/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 324 - (show annotations)
Fri May 14 12:55:48 2004 UTC (19 years, 6 months ago) by dpavlin
File size: 5964 byte(s)
local changes

1 - <br> kod ispisa URL-a u rezultatima (kad je jedna adresa je ok, kad ima
2 potpolje z ne radi i kad ima vise adresa ne radi)
3
4
5
6 - u adresaru, u displayu rezultata, label se ponavlja za Du¾nosnik i Podruèje
7 - iz indexa u adr i ths - direkltno na show_full
8 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
9
10
11 ---------------------------------------------------------------------------
12
13 OPÆENITO:
14 - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
15 - singular, plural
16 - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
17 + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
18 rubrike od podataka
19
20 ADR:
21 + Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
22 u dva polja ^3link i ^apodatak)
23 + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
24 + Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
25 kakav kod imaju
26 + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
27 - staviti moguænost izbora baze
28
29 BIB:
30 + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
31 jo¹ bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, takoðer i kod
32 primarnih)
33 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
34 + kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
35 mikrotezaurus [xxxx]
36 podruèje [xx]
37
38 ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
39
40 + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
41 + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
42
43 + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
44 + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
45
46 THS:
47 + Maknuti ID kod prikaza jedinice
48 + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
49 redom ....(barem hrvatski od ostalih)
50 + Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
51 + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
52 ili ^aMikrotezaurus
53 (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
54 + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
55 - Ni¾i naziv - svakog u novi red
56 + Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
57 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
58 [04] politika
59 [0406] politièki okvir
60 [0411] politièka stranka
61 ....
62 To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
63 (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
64 + U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
65 pikazu)
66
67 ---------------------------------------------------------------------
68
69 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
70 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
71 + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
72 204^a) ; D¾nosnici (700)
73 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
74 711, 712) kao u predmetnicama
75 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
76 redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
77 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
78 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
79 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
80 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
81 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
82 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
83 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
84 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
85 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
86 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
87 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
88 osobna odgovornost)
89 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
90 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
91 200fg
92 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
93 bude
94 kod jezika, kao u zapisu
95 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
96 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
97 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
98 Zbirka:
99 + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
100 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
101 + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
102 + dijakritici u indexu
103 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
104 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
105 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
106 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
107 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
108 poraditi na algoritmu da se:
109 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
110 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
111 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
112 od upisane godine dalje 210^d1983-
113 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
114 210^d[1983- ....]
115 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
116 + zaostaje neki a nakon ISN
117 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
118 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
119 - promijeniti:
120 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
121 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
122 + Autori -> Autor(i)
123 - Authors -> Author(s)
124 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
125 zagradama:
126 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
127 sebe ]
128 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
129 + "Display details about checked items" - hrvatski
130 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
131 returned 267 results..." ove poruke
132 + popraviti ISBD u ISBN
133 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
134 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
135 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
136

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26