <p>Pojmovnik ili tezaurus posebna je vrsta rjeènika ustrojena prema hijerarhijskim vezama i asocijativnim odnosima unutar jednoga ili vi¹e tematskih podruèja.
260 </p>
261
262 <p>Pojmovnik Eurovoc multidisciplinarni je pojmovnik sastavljen od 21 podruèja i 127 potpodruèja koja obuhvaæaju sve djelatnosti Europske unije u obliku strukturiranoga i kontroliranoga popisa naziva za sve va¾ne pojmove koji se javljaju u najrazlièitijim dokumentima EU-a.
263 </p>
264 <p>
265 Ured za slu¾bene publikacije Europskih zajednica objavio ga je sredinom
266 osamdesetih godina pro¹loga stoljeæa kao alat za predmetno oznaèivanje, odnosno
267 za sadr¾ajnu obradu slu¾bene dokumentacije Zajednice i nacionalnih parlamenata
268 njezinih èlanica.
269 </p>
270 <p>
271 HIDRA je za potrebe jednoznaène i precizne sadr¾ajne obrade slu¾bene
272 dokumentacije Republike Hrvatske i povezivanja te dokumentacije sa slu¾benom
273 dokumentacijom zemalja Europske unije prevela 2. svezak (predmetnu verziju) i
274 3. svezak (vi¹ejeziènu verziju) treæega izdanja Eurovoca iz 1995. godine. Otada
275 je HIDRA objavila hrvatske prijevode Dodatka 3.1 iz 2000. godine, èetvrtoga
276 izdanje iz 2002, te najnovije objavljene verzije 4.1 iz 2004. godine.
277 </p>
278 <p>
279 Pojmovnik Eurovoc odgovara potrebama sustava opæe dokumentacije u djelatnostima
280 Europske unije, no ne mo¾e dovoljno iscrpno obuhvatiti i razlièite nacionalne
281 specifiènosti. Stoga je izraðen i Hrvatski dodatak Eurovocu, koji obuhvaæa
282 pojmove specifiène za politièki, pravni, povijesni i kulturni prostor Republike
283 Hrvatske. Taj se dodatak stalno obnavlja i dograðuje novim relevantnim
284 pojmovima.
285 </p>
286 <p>
287 Pojmovnik Eurovoc u izvornom je obliku objavljen na veæini od dana¹njih
288 dvadeset slu¾benih jezika Europske unije, a preveden je i na albanski,
289 rumunjski i ruski jezik.
290 </p>
291 </div>
292
293 </td>
294 </tr>
295 </table>
296
297 </body>
298
299
300
301 </html>
302
303

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26