/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 537 - (hide annotations)
Sun Oct 24 09:23:48 2004 UTC (16 years, 7 months ago) by dpavlin
File size: 3207 byte(s)
updated

1 dpavlin 537 Design:
2    
3 dpavlin 493 - style listica u IE
4 dpavlin 503 + dodati simbole za Crovoc
5 dpavlin 537 + staviti slièicu za Crovoc simbol
6 dpavlin 528 + dizajnirati bulletice u hijerarhijskom kazalu
7     + dodati bulete kod search listi, nevidljivo je do kuda se¾e pojedini navod
8 dpavlin 522 - bileti bi mogle biti slièice koje reprezentiraju stablastu strukturu,
9     To bi mogli biti linkovi na stablo umjesto sada¹njeg linka koji je tekst odrednice
10 dpavlin 528 + umjesto dvostrukih strijelica koje su link na prikaz listiæa
11 dpavlin 522 bolja bi bila isto slièica koja prikazuje tekst (kao ¹to sad imamo na web-u)
12 dpavlin 530 + dizajnirati search boxes and buttons
13 dpavlin 493 + popraviti kazalo - cudno se ponasa oko razmaka i izgleda da ga nekako
14     zbunjuju velika slova
15     - dodati tekstove
16     + Na poèetnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"
17     - Uvodna stranica s tekstom: lo¹e oblikovana srednja kolona
18 dpavlin 537
19 dpavlin 493 - Drugi i sljedeæi UF-ovi ne upuæuju na deskriptor s mikrotezaurusom
20     + Neki se navodi ne naðu u pretra¾ivanju: financija¹ (nedeskriptor) ne naðe na CD-u a naðe u Web-u
21 dpavlin 513 + Napomene ostaviti u pretra¾ivanju samo za opciju "Sve rijeèi"
22 dpavlin 493 + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala
23 dpavlin 522 - u drugim opcijama jo¹ pretra¾uje po napomenama
24 dpavlin 537 + CD: svjetski rat - daje 2 hita; drugi svjetski rat / Drugi svjetski rat - nijedan
25     + u¾im pojmovima dodati bullet (zvjezdicu) da se vidi koliko ih ima
26     + ne radi pretra¾ivanje na francuskom i njemaèkom
27     + razlikuju se velika i mala slova
28    
29     Listiæ:
30    
31     + zarez iza koda u listiæu
32     - Srodni pojmovi bi trebali biti po abecedi (550,?. i drugi linkovi)
33    
34     Pretra¾ivanje:
35    
36     - Trenutno se pretra¾uje po svakoj punoj rijeèi. Mo¾e ostati kao opcija ako se doda i pretra¾ivanje po poèetku svake rijeèi (na web-u je po poèetku svake rijeèi)
37     - pretra¾uje samo po prvom UF-u!!!
38     + Pretra¾ivanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su jo¹ na engleskom
39     + pretra¾ivanje ne daje broj pronaðenih navoda
40 dpavlin 493 - prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiæu izgleda da radi
41 dpavlin 537 - ne radi mapiranje dijakritièkih znakova na osnovno slovo - u svim jezicima
42     - ne naðe ako rijeè poèinje dijakritièkim znakom
43     - pretra¾uje jo¹ uvujek po napomenama (hrvatskim i engleskim)
44     - sve rijeèi ne tra¾iti u:
45     - srodnom pojmu
46     - ¹irem pojmu
47     - u¾em pojmu
48    
49    
50     Hierarhijski prikaz:
51    
52     + popraviti strukturu Crovoca
53 dpavlin 493 ? Prikaz u hijerarhijskoj strukturi traje stra¹no dugo
54     Mo¾e se ubrzati jedino tako da se smanji velièina struture (tj. maksimalni
55     broj nivoa koji se mogu pokazati)
56 dpavlin 537
57     Abecedna kazala:
58    
59 dpavlin 493 - Nejasna je filter tipka kad se kazalo odmah prikazuje, treba objasniti
60 dpavlin 537 ? Search lista bi trebala biti po abecedi
61     Na¾alost, JavaScript ne zna ni¹ta o na¹oj abecedi, pa se rijeèi sa Hrvatskim znakovima sortiraju na kraju
62     + Kazalo: kad se iz francuskog kazala ode u pretra¾ivanje i vrati natrag s francuskim zaklikanim jezikom poka¾e hrvatsko kazalo
63 dpavlin 510 + kazala na hrvatskom i drugim jezicima nisu jednaka, strana ne pokazuju deskriptor i mikrotezaurus
64 dpavlin 493 ? kad se promijeni jezik kazala - za¹teka èak i kad se pritisne filter tipka
65     Nisam uspio ovo rekreirati niti u Internet Exploreru niti u FireFox-u. Mo¾da
66     je razlog ¹to uèitavnje novog jezika zahtjeva da browser skine novih
67     200-tinjak kb ¹to mo¾e potrajati sa servera. Na CD-u æe ovo biti brzo.
68 dpavlin 537 - pokazuje samo neke (èaj ali ne Èad, èe.. ali bez Èe¹ke)

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26