/[health_html]/inc/uvjeti-zdravlje.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /inc/uvjeti-zdravlje.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Wed Sep 26 13:04:28 2001 UTC (19 years, 9 months ago) by ravilov
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
Added some missing files, and some missing features...

1 <P CLASS="ptext">Svako kori¹tenje <b>www.plivazdravlje.hr</b> podlije¾e ni¾e iznesenim uvjetima. Dokumenti publicirani na <b>www.plivazdravlje.hr</b> ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz po¹tivanje gore navedenog ogranièenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navoðenje svih zadr¾anih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasni¹tvu bilo koje vrste, te svih ogranièenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadr¾anih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izrièito odobrenje <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> </P>
2 <P CLASS="ptext">Ovaj web site je saèinjen tako da daje opæenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz za¹titu zdravlja. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o kori¹tenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadr¾i potpune medicinske informacije i saèinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za struènost, vje¹tinu, znanje i procjenu medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji odreðeni program lijeèenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadr¾ane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili lijeèenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifiène savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovom web site-u, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, lijeènièko i ljekarnièko osoblje, te na tijela koja izdaju rje¹enja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u va¹oj zemlji ili na <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> Prema propisima u velikom broju zemalja, moguænosti <b>PLIVA ZDRAVLJA d.o.o.</b> da osigura informacije i/ili izravno odgovori na pitanja u pogledu proizvoda koji se izdaju na lijeènièki recept mogu biti ogranièene. </P>
3 <P CLASS="ptext"><b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> æe poduzeti odgovarajuæe napore kako bi informacije na ovom web site-u bile toène i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove toènosti ili potpunosti. Svi korisnici <b>www.plivazdravlje.hr</b> suglasni su s èinjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i kori¹tenjem sadr¾aja ove web stranice. <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> ovime iskljuèuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu ¹tetu koja proizlazi ili bi mogla proiziæi iz pristupa, kori¹tenja ili nemoguænosti kori¹tenja <b>www.plivazdravlje.hr</b> kao i za bilo kakvu pogre¹ku ili propust u sadr¾aju ove web stranice. <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> pridr¾ava pravo bilo kakve izmjene sadr¾aja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te iskljuèuje svoju odgovornost za moguæe posljedice takvih izmjena. </P>
4 <P CLASS="ptext">Ovaj web site sadr¾ava informacije treæih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su oznaèene na odgovarajuæi naèin uz upuæivanje na pravo vlasni¹tva treæih osoba kad smo smatrali da je to obvezno uèiniti i gdje god je to bilo provedivo. <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> ne daje nikakva jamstva u pogledu toènosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. </P>
5 <P CLASS="ptext">Nad svim slikama i informacijama sadr¾anim na ovom web site-u postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili oznaèeni na drugi odgovarajuæi naèin su za¹tiæeni ¾igovi njihovih legitimnih vlasnika. </P>
6 <P CLASS="ptext"><b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> po¹tuje privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat æe podatke o identitetu osoba, kao ¹to su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke æemo koristiti kako bismo udovoljili va¹im zahtjevima za informacijama i s vremena na vrijeme, koristit æemo ih kako bismo bolje razumjeli va¹e potrebe. U svezi s tim, povremeno æemo va¹e osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izrièito izjavljujemo da <b>PLIVA ZDRAVLJE d.o.o.</b> neæe prodavati ili na bilo koji drugi naèin, osim gore navedenog, koristiti va¹e osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj treæoj strani bez va¹eg odobrenja. Sve promjene politike za¹tite privatnosti na Internetu <b>PLIVA ZDRAVLJA d.o.o.</b> bit æe pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan naèin biti uèinjene dostupnima. </P>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26