/[webpac]/trunk2/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 337 - (show annotations)
Thu Jun 10 19:22:40 2004 UTC (20 years ago) by dpavlin
File size: 4544 byte(s)
new trunk for webpac v2

1 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2
3
4 - Maknuti ID kod prikaza jedinice THS
5 + razdvojite kod adresara:
6 Funkcije/du¾nosnici na
7 Funkcije (polje 204^a)
8 Du¾nosnici (700)
9 Time se i pripadna kazala dobiju jednostavnije
10 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710, 711,
11 712) kao u predmetnicama
12 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom redu, sad
13 su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
14 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
15 - Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
16 - Prijevod: Index lookup
17 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
18 - POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
19 - POJMOVNIK: Indeks klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak
20 rijeèima
21 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
22 - Next Page / Previous Page - prijevod
23 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
24 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
25 Dr?avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
26 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
27 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
28 - provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
29 osobna odgovornost)
30 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
31 Autor(i): Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni inspektorat Vlada
32 Republike Hrvatske
33 Sekundarne odgovornosti: Hrvatski sabor
34 Naslov: Izvje??e o radu Inspekcije rada za ... godinu
35 Impresum: Zagreb : Hrvatski sabor, 1998-
36 Trebalo bi biti: Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni
37 inspektorat ; Vlada Republike Hrvatske
38 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
39 200fg
40 sada: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija
41 zelja: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija / glavna urednica
42 Maja Bratani?
43 sada: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna
44 verzija
45 zelja: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna
46 verzija / [glavna urednica Maja Bratani?]
47 Onako kako pi?e npr. u rubrici "Na drugom mediju" samo bez
48 ISBN-a ...
49 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da bude
50 kod jezika, kao u zapisu
51 - tablica kodova jezika
52 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
53 - vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
54 + U prikazu jedinice staviti na po?etak polje 981^a - naziv rubrike Zbirka:
55 - kod prikaza THS termina da bude naziv rubrike velikim slovima
56 HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI, odijeljeni nekom crtom
57 - singular, plural
58 - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
59 - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
60 - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
61 + dijakritici u indexu
62 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
63 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
64 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
65 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
66 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
67 poraditi na algoritmu da se:
68 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
69 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
70 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
71 od upisane godine dalje 210^d1983-
72 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
73 210^d[1983- ....]
74 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
75 + zaostaje neki a nakon ISN
76 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
77 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu
78 - promijeniti:
79 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
80 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
81 + Autori -> Autor(i)
82 - Authors -> Author(s)
83 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:
84 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
85 sebe ]
86 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
87 + "Display details about checked items" - hrvatski
88 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
89 returned 267 results..." ove poruke
90
91
92 - Napisati tekst (help) za link sa Ogranièenja, Vrsta graðe i Zbirke
93 - popraviti ISBD u ISBN
94 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
95 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
96
97 - sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26