/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 552 - (show annotations)
Tue Oct 26 22:51:32 2004 UTC (16 years, 6 months ago) by dpavlin
File size: 3605 byte(s)
fix mult-word query, decode cookie before usage

1 Design:
2
3 + style listica u IE
4 + dodati simbole za Crovoc
5 + staviti slièicu za Crovoc simbol
6 + dizajnirati bulletice u hijerarhijskom kazalu
7 + dodati bulete kod search listi, nevidljivo je do kuda se¾e pojedini navod
8 - bileti bi mogle biti slièice koje reprezentiraju stablastu strukturu,
9 To bi mogli biti linkovi na stablo umjesto sada¹njeg linka koji je tekst odrednice
10 + umjesto dvostrukih strijelica koje su link na prikaz listiæa
11 bolja bi bila isto slièica koja prikazuje tekst (kao ¹to sad imamo na web-u)
12 + dizajnirati search boxes and buttons
13 + popraviti kazalo - cudno se ponasa oko razmaka i izgleda da ga nekako
14 zbunjuju velika slova
15 - dodati tekstove
16 + Na poèetnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"
17 - Uvodna stranica s tekstom: lo¹e oblikovana srednja kolona
18
19 - Drugi i sljedeæi UF-ovi ne upuæuju na deskriptor s mikrotezaurusom
20 + Neki se navodi ne naðu u pretra¾ivanju: financija¹ (nedeskriptor) ne naðe na CD-u a naðe u Web-u
21 + Napomene ostaviti u pretra¾ivanju samo za opciju "Sve rijeèi"
22 + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala
23 - u drugim opcijama jo¹ pretra¾uje po napomenama
24 + CD: svjetski rat - daje 2 hita; drugi svjetski rat / Drugi svjetski rat - nijedan
25 + u¾im pojmovima dodati bullet (zvjezdicu) da se vidi koliko ih ima
26 + ne radi pretra¾ivanje na francuskom i njemaèkom
27 + razlikuju se velika i mala slova
28
29 - neki linkovi su podcrtani, a neki ne na listuæu, npr. file:///data/webpac2/eurovoc/thes/683.html
30
31 Listiæ:
32
33 + zarez iza koda u listiæu
34 - Srodni pojmovi bi trebali biti po abecedi (550,?. i drugi linkovi)
35
36 Pretra¾ivanje:
37
38 x Trenutno se pretra¾uje po svakoj punoj rijeèi. Mo¾e ostati kao opcija ako se doda i pretra¾ivanje po poèetku svake rijeèi (na web-u je po poèetku svake rijeèi)
39 - pretra¾ivanje po svim u¾im pojmovima, a ne samo prvom (npr. mason, tr¾i¹te buduæih isporuka)
40 + Pretra¾ivanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su jo¹ na engleskom
41 + pretra¾ivanje ne daje broj pronaðenih navoda
42 + prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiæu izgleda da radi
43 + ne radi mapiranje dijakritièkih znakova na osnovno slovo - u svim jezicima
44 + ne naðe ako rijeè poèinje dijakritièkim znakom
45 - pretra¾uje jo¹ uvujek po napomenama (hrvatskim i engleskim)
46 - sve rijeèi ne tra¾iti u:
47 - srodnom pojmu
48 - ¹irem pojmu
49 - u¾em pojmu
50
51
52 Hierarhijski prikaz:
53
54 + popraviti strukturu Crovoca
55 ? Prikaz u hijerarhijskoj strukturi traje stra¹no dugo
56 Mo¾e se ubrzati jedino tako da se smanji velièina struture (tj. maksimalni
57 broj nivoa koji se mogu pokazati)
58
59 Abecedna kazala:
60
61 - Nejasna je filter tipka kad se kazalo odmah prikazuje, treba objasniti
62 ? Search lista bi trebala biti po abecedi
63 Na¾alost, JavaScript ne zna ni¹ta o na¹oj abecedi, pa se rijeèi sa Hrvatskim znakovima sortiraju na kraju
64 + Kazalo: kad se iz francuskog kazala ode u pretra¾ivanje i vrati natrag s francuskim zaklikanim jezikom poka¾e hrvatsko kazalo
65 + kazala na hrvatskom i drugim jezicima nisu jednaka, strana ne pokazuju deskriptor i mikrotezaurus
66 ? kad se promijeni jezik kazala - za¹teka èak i kad se pritisne filter tipka
67 Nisam uspio ovo rekreirati niti u Internet Exploreru niti u FireFox-u. Mo¾da
68 je razlog ¹to uèitavnje novog jezika zahtjeva da browser skine novih
69 200-tinjak kb ¹to mo¾e potrajati sa servera. Na CD-u æe ovo biti brzo.
70 + pokazuje samo neke (èaj ali ne Èad, èe.. ali bez Èe¹ke)
71 + biblioteque u francuskom pretra¾ivanju
72 + prva dva slova sa hrvatskim znakovima, ostala bez
73
74 Misc:
75
76 + maknuti na¹a slova iz pretra¾ivanja
77 - headlines uputnice za drugi i treæi pojam
78 + search se prenosi iz kazala u pretra¾ivanje i obrnuto

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26