/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 493 - (show annotations)
Sun Oct 10 05:31:23 2004 UTC (17 years, 3 months ago) by dpavlin
File size: 2329 byte(s)
local changes

1 - style listica u IE
2 - dodati simbole za Crovoc
3 - popraviti strukturu Crovoca
4 - dizajnirati bulletice u hijerarhijskom kazalu
5 - dizajnirati search boxes and buttons
6 + popraviti kazalo - cudno se ponasa oko razmaka i izgleda da ga nekako
7 zbunjuju velika slova
8 - dodati tekstove
9
10 HIDRA komentari:
11 + Na poèetnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"
12 - Uvodna stranica s tekstom: lo¹e oblikovana srednja kolona
13 - Trenutno se pretra¾uje po svakoj punoj rijeèi. Mo¾e ostati kao opcija ako se doda i pretra¾ivanje po poèetku svake rijeèi (na web-u je po poèetku svake rijeèi)
14 - Search lista bi trebala biti po abecedi
15 - Srodni pojmovi bi trebali biti po abecedi (550,?. i drugi linkovi)
16 - Drugi i sljedeæi UF-ovi ne upuæuju na deskriptor s mikrotezaurusom
17 + Neki se navodi ne naðu u pretra¾ivanju: financija¹ (nedeskriptor) ne naðe na CD-u a naðe u Web-u
18 - Napomene ostaviti u pretra¾ivanju samo za opciju "Sve rijeèi"
19 + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala
20 - prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiæu izgleda da radi
21 ? Kazalo: kad se iz francuskog kazala ode u pretra¾ivanje i vrati natrag s francuskim zaklikanim jezikom poka¾e hrvatsko kazalo
22 To manje-vi¹e radi na svim odabirima jezika isto. Oni se ne pamte. Meðutim,
23 mogli bi se èuvati u cookijima na browseru kod korisnika.
24 ? Prikaz u hijerarhijskoj strukturi traje stra¹no dugo
25 Mo¾e se ubrzati jedino tako da se smanji velièina struture (tj. maksimalni
26 broj nivoa koji se mogu pokazati)
27 + CD: svjetski rat - daje 2 hita; drugi svjetski rat / Drugi svjetski rat - nijedan
28 - Nejasna je filter tipka kad se kazalo odmah prikazuje, treba objasniti
29 - kazala na hrvatskom i drugim jezicima nisu jednaka, strana ne pokazuju deskriptor i mikrotezaurus
30 ? kad se promijeni jezik kazala - za¹teka èak i kad se pritisne filter tipka
31 Nisam uspio ovo rekreirati niti u Internet Exploreru niti u FireFox-u. Mo¾da
32 je razlog ¹to uèitavnje novog jezika zahtjeva da browser skine novih
33 200-tinjak kb ¹to mo¾e potrajati sa servera. Na CD-u æe ovo biti brzo.
34 - u¾im pojmovima dodati bullet (zvjezdicu) da se vidi koliko ih ima
35 ? ne radi pretra¾ivanje na francuskom i njemaèkom
36 mo¾e li neki primjer?
37 + razlikuju se velika i mala slova
38 + zarez iza koda u listiæu
39
40 - Pretra¾ivanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su jo¹ na engleskom

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26