/[health_html]/inc/uvjeti-med.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /inc/uvjeti-med.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Wed Sep 26 13:04:28 2001 UTC (19 years, 9 months ago) by ravilov
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
Added some missing files, and some missing features...

1 <P CLASS="ptext">Svako kori¹tenje <b>www.plivamed.net</b> podlije¾e ni¾e iznesenim uvjetima. Dokumenti publicirani na <b>www.plivamed.net</b> ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz po¹tivanje gore navedenog ogranièenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navoðenje svih zadr¾anih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasni¹tvu bilo koje vrste, te svih ogranièenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadr¾anih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izrièito odobrenje <b>PLIVE d.d.</b> </P>
2 <P CLASS="ptext">Podaci sadr¾ani na <b>www.plivamed.net</b> namijenjeni su iskljuèivo zdravstvenim djelatnicima u Republici Hrvatskoj. Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na <b>www.plivamed.net</b> snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu ¹tetu koja proizlazi ili bi mogla proiziæi iz pristupa, kori¹tenja ili nemoguænosti kori¹tenja ovog web site-a. </P>
3 <P CLASS="ptext">Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima na ovom web site-u su iskljuèivo informativne prirode, ¹to posebice znaèi da svrha ovdje sadr¾anih informacija nije davanje potpunih informacija o primjenama, uputama, mjerama opreza, upozorenjima, interakcijama s drugim lijekovima, alergijskim reakcijama ili nuspojavama. Nepostojanje upozorenja za odreðeni lijek ili kombinaciju lijekova ni u kojem se sluèaju ne smije shvatiti kao sugestija da je neki lijek ili kombinacija lijekova ne¹kodljiva, djelotvorna ili da je odgovarajuæa za lijeèenje bilo kojeg bolesnika. Informacije o proizvodima na ovom web site-u baziraju se na Sa¾etku karakteristika proizvoda slu¾beno odobrenom od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske u trenutku lansiranja ovog web site-a. Zdravstveni djelatnici trebaju u svakom pojedinom sluèaju provjeriti kod relevantnih medicinskih izvora i tijela koja izdaju rje¹enja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet sve informacije koje trenutno vrijede za pojedine proizvode navedene na ovom site-u. </P>
4 <P CLASS="ptext">Neki od ovdje navedenih proizvoda mogu se dobiti samo na lijeènièki recept, a moguæe je i da svi proizvodi koji su navedeni na ovom web site-u nisu dostupni u podruèju iz kojeg se korisnici prikljuèuju na ovaj web site, ili da nakon lansiranja ovog site-a prestanu biti dostupni temeljem rje¹enja nadle¾nog dr¾avnog tijela u Republici Hrvatskoj ili na drugi naèin. </P>
5 <P CLASS="ptext"><b>PLIVA d.d.</b> æe poduzeti odgovarajuæe napore kako bi informacije na ovom web site-u bile toène i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove toènosti ili potpunosti. Svi korisnici <b>www.plivamed.net</b> suglasni su s èinjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i kori¹tenjem sadr¾aja ove web stranice. <b>PLIVA d.d.</b> ovime iskljuèuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu ¹tetu koja proizlazi ili bi mogla proiziæi iz pristupa, kori¹tenja ili nemoguænosti kori¹tenja <b>www.plivamed.net</b> kao i za bilo kakvu pogre¹ku ili propust u sadr¾aju ove web stranice. <b>PLIVA d.d.</b> pridr¾ava pravo bilo kakve izmjene sadr¾aja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te iskljuèuje svoju odgovornost za moguæe posljedice takvih izmjena. </P>
6 <P CLASS="ptext">Ovaj web site sadr¾ava ili bi mogao sadr¾avati informacije treæih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima <b>PLIVA d.d.</b> nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su oznaèene na odgovarajuæi naèin uz upuæivanje na pravo vlasni¹tva treæih osoba kad smo smatrali da je to obvezno uèiniti i gdje god je to bilo provedivo. <b>PLIVA d.d.</b> ne daje nikakva jamstva u pogledu toènosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. </P>
7 <P CLASS="ptext">Nad svim grafièkim prikazima i informacijama sadr¾anim na ovom web site-u postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili oznaèeni na drugi odgovarajuæi naèin su za¹tiæeni ¾igovi njihovih legitimnih vlasnika. </P>
8 <P CLASS="ptext"><b>PLIVA d.d.</b> po¹tuje privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat æe podatke o identitetu osoba, kao ¹to su profesija, ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke æemo koristiti kako bismo udovoljili va¹im zahtjevima za informacijama i s vremena na vrijeme, koristit æemo ih kako bismo bolje razumjeli va¹e potrebe. U svezi s tim, povremeno æemo va¹e osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izrièito izjavljujemo da <b>PLIVA d.d.</b> neæe prodavati ili na bilo koji drugi naèin, osim gore navedenog, koristiti va¹e osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj treæoj strani bez va¹eg odobrenja. Sve promjene politike za¹tite privatnosti na Internetu <b>PLIVA d.d.</b> bit æe pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan naèin biti uèinjene dostupnima. </P>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26