/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 273 - (hide annotations)
Sat Mar 13 18:30:31 2004 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
File size: 5656 byte(s)
more local changes

1 dpavlin 261 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
2    
3    
4     PRETRA®IVANJE
5 dpavlin 166
6 dpavlin 253 OPÆENITO:
7     - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
8     - singular, plural
9     - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
10     + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
11     rubrike od podataka
12 dpavlin 166
13 dpavlin 253 ADR:
14 dpavlin 273 + Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
15 dpavlin 253 u dva polja ^3link i ^apodatak)
16 dpavlin 273 + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
17     + Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
18 dpavlin 253 kakav kod imaju
19 dpavlin 273 + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
20 dpavlin 253 - staviti moguænost izbora baze
21    
22     BIB:
23 dpavlin 273 + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
24     jo¹ bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, takoðer i kod
25     primarnih)
26 dpavlin 253 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
27 dpavlin 273 + kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
28 dpavlin 253 mikrotezaurus [xxxx]
29     podruèje [xx]
30    
31     ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
32    
33     + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
34     + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
35    
36     + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
37     + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
38    
39     THS:
40     + Maknuti ID kod prikaza jedinice
41     + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
42     redom ....(barem hrvatski od ostalih)
43 dpavlin 273 + Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
44     + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
45 dpavlin 253 ili ^aMikrotezaurus
46     (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
47     + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
48     - Ni¾i naziv - svakog u novi red
49 dpavlin 273 + Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
50 dpavlin 253 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
51     [04] politika
52     [0406] politièki okvir
53     [0411] politièka stranka
54     ....
55     To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
56     (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
57 dpavlin 273 + U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
58 dpavlin 253 pikazu)
59    
60 dpavlin 273 ---------------------------------------------------------------------
61    
62 dpavlin 253 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
63     + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
64     + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
65     204^a) ; D¾nosnici (700)
66     + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
67     711, 712) kao u predmetnicama
68     + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
69     redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
70 dpavlin 207 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
71 dpavlin 253 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
72 dpavlin 207 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
73 dpavlin 253 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
74 dpavlin 207 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
75     + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
76     + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
77 dpavlin 253 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
78     (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
79 dpavlin 207 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
80 dpavlin 253 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
81     osobna odgovornost)
82     + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
83 dpavlin 207 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
84     200fg
85 dpavlin 253 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
86     bude
87 dpavlin 207 kod jezika, kao u zapisu
88 dpavlin 253 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
89 dpavlin 207 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
90 dpavlin 253 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
91     Zbirka:
92 dpavlin 273 + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
93 dpavlin 253 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
94     + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
95 dpavlin 193 + dijakritici u indexu
96 dpavlin 207 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
97     + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
98 dpavlin 189 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
99 dpavlin 166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
100 dpavlin 168 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
101 dpavlin 166 poraditi na algoritmu da se:
102 dpavlin 253 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
103     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
104     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
105     od upisane godine dalje 210^d1983-
106     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
107     210^d[1983- ....]
108 dpavlin 166 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
109 dpavlin 253 + zaostaje neki a nakon ISN
110 dpavlin 207 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
111 dpavlin 253 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
112     - promijeniti:
113     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
114     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
115     + Autori -> Autor(i)
116     - Authors -> Author(s)
117     + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
118     zagradama:
119 dpavlin 166 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
120     sebe ]
121     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
122     + "Display details about checked items" - hrvatski
123     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
124 dpavlin 253 returned 267 results..." ove poruke
125     + popraviti ISBD u ISBN
126 dpavlin 189 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
127     + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
128 dpavlin 253 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
129 dpavlin 193

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26