/[webpac]/branches/hidra/template_html-hidra/search-ths.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /branches/hidra/template_html-hidra/search-ths.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 761 - (hide annotations)
Sun Oct 29 18:04:22 2006 UTC (15 years, 8 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 3441 byte(s)
local changes from hidra.srce.hr

1 dpavlin 724 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2     <html><head><title>WebPAC</title>
3    
4    
5    
6     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; charset=windows-1250">
7    
8     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="eurovoc_files/style.css">
9    
10     <script src="eurovoc_files/do_checkbox.js" type="text/javascript"></script></head>
11    
12    
13    
14     <body>
15    
16 dpavlin 414 <form name="search" method="get" action="?">
17 dpavlin 724 <input value="results" name="rm" type="hidden">
18 dpavlin 253
19     <table border="0">
20 dpavlin 724 <tbody><tr>
21    
22 dpavlin 377 <!--
23 dpavlin 334 <td colspan="3" align="right">
24 dpavlin 724 <input type="submit" value="Pretra¾i!" class="submit">
25 dpavlin 334 </td>
26 dpavlin 377 -->
27 dpavlin 253 </tr>
28 dpavlin 377 <!--
29    
30 dpavlin 253 <tr>
31 dpavlin 377 <td colspan="4"><b>Pretra¾ivanje Eurovoc pojmova</b></td>
32 dpavlin 253 </tr>
33 dpavlin 377 -->
34 dpavlin 253 <tr>
35 dpavlin 334 <td class="inputfield">
36 dpavlin 752 <select name="f9"><option value="DescriptorHR" selected="selected">Hrvatski</option>
37     <option value="DescriptorEN">Engleski</option>
38     <!-- <option value="DescriptorFR">Francuski</option>
39     <option value="DescriptorGE">Njemaèki</option>
40     -->
41     <!--
42 dpavlin 334 <option value="AllThes">Sve rijeèi</option>
43 dpavlin 724 --></select>
44 dpavlin 334 </td>
45 dpavlin 724 <td><input name="v9" id="reset" size="30"></td>
46     <td><input value="Pretra¾i !" class="navigacija" type="submit"></td>
47 dpavlin 761 <!--
48     <td><input value="Kazalo" name="f9_index" class="navigacija" type="submit"></td>
49     -->
50 dpavlin 377
51 dpavlin 253 </tr>
52 dpavlin 724 <tr><td colspan="3"><p>&nbsp;</p></td></tr>
53 dpavlin 253 <tr>
54 dpavlin 334
55     <td class="label1">
56 dpavlin 724 <input value="SubjectAreaHR" name="f10" type="hidden">
57 dpavlin 334 <!--
58     <input size="10" type="text" name="v10">
59     -->
60     </td>
61 dpavlin 253 </tr>
62 dpavlin 724 <!--
63 dpavlin 253 <tr>
64 dpavlin 334 <td colspan=3><input type="submit" value="Pregled pojmovnika kroz kazalo podruèja" name="f10_index" class="navigacija"></td>
65 dpavlin 377 </tr>
66 dpavlin 724 -->
67 dpavlin 377 <tr>
68 dpavlin 724 <td colspan="3"><br><input value="Poni¹ti obrazac!" name="reset" class="navigacija" onclick="self.document.getElementById('reset').value = ''; return false;" type="button"></td>
69 dpavlin 377 </tr>
70 dpavlin 724 </tbody></table>
71 dpavlin 253
72 dpavlin 414 </form>
73 dpavlin 253
74 dpavlin 724
75     <table width=520>
76     <tr><td class="tdH1">&nbsp;</td></tr>
77     <tr><td class="navigacijaT" style='text-align:justify'>
78     <ul>
79     <li>Pojmovnik se pretra¾uje po poèetku rijeèi ili po cijeloj rijeèi odabranog jezika
80     <li>Razmak izmeðu dviju rijeèi ima znaèenje logièkoga operatora "I" (AND). OR i NOT su oznake za logièke operatore znaèenja "ILI" i "NE".
81     <li>Slova stranih jezika potrebno je upisati bez dijakritièkih znakova
82     <li>Rezultat pretra¾ivanja je popis deskriptora na hrvatskom jeziku u èijem se opisu nalazi tra¾eni pojam
83     <li>Detaljni prikaz svakog deskriptora èine njegovo hijerarhijsko i semantièko okru¾enje te prijevodi na engleskom, francuskom i njemaèkom jeziku (samo na engleskom za deskriptore Hrvatskog dodatka).
84     <li>Deskriptori Hrvatskog dodatka oznaèeni su kao CROVOC u rubrici izvora podataka odnosno slièicom u hijerarhijskom prikazu.
85     <li>Kazala se prikazaju od zadanog poèetka rijeèi, odnosno u cijelosti ukoliko poèetak nije zadan ili ne postoji deskriptor s upisanim poèetkom
86     </ul>
87    
88 dpavlin 734 Pretra¾ivanje hrvatske verzije Pojmovnika Eurovoc uz moguænost prijevoðenja na slu¾bene jezike Europske unije:
89 dpavlin 724 <p>
90     <a href="http://europa.eu.int/celex/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=HR" target="_blank"><img src="http://www.hidra.hr/hidrarad/eurovoc/eurovocbig.gif" align="center" border="0" width="200"></a>
91 dpavlin 734 <br><!--
92 dpavlin 724 <a href="http://europa.eu.int/celex/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=HR" target="_blank"><img src="http://www.hidra.hr/hidrarad/eurovoc/eurovoc-lang-mali.gif" align="center" border="0"></a>
93 dpavlin 734 --></td></tr>
94 dpavlin 724
95     </table>
96     </body></html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26