/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 253 - (hide annotations)
Mon Mar 8 21:18:41 2004 UTC (18 years, 6 months ago) by dpavlin
File size: 5470 byte(s)
a lot of hidra-specific branches

1 dpavlin 253 PRETRA®IVANJE
2 dpavlin 166
3 dpavlin 253 OPÆENITO:
4     - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
5     - singular, plural
6     - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
7     + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
8     rubrike od podataka
9 dpavlin 166
10 dpavlin 253 ADR:
11     - Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
12     u dva polja ^3link i ^apodatak)
13     - Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
14     - Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
15     kakav kod imaju
16     - Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
17     - staviti moguænost izbora baze
18    
19     BIB:
20     - Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
21     jo¹ bolje svakog u svoj red
22     + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
23     - kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
24     mikrotezaurus [xxxx]
25     podruèje [xx]
26    
27     ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
28    
29     + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
30     + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
31    
32     + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
33     + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
34    
35     THS:
36     + Maknuti ID kod prikaza jedinice
37     + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
38     redom ....(barem hrvatski od ostalih)
39     - Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
40     - U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
41     ili ^aMikrotezaurus
42     (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
43     + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
44     - Ni¾i naziv - svakog u novi red
45     - Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
46     Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
47     [04] politika
48     [0406] politièki okvir
49     [0411] politièka stranka
50     ....
51     To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
52     (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
53     - U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
54     pikazu)
55    
56     + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
57     + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
58     + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
59     204^a) ; D¾nosnici (700)
60     + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
61     711, 712) kao u predmetnicama
62     + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
63     redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
64 dpavlin 207 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
65 dpavlin 253 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
66 dpavlin 207 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
67 dpavlin 253 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
68 dpavlin 207 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
69     + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
70     + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
71 dpavlin 253 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
72     (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
73 dpavlin 207 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
74 dpavlin 253 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
75     osobna odgovornost)
76     + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
77 dpavlin 207 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
78     200fg
79 dpavlin 253 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
80     bude
81 dpavlin 207 kod jezika, kao u zapisu
82 dpavlin 253 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
83 dpavlin 207 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
84 dpavlin 253 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
85     Zbirka:
86     - ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
87     + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
88     + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
89 dpavlin 193 + dijakritici u indexu
90 dpavlin 207 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
91     + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
92 dpavlin 189 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
93 dpavlin 166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
94 dpavlin 168 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
95 dpavlin 166 poraditi na algoritmu da se:
96 dpavlin 253 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
97     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
98     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
99     od upisane godine dalje 210^d1983-
100     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
101     210^d[1983- ....]
102 dpavlin 166 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
103 dpavlin 253 + zaostaje neki a nakon ISN
104 dpavlin 207 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
105 dpavlin 253 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
106     - promijeniti:
107     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
108     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
109     + Autori -> Autor(i)
110     - Authors -> Author(s)
111     + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
112     zagradama:
113 dpavlin 166 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
114     sebe ]
115     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
116     + "Display details about checked items" - hrvatski
117     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
118 dpavlin 253 returned 267 results..." ove poruke
119     + popraviti ISBD u ISBN
120 dpavlin 189 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
121     + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
122 dpavlin 253 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
123 dpavlin 193

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26