/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 261 - (hide annotations)
Thu Mar 11 20:42:23 2004 UTC (18 years, 6 months ago) by dpavlin
File size: 5532 byte(s)
HIDRA specific changes

1 dpavlin 261 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
2    
3    
4     PRETRA®IVANJE
5 dpavlin 166
6 dpavlin 253 OPÆENITO:
7     - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
8     - singular, plural
9     - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
10     + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
11     rubrike od podataka
12 dpavlin 166
13 dpavlin 253 ADR:
14     - Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
15     u dva polja ^3link i ^apodatak)
16     - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
17     - Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
18     kakav kod imaju
19     - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
20     - staviti moguænost izbora baze
21    
22     BIB:
23     - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
24     jo¹ bolje svakog u svoj red
25     + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
26     - kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
27     mikrotezaurus [xxxx]
28     podruèje [xx]
29    
30     ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
31    
32     + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
33     + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
34    
35     + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
36     + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
37    
38     THS:
39     + Maknuti ID kod prikaza jedinice
40     + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
41     redom ....(barem hrvatski od ostalih)
42     - Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
43     - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
44     ili ^aMikrotezaurus
45     (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
46     + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
47     - Ni¾i naziv - svakog u novi red
48     - Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
49     Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
50     [04] politika
51     [0406] politièki okvir
52     [0411] politièka stranka
53     ....
54     To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
55     (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
56     - U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
57     pikazu)
58    
59     + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
60     + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
61     + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
62     204^a) ; D¾nosnici (700)
63     + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
64     711, 712) kao u predmetnicama
65     + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
66     redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
67 dpavlin 207 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
68 dpavlin 253 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
69 dpavlin 207 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
70 dpavlin 253 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
71 dpavlin 207 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
72     + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
73     + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
74 dpavlin 253 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
75     (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
76 dpavlin 207 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
77 dpavlin 253 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
78     osobna odgovornost)
79     + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
80 dpavlin 207 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
81     200fg
82 dpavlin 253 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
83     bude
84 dpavlin 207 kod jezika, kao u zapisu
85 dpavlin 253 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
86 dpavlin 207 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
87 dpavlin 253 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
88     Zbirka:
89     - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
90     + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
91     + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
92 dpavlin 193 + dijakritici u indexu
93 dpavlin 207 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
94     + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
95 dpavlin 189 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
96 dpavlin 166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
97 dpavlin 168 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
98 dpavlin 166 poraditi na algoritmu da se:
99 dpavlin 253 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
100     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
101     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
102     od upisane godine dalje 210^d1983-
103     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
104     210^d[1983- ....]
105 dpavlin 166 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
106 dpavlin 253 + zaostaje neki a nakon ISN
107 dpavlin 207 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
108 dpavlin 253 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
109     - promijeniti:
110     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
111     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
112     + Autori -> Autor(i)
113     - Authors -> Author(s)
114     + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
115     zagradama:
116 dpavlin 166 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
117     sebe ]
118     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
119     + "Display details about checked items" - hrvatski
120     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
121 dpavlin 253 returned 267 results..." ove poruke
122     + popraviti ISBD u ISBN
123 dpavlin 189 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
124     + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
125 dpavlin 253 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
126 dpavlin 193

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26