/[webpac-proto]/isis2stream.pl
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /isis2stream.pl

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.10 - (hide annotations)
Mon Jun 24 13:46:53 2002 UTC (19 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
Changes since 1.9: +20 -7 lines
File MIME type: text/plain
headline fix

1 dpavlin 1.1 #!/usr/bin/perl -w
2    
3     use strict;
4     use OpenIsis;
5     use Getopt::Std;
6 dpavlin 1.7 use Data::Dumper;
7 dpavlin 1.4 use common;
8 dpavlin 1.1
9     my %opts;
10    
11 dpavlin 1.4 getopt('dm', \%opts);
12 dpavlin 1.1
13 dpavlin 1.4 die "usage: $0 -d [database_dir] -m [database1,database2] " if (! %opts);
14 dpavlin 1.1
15     my $db_dir = $opts{d};
16    
17 dpavlin 1.4 mkdir "$common::install_dir/$db_dir" if (!-e "$common::install_dir/$db_dir");
18     mkdir "$common::install_dir/$db_dir/data" if (!-e "$common::install_dir/$db_dir/data");
19 dpavlin 1.1
20 dpavlin 1.4 my $dir="$common::install_dir/$db_dir/data";
21 dpavlin 1.1
22    
23 dpavlin 1.4 open(S,"> $dir/stream") || die "can't open output $dir/stream: $!";
24 dpavlin 1.1 open(R,"> $dir/bib") || die "can't open output $dir/bib: $!";
25 dpavlin 1.4 open(MPS,"| $common::mpsindex -d $common::install_dir/$db_dir -autokey") || die "can't start MPS indexer $common::mpsindex: $!";
26 dpavlin 1.1 #open(MPS,"> /tmp/mpsindex") || die "mps: $!";
27    
28 dpavlin 1.4 print S $common::mps_header;
29     print MPS $common::mps_header;
30 dpavlin 1.1
31 dpavlin 1.8 #--------------------------------------------------------------------
32     # init array in_mps_header for config checks later
33    
34     my %in_mps_header;
35     foreach (split(/\n/,$common::mps_header)) {
36     if (/^F /) {
37     my (undef,$isis,$mps,undef) = split(/ /,$_,4);
38     $in_mps_header{$mps}=$isis;
39     }
40     }
41     require "./search/config.pm";
42    
43     #--------------------------------------------------------------------
44 dpavlin 1.10 # read database configuration, store database names
45     open(CF,$common::database_cf) || die "$common::database_cf: $!";
46     my %DatabaseDescriptions;
47     while(<CF>) {
48     chomp;
49     if (/^database-name:([^=]+)=(.*)$/) {
50     my ($db_name,$db_desc) = ($1,$2);
51     $db_desc=~s/^##\w+##//g;
52     $DatabaseDescriptions{$db_name}=$db_desc;
53     }
54     }
55     close(CF);
56    
57     #--------------------------------------------------------------------
58 dpavlin 1.1 #
59     # expand(nr,"space separated string");
60     #
61    
62     sub expand {
63     my $nr = shift @_;
64 dpavlin 1.8 die "$nr is not in mps_header" if (!$in_mps_header{$nr});
65 dpavlin 1.1 my $out = "";
66     while (my $fld = c_852_iso(shift @_)) {
67     my @words=split(/\s+/,$fld);
68     foreach my $w (@words) {
69     # FIX: this should be replaced by stemmer!
70     #$w =~ tr/¹©ðÐèÈæƾ®/sSdDcCcCzZ/;
71     $w =~ tr/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£èáíóú¡±®¾Êê¼ÈºÁÂ̪¯¿ÃãðÐÏËïÒÍÎìÞÙÓÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢¸¨ÿØø/CueaauccleOoiZACELlooLlSsOUTtLcaiouAaZzEezCsAAESZzAadDDEdNIIeTUOoNnnSsRUrUyYt'-".'',"'Rr/;
72     $w =~ s/ß/ss/g;
73     $out .= "W $w $nr\n";
74     }
75     }
76     return $out;
77     }
78    
79     #--------------------------------------------------------------------
80    
81     sub c_852_iso {
82     my $tmp = $_[0];
83     $tmp =~ tr/€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúüýþÿ/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£×èáíóú¡±®¾ÊꔼȺ—„•’ˆƒÁÂ̪‡€œ›¯¿‹Ÿ–˜Ž‘Ã㍐…†“™ž¤ðÐÏËïÒÍÎ슂‰šÞٝÓßÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢§÷¸°¨ÿØøŒ / if ($tmp);
84     return $tmp;
85     }
86    
87     sub c_852_czs {
88     my $tmp = $_[0];
89     $tmp =~ tr/€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúüýþÿ/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£×èáíóú¡±®¾ÊꔼȺ—„•’ˆƒÁÂ̪‡€œ›¯¿‹Ÿ–˜Ž‘Ã㍐…†“™ž¤ðÐÏËïÒÍÎ슂‰šÞٝÓßÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢§÷¸°¨ÿØøŒ /;
90     $tmp =~ tr/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£èáíóú¡±®¾Êê¼ÈºÁÂ̪¯¿ÃãðÐÏËïÒÍÎìÞÙÓÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢¸¨ÿØø/CueaauccleOoiZACELlooLlSsOUTtLcaiouAaZzEezCsAAESZzAadDDEdNIIeTUOoNnnSsRUrUyYt'-".'',"'Rr/;
91     $tmp =~ s/ß/ss/g;
92     return $tmp;
93     }
94    
95     #--------------------------------------------------------------------
96    
97 dpavlin 1.8 # $mps .= sf_to_mps("subfields",$subfiled_hash)
98 dpavlin 1.1 #
99     # subfields options:
100     # * - all (no sort)
101     # > - all, sort ascending
102     # < - all, sort descending
103    
104     sub subfields_str_2_arr {
105     my $subfields = shift @_ || return;
106     my $sf_hash = shift @_;
107     my @sf_arr;
108    
109     if ($subfields eq "*") {
110     @sf_arr = keys %{$sf_hash};
111     } elsif ($subfields eq ">") {
112     @sf_arr = sort keys %{$sf_hash};
113     } elsif ($subfields eq "<") {
114     @sf_arr = sort {$b cmp $a} keys %{$sf_hash};
115     } elsif ($subfields =~ s/>//) {
116     @sf_arr = sort split(//,$subfields);
117     } elsif ($subfields =~ s/<//) {
118     @sf_arr = sort {$b cmp $a} split(//,$subfields);
119     } else {
120     @sf_arr = split(//,$subfields);
121     }
122     return @sf_arr;
123     }
124    
125    
126     sub sf_to_mps {
127     my ($sf_hash,$subfields,$mps_id) = @_;
128 dpavlin 1.8 die "$mps_id is not in mps_header" if (!$in_mps_header{$mps_id});
129 dpavlin 1.1 my $out="";
130     my @sf_arr = subfields_str_2_arr($subfields,$sf_hash);
131    
132     foreach (@sf_arr) {
133     $out.=mps_expand($mps_id,$sf_hash->{$_});
134     }
135     return $out;
136     }
137    
138     #--------------------------------------------------------------------
139    
140     # $mps .= isis_to_mps ($row,isis_id,mps_id[,"subfields"])
141    
142     sub isis_to_mps {
143     my $row = shift @_ || die;
144     my $isis_id = shift @_ || die;
145     my $mps_id = shift @_ || die;
146     my $subfields = shift @_;
147    
148 dpavlin 1.8 die "$mps_id is not in mps_header" if (!$in_mps_header{$mps_id});
149    
150 dpavlin 1.1 my $i=0;
151     my $out = "";
152    
153     while ($row->{$isis_id}->[$i]) {
154     my $sf_hash = OpenIsis::subfields($row->{$isis_id}->[$i]);
155    
156     if (scalar keys %{$sf_hash} > 0) {
157     if ($subfields) {
158     foreach (split(//,$subfields)) {
159     $out.=mps_expand($mps_id,$sf_hash->{$_});
160     }
161     } else {
162     foreach (keys %{$sf_hash}) {
163     $out.=mps_expand($mps_id,$sf_hash->{$_});
164     }
165     }
166     } else {
167     $out.=mps_expand($mps_id,$row->{$isis_id}->[$i]);
168     }
169     $i++;
170     }
171     return $out;
172     }
173    
174     #--------------------------------------------------------------------
175    
176     # $bib .= isis_to_bib ($row,isis_id,bib_id,"subfields",[,group size][,"group sort"][,"separator"])
177     #
178     # fields:
179     # * - all (no sort)
180     # > - all, sort ascending
181     # < - all, sort descending
182     #
183    
184     sub isis_to_bib {
185     my $row = shift @_ || die;
186     my $isis_id = shift @_ || die;
187     my $bib_id = shift @_ || die;
188     my $subfields = shift @_ || '*';
189     my $group_size = shift @_ || 0;
190     my $group_sort = shift @_ || '';
191     my $sep = shift @_ || ' ';
192    
193 dpavlin 1.8 my $fld = $bib_id; $fld =~ s/^%//;
194     die "$fld is not in FieldNames" if (!$default::FieldNames{$fld});
195    
196 dpavlin 1.1 my $i=0;
197    
198     my $bib="";
199    
200     my $sf_hash;
201    
202     # bib_grp(('a','b','c'))
203     sub bib_grp {
204     my $bib_grp;
205     my $sf_hash = shift @_ || return "";
206     my $bib_id = shift @_;
207     my $sep = shift @_;
208     foreach (@_) {
209     next if (! defined $sf_hash->{$_});
210     if ($bib_grp) {
211     $bib_grp.= $sep . $sf_hash->{$_};
212     } else {
213     $bib_grp = $sf_hash->{$_};
214     }
215     }
216     if ($bib_grp) {
217     return "$bib_id $bib_grp\n"
218     } else {
219     return "";
220     }
221     }
222    
223     while ($row->{$isis_id}->[$i]) {
224     my $sf_hash = OpenIsis::subfields($row->{$isis_id}->[$i]);
225    
226     if (scalar keys %{$sf_hash} > 0) {
227     if ($group_size) {
228     my $tmp_flds = join("",subfields_str_2_arr($subfields,$sf_hash));
229     while ($tmp_flds) {
230     my $tmp_fld_grp = substr($tmp_flds,0,$group_size);
231     $bib .= bib_grp( $sf_hash, $bib_id, $sep, subfields_str_2_arr($tmp_fld_grp.$group_sort) );
232     last if (length($tmp_flds) <= $group_size);
233     $tmp_flds=substr($tmp_flds,$group_size,length($tmp_flds)-$group_size);
234     }
235    
236     } else {
237     $bib .= bib_grp( $sf_hash, $bib_id, $sep, subfields_str_2_arr($subfields,$sf_hash) );
238     }
239     } else {
240     # no subfields, use just value!
241     $bib .= "$bib_id ".$row->{$isis_id}->[$i]."\n";
242     }
243     $i++;
244     }
245     return $bib;
246     }
247    
248     #--------------------------------------------------------------------
249    
250     sub isis_sf {
251     my $row = shift @_;
252     my $isis_id = shift @_;
253 dpavlin 1.7 my $subfield = shift @_;
254 dpavlin 1.1 my $prefix = shift @_ || '';
255     my $postfix = shift @_ || '';
256    
257     my @sep = @_; # rest are separators
258    
259     if ($row->{$isis_id}->[0]) {
260     my $sf = OpenIsis::subfields($row->{$isis_id}->[0]);
261 dpavlin 1.7 if (! defined $subfield || length($subfield) == 0) {
262     # subfield list undef, empty or no defined subfields for this record
263     return $prefix . $row->{$isis_id}->[0] . $postfix;
264     } elsif (length($subfield) == 1) {
265 dpavlin 1.1 if ($sf->{$subfield}) {
266     return $prefix . $sf->{$subfield} . $postfix;
267     } else {
268     return '';
269     }
270     } elsif (length($subfield) > 1) {
271     my @s = split(//,$subfield);
272     my $out;
273     foreach (@s) {
274     my $sep = shift @sep || ' ';
275     if ($out) {
276     $out .= $sep . $sf->{$_} if ($sf->{$_});
277     } else {
278     $out = $sf->{$_} if ($sf->{$_});
279     }
280     }
281     return $prefix . $out . $postfix if ($out);
282     }
283     }
284     return '';
285     }
286    
287     #--------------------------------------------------------------------
288    
289     my $last_tell=0;
290    
291 dpavlin 1.6 my @isis_dirs = ( '.' ); # use dirname as database name
292 dpavlin 1.1
293 dpavlin 1.5 if ($opts{m}) {
294 dpavlin 1.6 @isis_dirs = split(/,/,$opts{m});
295 dpavlin 1.5 }
296 dpavlin 1.1
297 dpavlin 1.6 my @isis_dbs;
298 dpavlin 1.1
299 dpavlin 1.6 foreach (@isis_dirs) {
300     if (-e "$common::isis_data/$db_dir/$_/LIBRI") {
301     push @isis_dbs,"$common::isis_data/$db_dir/$_/LIBRI/LIBRI";
302     }
303     if (-e "$common::isis_data/$db_dir/$_/PERI") {
304     push @isis_dbs,"$common::isis_data/$db_dir/$_/PERI/PERI";
305     }
306     }
307    
308     foreach my $isis_db (@isis_dbs) {
309    
310     print MPS "M reading ISIS from '$isis_db'...\n";
311 dpavlin 1.5
312 dpavlin 1.6 my $db = OpenIsis::open( "$isis_db" );
313 dpavlin 1.5
314     my $max_rowid = OpenIsis::maxRowid( $db );
315    
316     my $last_pcnt = 0;
317    
318     for (my $row_id = 1; $row_id <= $max_rowid; $row_id++ ) {
319 dpavlin 1.1 my $row = OpenIsis::read( $db, $row_id );
320     if (my $tmp = $row->{'200'}->[0]) {
321    
322     my $bib = "%MFN $row->{mfn}\n";
323 dpavlin 1.7 my $mps = "W $row->{mfn} 14\n";
324 dpavlin 1.1
325     my $pcnt = int($row->{mfn} * 100 / $max_rowid);
326     if ($pcnt != $last_pcnt) {
327     printf MPS ("M %5d / %5d -- %-2d %%\n",$row->{mfn},$max_rowid,$pcnt);
328     $last_pcnt = $pcnt;
329     }
330    
331     my $headline;
332 dpavlin 1.10 $headline .= isis_sf($row,'200','a');
333     $headline .= isis_sf($row,'200','e'," : ");
334     $headline .= isis_sf($row,'200','f'," / ");
335     $headline .= isis_sf($row,'210','d'," , ");
336 dpavlin 1.1
337     # author
338     $bib .= isis_to_bib($row,'700','%700+','*',2,'<');
339     $bib .= isis_to_bib($row,'701','%700+','*',2,'<');
340     $bib .= isis_to_bib($row,'710','%700+','*',2,'<');
341     $bib .= isis_to_bib($row,'711','%700+','*',2,'<');
342     $bib .= isis_to_bib($row,'503','%700+','*',2,'<');
343    
344     $mps .= isis_to_mps($row,'700',1);
345     $mps .= isis_to_mps($row,'701',1);
346     $mps .= isis_to_mps($row,'710',1);
347     $mps .= isis_to_mps($row,'711',1);
348     $mps .= isis_to_mps($row,'503',1);
349     $mps .= isis_to_mps($row,'702',1);
350 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'200',1,"fg");
351 dpavlin 1.1
352     $bib .= isis_to_bib($row,'205','%205');
353    
354     # naslov
355     my $sf = OpenIsis::subfields($row->{'200'}->[0]);
356     my $book;
357     $book .= $sf->{a} if ($sf->{a});
358     $book .= " ; ".$sf->{k} if ($sf->{k});
359     $book .= " = ".$sf->{d} if ($sf->{d});
360     $book .= " : ".$sf->{e} if ($sf->{e});
361     $book .= " / ".$sf->{f} if ($sf->{f});
362     $book .= " ; ".$sf->{g} if ($sf->{g});
363     $book .= ". ".$sf->{c} if ($sf->{c});
364     $book .= " / ".$sf->{x} if ($sf->{x});
365     $book .= " ; ".$sf->{y} if ($sf->{y});
366 dpavlin 1.8 $bib .= "%200+ $book\n" if ($book);
367 dpavlin 1.1
368     $mps .= isis_to_mps($row,'200',2,"akcde");
369     $mps .= isis_to_mps($row,'532',2);
370     $mps .= isis_to_mps($row,'424',2);
371    
372 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'230',2,"ae");
373     $mps .= isis_to_mps($row,'231',2,"ae");
374     $mps .= isis_to_mps($row,'232',2,"ae");
375     $mps .= isis_to_mps($row,'233',2,"ae");
376    
377    
378 dpavlin 1.8 my $tmp;
379     $tmp = isis_sf($row,'230','v').
380 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'230','a',' : ').
381     isis_sf($row,'250',undef,'. - ').
382     isis_sf($row,'260',undef,'. - ').
383 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'290',undef,'<br>ISBN ');
384     $bib .= "%sv $tmp\n" if ($tmp);
385    
386     $tmp = isis_sf($row,'231','v','<br>').
387 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'231','a',' : ').
388     isis_sf($row,'251',undef,'. - ').
389     isis_sf($row,'261',undef,'. - ').
390 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'291',undef,'<br>ISBN ');
391     $bib .= "%sv $tmp\n" if ($tmp);
392    
393     $tmp = isis_sf($row,'232','v','<br>').
394 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'232','a',' : ').
395     isis_sf($row,'252',undef,'. - ').
396     isis_sf($row,'262',undef,'. - ').
397 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'292',undef,'<br>ISBN ');
398     $bib .= "%sv $tmp\n" if ($tmp);
399    
400     $tmp = isis_sf($row,'233','v','<br>').
401 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'233','a',' : ').
402     isis_sf($row,'253',undef,'. - ').
403     isis_sf($row,'263',undef,'. - ').
404 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'293',undef,'<br>ISBN ');
405 dpavlin 1.7
406     $mps .= isis_to_mps($row,'270',2);
407     $mps .= isis_to_mps($row,'271',2);
408     $mps .= isis_to_mps($row,'272',2);
409     $mps .= isis_to_mps($row,'273',2);
410    
411 dpavlin 1.1 # izdavac
412     $mps .= isis_to_mps($row,'210',3);
413 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'250',3);
414     $mps .= isis_to_mps($row,'251',3);
415     $mps .= isis_to_mps($row,'252',3);
416     $mps .= isis_to_mps($row,'253',3);
417 dpavlin 1.1 # if (my $sf = OpenIsis::subfields($row->{'210'}->[0])) {
418     # my $tmp;
419     # $tmp .= $sf->{a} if ($sf->{a});
420     # $tmp .= " : ".$sf->{c} if ($sf->{c});
421     # $tmp .= ", ".$sf->{d} if ($sf->{d});
422     # $bib .= "%210 $tmp\n" if ($tmp);
423     # }
424 dpavlin 1.7 $bib .= "%210+ ".isis_sf($row,'210','acd', '','', ('',' : ',', ') )."\n";
425 dpavlin 1.1
426     if (my $year = isis_sf($row,'210','d')) {
427     $year =~ s/^\s*cop\.*\s*//i;
428     $year =~ s/[\[\]]*//g;
429     $mps .= "D ${year}\n" if ($year !~ m/\?/ && $year =~ /\d{4}/);
430     }
431    
432 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'215',15);
433     $mps .= isis_to_mps($row,'260',15);
434     $mps .= isis_to_mps($row,'261',15);
435     $mps .= isis_to_mps($row,'262',15);
436     $mps .= isis_to_mps($row,'263',15);
437     $bib .= isis_to_bib($row,'215','%215+', '*', undef, undef, ', ');
438 dpavlin 1.1
439     # $bib .= isis_to_bib($row,'225','%225', 'aehivw');
440     $bib .= "%225 ".isis_sf($row,'225','aevhiw', '(',')', ('',' : ',' ; ','. ',', ',' ; '))."\n";
441     $mps .= isis_to_mps($row,'225',4);
442    
443     $bib .= isis_to_bib($row,'300','%300+');
444     $bib .= isis_to_bib($row,'320','%300+');
445     $bib .= isis_to_bib($row,'327','%300+');
446     $mps .= isis_to_mps($row,'300',5);
447     $mps .= isis_to_mps($row,'320',5);
448     $mps .= isis_to_mps($row,'327',5);
449 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'280',5);
450     $mps .= isis_to_mps($row,'281',5);
451     $mps .= isis_to_mps($row,'282',5);
452     $mps .= isis_to_mps($row,'283',5);
453 dpavlin 1.1
454     $bib .= isis_to_bib($row,'330','%330');
455     $mps .= isis_to_mps($row,'330',6);
456    
457     $bib .= isis_to_bib($row,'423','%423');
458     $bib .= isis_to_bib($row,'464','%464');
459     $mps .= isis_to_mps($row,'464',7);
460     $bib .= isis_to_bib($row,'610','%610');
461     $mps .= isis_to_mps($row,'610',8);
462    
463     $bib .= isis_to_bib($row,'675','%675+');
464     $mps .= isis_to_mps($row,'675',9);
465     $bib .= isis_to_bib($row,'686','%675+');
466     $mps .= isis_to_mps($row,'686',10);
467    
468     $bib .= isis_to_bib($row,'990','%990');
469     $mps .= isis_to_mps($row,'990',11);
470    
471     $bib .= isis_to_bib($row,'991','%991');
472     $mps .= isis_to_mps($row,'991',12);
473    
474 dpavlin 1.9 sub isis_isn_to_mps {
475     my $row = shift @_ || die;
476     my $isis_id = shift @_ || die;
477     my $nr = shift @_ || die;
478     my $i=0;
479     my $mps='';
480     while (my $isn=$row->{$isis_id}->[$i]) {
481 dpavlin 1.7 $isn =~ s/ +//g; # remove spaces
482     $mps .= "W $isn $nr\n";
483     if ($isn =~ s/-//g) {
484     $mps .= "W $isn $nr\n";
485     }
486 dpavlin 1.9 $i++;
487 dpavlin 1.7 }
488 dpavlin 1.9 return $mps;
489 dpavlin 1.7 }
490    
491 dpavlin 1.1 # ISBN
492 dpavlin 1.9 $bib .= isis_to_bib($row,'10','%ISBN');
493     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'10',13);
494     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'290',13);
495     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'291',13);
496     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'292',13);
497     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'293',13);
498 dpavlin 1.7
499     # ISSN
500     #store_isn($row->{11}->[0],14,'%ISSN');
501 dpavlin 1.1
502     $mps .= isis_to_mps($row,'532',1);
503    
504     $bib .= isis_to_bib($row,'994','%994a','a');
505    
506     # headline
507     if ($headline) {
508 dpavlin 1.10 $headline .= " <i>(".$DatabaseDescriptions{$db_dir}.", ".$row->{mfn}.")</i>"; ## debug MFN!
509 dpavlin 1.8 $headline =~ s/&/&and;/g;
510     $headline =~ s/</&lt;/g;
511     $headline =~ s/>/&gt;/g;
512 dpavlin 1.10 $headline =~ s/&lt;(\/?[bi])&gt;/<$1>/g;
513 dpavlin 1.1 $mps .= "H ".c_852_iso($headline)."\n";
514     } else {
515     $mps .= "H nepoznato\n";
516     }
517    
518    
519     #if ($db_dir eq "sf") {
520     # print "MFN: $row->{mfn} ROW ID: $row_id\n";
521     # if ($row->{mfn} >= 146) {
522     # print Dumper($row);
523     # }
524     #}
525    
526     print R c_852_iso($bib);
527 dpavlin 1.8
528     # check if all fields are defined
529     foreach (split(/\n/,$bib)) {
530     if (/^%(\w+)\s/ && !$default::FieldNames{$1}) {
531     die "field $1 used but not in FieldNames";
532     }
533     }
534    
535     # print R "%perl ".Dumper($row)."\n";
536 dpavlin 1.1
537     $mps .= "T document text/plain ".(tell(R) - $last_tell)." $dir/bib $last_tell ".tell(R)."\n";
538     $last_tell=tell(R);
539    
540     print R "\n";
541    
542     $mps .= "E\n";
543    
544    
545     print S $mps;
546     print MPS $mps;
547     }
548 dpavlin 1.5 }
549 dpavlin 1.1 }
550     print S "M over and out\nX\n";
551     print MPS "M over and out\nX\n";
552     close(MPS);

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26