/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 537 - (show annotations)
Sun Oct 24 09:23:48 2004 UTC (16 years, 9 months ago) by dpavlin
File size: 3207 byte(s)
updated

1 Design:
2
3 - style listica u IE
4 + dodati simbole za Crovoc
5 + staviti slièicu za Crovoc simbol
6 + dizajnirati bulletice u hijerarhijskom kazalu
7 + dodati bulete kod search listi, nevidljivo je do kuda se¾e pojedini navod
8 - bileti bi mogle biti slièice koje reprezentiraju stablastu strukturu,
9 To bi mogli biti linkovi na stablo umjesto sada¹njeg linka koji je tekst odrednice
10 + umjesto dvostrukih strijelica koje su link na prikaz listiæa
11 bolja bi bila isto slièica koja prikazuje tekst (kao ¹to sad imamo na web-u)
12 + dizajnirati search boxes and buttons
13 + popraviti kazalo - cudno se ponasa oko razmaka i izgleda da ga nekako
14 zbunjuju velika slova
15 - dodati tekstove
16 + Na poèetnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"
17 - Uvodna stranica s tekstom: lo¹e oblikovana srednja kolona
18
19 - Drugi i sljedeæi UF-ovi ne upuæuju na deskriptor s mikrotezaurusom
20 + Neki se navodi ne naðu u pretra¾ivanju: financija¹ (nedeskriptor) ne naðe na CD-u a naðe u Web-u
21 + Napomene ostaviti u pretra¾ivanju samo za opciju "Sve rijeèi"
22 + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala
23 - u drugim opcijama jo¹ pretra¾uje po napomenama
24 + CD: svjetski rat - daje 2 hita; drugi svjetski rat / Drugi svjetski rat - nijedan
25 + u¾im pojmovima dodati bullet (zvjezdicu) da se vidi koliko ih ima
26 + ne radi pretra¾ivanje na francuskom i njemaèkom
27 + razlikuju se velika i mala slova
28
29 Listiæ:
30
31 + zarez iza koda u listiæu
32 - Srodni pojmovi bi trebali biti po abecedi (550,?. i drugi linkovi)
33
34 Pretra¾ivanje:
35
36 - Trenutno se pretra¾uje po svakoj punoj rijeèi. Mo¾e ostati kao opcija ako se doda i pretra¾ivanje po poèetku svake rijeèi (na web-u je po poèetku svake rijeèi)
37 - pretra¾uje samo po prvom UF-u!!!
38 + Pretra¾ivanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su jo¹ na engleskom
39 + pretra¾ivanje ne daje broj pronaðenih navoda
40 - prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiæu izgleda da radi
41 - ne radi mapiranje dijakritièkih znakova na osnovno slovo - u svim jezicima
42 - ne naðe ako rijeè poèinje dijakritièkim znakom
43 - pretra¾uje jo¹ uvujek po napomenama (hrvatskim i engleskim)
44 - sve rijeèi ne tra¾iti u:
45 - srodnom pojmu
46 - ¹irem pojmu
47 - u¾em pojmu
48
49
50 Hierarhijski prikaz:
51
52 + popraviti strukturu Crovoca
53 ? Prikaz u hijerarhijskoj strukturi traje stra¹no dugo
54 Mo¾e se ubrzati jedino tako da se smanji velièina struture (tj. maksimalni
55 broj nivoa koji se mogu pokazati)
56
57 Abecedna kazala:
58
59 - Nejasna je filter tipka kad se kazalo odmah prikazuje, treba objasniti
60 ? Search lista bi trebala biti po abecedi
61 Na¾alost, JavaScript ne zna ni¹ta o na¹oj abecedi, pa se rijeèi sa Hrvatskim znakovima sortiraju na kraju
62 + Kazalo: kad se iz francuskog kazala ode u pretra¾ivanje i vrati natrag s francuskim zaklikanim jezikom poka¾e hrvatsko kazalo
63 + kazala na hrvatskom i drugim jezicima nisu jednaka, strana ne pokazuju deskriptor i mikrotezaurus
64 ? kad se promijeni jezik kazala - za¹teka èak i kad se pritisne filter tipka
65 Nisam uspio ovo rekreirati niti u Internet Exploreru niti u FireFox-u. Mo¾da
66 je razlog ¹to uèitavnje novog jezika zahtjeva da browser skine novih
67 200-tinjak kb ¹to mo¾e potrajati sa servera. Na CD-u æe ovo biti brzo.
68 - pokazuje samo neke (èaj ali ne Èad, èe.. ali bez Èe¹ke)

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26