/[webpac]/trunk/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 207 - (hide annotations)
Sat Jan 31 21:03:06 2004 UTC (20 years ago) by dpavlin
File size: 4544 byte(s)
thesaurus is finally working... It contains recursive entries to parnet
term, and we actually needed to display narrower terms, so mem_lookup was
created. Important changes:
- you can write eval{"901a" eq "Mikrotezaurus"} within <isis>
  tag and if expression evaluates to false, no content will be outputed
  (It's used to hide microtesarus terms from lover level descriptors)
- mem_lookup.pm now supports formats: you can write something like
  [a:5614];;[d:[a:5614]] and it will correctly embed values

1 dpavlin 166 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
2    
3    
4 dpavlin 207 - Maknuti ID kod prikaza jedinice THS
5     + razdvojite kod adresara:
6     Funkcije/du¾nosnici na
7     Funkcije (polje 204^a)
8     Du¾nosnici (700)
9     Time se i pripadna kazala dobiju jednostavnije
10     + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710, 711,
11     712) kao u predmetnicama
12     + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom redu, sad
13     su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
14     + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
15     - Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
16     - Prijevod: Index lookup
17     + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
18     - POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
19     - POJMOVNIK: Indeks klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak
20     rijeèima
21     + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
22     - Next Page / Previous Page - prijevod
23     + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
24     + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
25     Dr?avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
26     (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
27     + izbaciti opciju "cijeli naslov"
28     - provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
29     osobna odgovornost)
30     + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
31     Autor(i): Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni inspektorat Vlada
32     Republike Hrvatske
33     Sekundarne odgovornosti: Hrvatski sabor
34     Naslov: Izvje??e o radu Inspekcije rada za ... godinu
35     Impresum: Zagreb : Hrvatski sabor, 1998-
36     Trebalo bi biti: Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Dr?avni
37     inspektorat ; Vlada Republike Hrvatske
38     + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
39     200fg
40     sada: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija
41     zelja: Pojmovnik Eurovoc : 2. sv.: predmetna verzija / glavna urednica
42     Maja Bratani?
43     sada: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna
44     verzija
45     zelja: Pojmovnik Eurovoc [elektroni?ka gra?a] : 2. sv.: predmetna
46     verzija / [glavna urednica Maja Bratani?]
47     Onako kako pi?e npr. u rubrici "Na drugom mediju" samo bez
48     ISBN-a ...
49     + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da bude
50     kod jezika, kao u zapisu
51     - tablica kodova jezika
52     + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
53     - vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
54     + U prikazu jedinice staviti na po?etak polje 981^a - naziv rubrike Zbirka:
55     - kod prikaza THS termina da bude naziv rubrike velikim slovima
56     HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI, odijeljeni nekom crtom
57     - singular, plural
58     - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
59 dpavlin 193 - predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
60     - kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
61     + dijakritici u indexu
62 dpavlin 207 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
63     + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
64 dpavlin 189 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
65 dpavlin 166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
66 dpavlin 168 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
67 dpavlin 166 poraditi na algoritmu da se:
68     - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
69     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
70     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
71     od upisane godine dalje 210^d1983-
72     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
73     210^d[1983- ....]
74     + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
75 dpavlin 207 + zaostaje neki a nakon ISN
76     + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
77 dpavlin 166 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu
78     - promijeniti:
79     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
80     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
81     + Autori -> Autor(i)
82     - Authors -> Author(s)
83 dpavlin 193 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim zagradama:
84 dpavlin 166 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
85     sebe ]
86     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
87     + "Display details about checked items" - hrvatski
88     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
89     returned 267 results..." ove poruke
90    
91    
92     - Napisati tekst (help) za link sa Ogranièenja, Vrsta graðe i Zbirke
93     - popraviti ISBD u ISBN
94 dpavlin 189 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
95     + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
96 dpavlin 193
97     - sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26