/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 261 - (show annotations)
Thu Mar 11 20:42:23 2004 UTC (18 years, 9 months ago) by dpavlin
File size: 5532 byte(s)
HIDRA specific changes

1 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
2
3
4 PRETRA®IVANJE
5
6 OPÆENITO:
7 - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
8 - singular, plural
9 - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
10 + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
11 rubrike od podataka
12
13 ADR:
14 - Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
15 u dva polja ^3link i ^apodatak)
16 - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
17 - Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
18 kakav kod imaju
19 - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
20 - staviti moguænost izbora baze
21
22 BIB:
23 - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
24 jo¹ bolje svakog u svoj red
25 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
26 - kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
27 mikrotezaurus [xxxx]
28 podruèje [xx]
29
30 ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
31
32 + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
33 + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
34
35 + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
36 + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
37
38 THS:
39 + Maknuti ID kod prikaza jedinice
40 + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
41 redom ....(barem hrvatski od ostalih)
42 - Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
43 - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
44 ili ^aMikrotezaurus
45 (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
46 + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
47 - Ni¾i naziv - svakog u novi red
48 - Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
49 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
50 [04] politika
51 [0406] politièki okvir
52 [0411] politièka stranka
53 ....
54 To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
55 (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
56 - U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
57 pikazu)
58
59 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
60 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
61 + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
62 204^a) ; D¾nosnici (700)
63 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
64 711, 712) kao u predmetnicama
65 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
66 redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
67 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
68 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
69 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
70 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
71 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
72 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
73 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
74 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
75 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
76 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
77 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
78 osobna odgovornost)
79 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
80 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
81 200fg
82 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
83 bude
84 kod jezika, kao u zapisu
85 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
86 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
87 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
88 Zbirka:
89 - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
90 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
91 + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
92 + dijakritici u indexu
93 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
94 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
95 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
96 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
97 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
98 poraditi na algoritmu da se:
99 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
100 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
101 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
102 od upisane godine dalje 210^d1983-
103 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
104 210^d[1983- ....]
105 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
106 + zaostaje neki a nakon ISN
107 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
108 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
109 - promijeniti:
110 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
111 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
112 + Autori -> Autor(i)
113 - Authors -> Author(s)
114 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
115 zagradama:
116 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
117 sebe ]
118 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
119 + "Display details about checked items" - hrvatski
120 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
121 returned 267 results..." ove poruke
122 + popraviti ISBD u ISBN
123 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
124 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
125 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
126

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26