/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 253 - (show annotations)
Mon Mar 8 21:18:41 2004 UTC (18 years, 6 months ago) by dpavlin
File size: 5470 byte(s)
a lot of hidra-specific branches

1 PRETRA®IVANJE
2
3 OPÆENITO:
4 - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
5 - singular, plural
6 - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
7 + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
8 rubrike od podataka
9
10 ADR:
11 - Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
12 u dva polja ^3link i ^apodatak)
13 - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
14 - Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
15 kakav kod imaju
16 - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
17 - staviti moguænost izbora baze
18
19 BIB:
20 - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
21 jo¹ bolje svakog u svoj red
22 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
23 - kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
24 mikrotezaurus [xxxx]
25 podruèje [xx]
26
27 ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
28
29 + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
30 + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
31
32 + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
33 + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
34
35 THS:
36 + Maknuti ID kod prikaza jedinice
37 + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
38 redom ....(barem hrvatski od ostalih)
39 - Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
40 - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
41 ili ^aMikrotezaurus
42 (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
43 + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
44 - Ni¾i naziv - svakog u novi red
45 - Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
46 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
47 [04] politika
48 [0406] politièki okvir
49 [0411] politièka stranka
50 ....
51 To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
52 (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
53 - U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
54 pikazu)
55
56 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
57 + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
58 + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
59 204^a) ; D¾nosnici (700)
60 + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
61 711, 712) kao u predmetnicama
62 + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
63 redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
64 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
65 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
66 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
67 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
68 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
69 + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
70 + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
71 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
72 (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
73 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
74 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
75 osobna odgovornost)
76 + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
77 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
78 200fg
79 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
80 bude
81 kod jezika, kao u zapisu
82 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
83 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
84 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
85 Zbirka:
86 - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
87 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
88 + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
89 + dijakritici u indexu
90 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
91 + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
92 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
93 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
94 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
95 poraditi na algoritmu da se:
96 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
97 godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
98 - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
99 od upisane godine dalje 210^d1983-
100 - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
101 210^d[1983- ....]
102 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
103 + zaostaje neki a nakon ISN
104 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
105 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
106 - promijeniti:
107 + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
108 - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
109 + Autori -> Autor(i)
110 - Authors -> Author(s)
111 + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
112 zagradama:
113 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
114 sebe ]
115 + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
116 + "Display details about checked items" - hrvatski
117 + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
118 returned 267 results..." ove poruke
119 + popraviti ISBD u ISBN
120 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
121 + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
122 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
123

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26