/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 273 - (show annotations)
Sat Mar 13 18:30:31 2004 UTC (19 years, 11 months ago) by dpavlin
File size: 5656 byte(s)
more local changes

1 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
2
3
4 PRETRA®IVANJE
5
6 OPÆENITO:
7 - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
8 - singular, plural
9 - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
10 + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
11 rubrike od podataka
12
13 ADR:
14 + Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
15 u dva polja ^3link i ^apodatak)
16 + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
17 + Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
18 kakav kod imaju
19 + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
20 - staviti moguænost izbora baze
21
22 BIB:
23 + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
24 jo¹ bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, takoðer i kod
25 primarnih)
26 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
27 + kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
28 mikrotezaurus [xxxx]
29 podruèje [xx]
30
31 ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
32
33 + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
34 + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
35
36 + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
37 + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
38
39 THS:
40 + Maknuti ID kod prikaza jedinice
41 + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
42 redom ....(barem hrvatski od ostalih)
43 + Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
44 + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
45 ili ^aMikrotezaurus
46 (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
47 + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
48 - Ni¾i naziv - svakog u novi red
49 + Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
50 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
51 [04] politika
52 [0406] politièki okvir
53 [0411] politièka stranka
54 ....
55 To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
56 (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
57 + U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
58 pikazu)
59
60 ---------------------------------------------------------------------
61
62 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
63 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
64 + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
65 204^a) ; D¾nosnici (700)
66 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
67 711, 712) kao u predmetnicama
68 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
69 redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
70 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
71 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
72 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
73 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
74 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
75 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
76 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
77 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
78 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
79 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
80 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
81 osobna odgovornost)
82 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
83 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
84 200fg
85 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
86 bude
87 kod jezika, kao u zapisu
88 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
89 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
90 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
91 Zbirka:
92 + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
93 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
94 + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
95 + dijakritici u indexu
96 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
97 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
98 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
99 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
100 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
101 poraditi na algoritmu da se:
102 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
103 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
104 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
105 od upisane godine dalje 210^d1983-
106 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
107 210^d[1983- ....]
108 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
109 + zaostaje neki a nakon ISN
110 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
111 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
112 - promijeniti:
113 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
114 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
115 + Autori -> Autor(i)
116 - Authors -> Author(s)
117 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
118 zagradama:
119 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
120 sebe ]
121 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
122 + "Display details about checked items" - hrvatski
123 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
124 returned 267 results..." ove poruke
125 + popraviti ISBD u ISBN
126 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
127 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
128 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
129

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26