/[webpac]/trunk2/eurovoc/predgovor.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/predgovor.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 594 - (show annotations)
Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC (15 years, 5 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 9915 byte(s)
design

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
5 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
6 <link rel="stylesheet" href="eurovoc.css" type="text/css">
7
8
9 </head>
10
11 <body>
12 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
13 <tr>
14 <td colspan="3" class="hdr">
15 </td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td class="logoHidra">
19 <img src="img/euzajed.gif" border="0" alt="Europske zajednice">
20 </td>
21 <td class="logoHidra">
22 <img src="img/hidra.gif" border="0" alt="HIDRA logo">
23 </td>
24 <td class="logoEUV">
25 <a href="index.html"><img src="img/eurovoc2.png" border="0" alt="Eurovoc"></a>
26 </td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td class="hdr2" height="10" colspan="3">
30 </td>
31
32 </tr>
33 </table>
34
35
36 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
37 <tr>
38 <td class="hMenuL hMenu">
39 <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">
40 <tr><td>
41 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
42 <tr>
43 <td class="topLpl"></td>
44 <td rowspan="2" class="ActMenu"><a class="ActMenu" href="eurovoc.html">Pojmovnik Eurovoc</a></td>
45 <td nowrap class="topRpl"></td>
46 </tr>
47 <tr>
48 <td class="hMenuSide"></td>
49 <td class="hMenuSide"></td>
50 </tr>
51 <tr>
52 <td class="bottomLpl"></td>
53 <td class="bkgPl"></td>
54 <td class="bottomRpl"></td>
55 </tr>
56 </table>
57 </td></tr>
58 </table>
59 </td>
60
61 <td colspan="2" class="hMenu">
62 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="520">
63 <tr>
64 <td width="10">&nbsp;</td>
65 <td>
66 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
67 <tr>
68 <td class="topLpl"></td>
69 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="pretrazivanje.html">Pretra¾ivanje</a></td>
70 <td class="topRpl"></td>
71 </tr>
72 <tr>
73 <td class="hMenuSide"></td>
74 <td class="hMenuSide"></td>
75 </tr>
76 <tr>
77 <td colspan="3" height="10"></td>
78 </tr>
79 </table>
80 </td>
81 <td width="10">&nbsp;</td>
82 <td>
83 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
84 <tr>
85 <td class="topLpl"></td>
86 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="hijerarhija.html">Hijerarhijski prikaz</a></td>
87 <td class="topRpl"></td>
88 </tr>
89 <tr>
90 <td class="hMenuSide"></td>
91 <td class="hMenuSide"></td>
92 </tr>
93 <tr>
94 <td colspan="3" height="10"></td>
95 </tr>
96 </table>
97 </td>
98 <td width="10">&nbsp;</td>
99 <td>
100 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
101 <tr>
102 <td class="topLpl"></td>
103 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="abecedno.html">Abecedna kazala</a></td>
104 <td class="topRpl"></td>
105 </tr>
106 <tr>
107 <td class="hMenuSide"></td>
108 <td class="hMenuSide"></td>
109 </tr>
110 <tr>
111 <td colspan="3" height="10"></td>
112 </tr>
113 </table>
114 </td>
115 <td width="10">&nbsp;</td>
116 </tr>
117 </table>
118
119 </td>
120 </tr>
121
122 <tr>
123 <td width="200" class="menu">
124 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">
125 <tr>
126 <td colspan="3">&nbsp;</td>
127 </tr>
128 <tr>
129 <td class="topLsv"></td>
130 <td class="middle bkgSv"></td>
131 <td class="topRsv"></td>
132 </tr>
133 <tr>
134 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="opojmovniku.html" class="lM">O pojmovniku</a></td>
135 </tr>
136 <tr>
137 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="predgovor.html" class="lM">Predgovor</a></td>
138 </tr>
139 <tr>
140 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="namjena.html" class="lM">Namjena</a></td>
141 </tr>
142 <tr>
143 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="podrucja.html" class="lM">Podruèja</a></td>
144 </tr>
145 <tr>
146 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="jezici.html" class="lM">Jeziène verzije i norme</a></td>
147 </tr>
148 <tr>
149 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="ustrojstvo.html" class="lM">Ustrojstvo</a></td>
150 </tr>
151 <tr>
152 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="brojke.html" class="lM">Brojke</a></td>
153 </tr>
154 <tr>
155 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="upute.html" class="lM">Kako se slu¾iti pojmovnikom</a></td> </tr>
156 <tr>
157 <td class="bottomLsv"></td>
158 <td class="middle bkgSv"></td>
159 <td class="bottomRsv"></td>
160 </tr>
161 <tr>
162 <td colspan="3">&nbsp;</td>
163 </tr>
164 <tr>
165 <td class="topLpl"></td>
166 <td class="middle bkgPl"></td>
167 <td class="topRpl"></td>
168 </tr>
169 <tr>
170 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="crovoc.html" class="lM">Hrvatski dodatak</a></td>
171 </tr>
172 <tr>
173 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="ispis.html" class="lM">Ispis (PDF)</a></td>
174 </tr>
175 <tr>
176 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="odrzavanje.html" class="lM">Odr¾avanje</a></td>
177 </tr>
178 <tr>
179 <td class="bottomLpl"></td>
180 <td class="bkgPl"></td>
181 <td class="bottomRpl"></td>
182 </tr>
183 <tr>
184 <td colspan="3" >
185 &nbsp;
186 </td>
187 </tr>
188 </table>
189
190
191 </td>
192
193
194 <td class="bd" colspan="2">
195 <div class="eurovoc">
196
197 <h3>Predgovor Hrvatskom izdanju</h3>
198
199 <P>
200 Ovo hrvatsko izdanje <i>Pojmovnika Eurovoc</i> prijevod je èetvrtoga izdanja koje je objavljeno 2002. godine na jedanaest tada slu¾benih jezika Europske unije. To je izdanje ukljuèilo velik broj novih pojmova koji su se pojavili zbog rasta EU-a, novih granica suvremene Europe i ¹irega raspona korisnika i sudionika u procesu europske izgradnje. <i>Pojmovnik Eurovoc</i> sada se sustavno obnavlja i dopunjuje svake godine, pa je izdanje koje je pred vama prijevod najnovije objavljene verzije 4.1 iz 2004. godine.
201
202 </P><P><i>Pojmovnik Eurovoc</i> najlak¹e je definirati kao ogranièeni i normirani popis naziva koji se prema postojeæim istra¾ivanjima najèe¹æe rabe u aktima i dokumentaciji Europske zajednice i Europske unije. Pri prevoðenju je, meðutim, bilo gotovo nemoguæe zadovoljiti sve zahtjeve za potpunom precizno¹æu. Ogranièenja je nametala izvorna vi¹ejeziènost <i>Pojmovnika</i> s jedne, te unutareuropska politièka, dru¹tvena i kulturna raznolikost, s druge strane, ¹to je ponekad uvjetovalo nepotpuno znaèenjsko i uporabno podudaranje naziva.
203 </P><P>Usporedbom engleskoga nazivlja <i>Eurovoca</i> s nazivljem u ostalim jezicima lako je bilo ustanoviti da su takva nepodudaranja èesta i meðu drugim jezicima, ovisno o politièkom, pravnom, ekonomskom ili nekom drugom aspektu ureðenja tih zemalja, a ponekad su razlozi bili i sasvim jeziène prirode. Tako se za neke nazive u veæini jezika <i>Eurovoca</i> preuzimaju izvorni pojmovi, bilo zato ¹to su kulturno specifièni (npr. <i>departman</i>) ili zato ¹to su zbog nepostojanja odgovarajuæega naziva u ciljnom jeziku morali biti doslovno preuzeti (<i>goodwill, ombudsman</i>) ili neznatno adaptirani (<i>damping, fran¹izing</i>). Nazive propisa, podzakonskih akata i sl. nije takoðer uvijek moguæe dosljedno prevesti jer ni u drugim jezicima <i>Eurovoca</i> isti nazivi èesto ne znaèe isto u kontekstu podruèja o kojem je rijeè (npr. uredba, naredba, ukaz, odluka, pravilnik itd.).
204
205 </P><P>Dodatna je te¹koæa ¹to se i u hrvatskim strukovnim terminologijama (npr. u pravu i u ekonomiji) isti nazivi ponekad razlièito prevode.
206 </P><P>Pri prevoðenju naziva meðunarodnih organizacija i udruga i njihovih tijela opredijelili smo se za najprimjerenije i najsvrhovitije oblike njihovih imena, nastojeæi izbjeæi zabune koje bi mogle nastati zbog prevoðenja kratica, koje su poznatije u svom izvornom obliku.
207 </P><P>Nadamo se, naposljetku, da æe se ponuðena terminolo¹ka i prijevodna rje¹enja potvrditi u jeziènoj i struènoj porabi, a ona koja se sada mogu èiniti kompromisnima ili neprimjerenima bit æe, u skladu sa standardolo¹kim razvojem hrvatskoga jezika i pojedinih naziva, prilagoðena u sljedeæim izdanjima.
208 </P><P>U izradi svih dosada¹njih hrvatskih izdanja <i>Pojmovnika Eurovoc</i> i pronala¾enju odgovarajuæih terminolo¹kih i prijevodnih rje¹enja sudjelovali su:
209 </P><P>SAVJETNICI
210 <br>dr. sc. Bo¾idar Bakotiæ, dr. sc. Vi¹nja Samard¾ija
211 </P><P>SAVJETNICA ZA HRVATSKI JEZIK
212 <br>dr. sc. Branka Tafra
213 </P><P>SAVJETNICI ZA ENGLESKI JEZIK
214 <br>dr. sc. Vladimir Ivir , mr. sc. Andrina Pavliniæ
215 </P><P>UREDNICI STRUKA
216 <br>dr. sc. Vjekoslav Afriæ, dr. sc. Bo¾idar Bakotiæ, dr. sc. Vladimir Bedenko,
217 dr.sc. Ivan Biæaniæ, dr. sc. Maja Brataniæ, mr. sc. Tamara Æapeta,
218 Anica Djamiæ, dr. sc. Uro¹ Duj¹in, mr. sc. Zlatko Homen,
219 dr. sc. Mladen Hudec, dr. sc. Jordan Dimanovski, Miroslav Ki¹,
220 mr. sc. Mladen Klemenèiæ, dr. sc. Ivan Kolin, Marina Musulin,
221 dr. sc. Stanislav Pavlin, dr. sc. Sreæko Pegan, dr. sc. Velimir Pravdiæ,
222 dr. sc. Boris Pritchard, dr. sc. Sanja Steiner, dr. sc. Franjo ©atoviæ,
223 mr. sc. Vedran ©oljan, dr. sc. Dra¾en Topolnik, dr. sc. Katarina ®ager
224 </P><P>SURADNICI - HIDRA
225 <br>mr. sc. ®aneta Bar¹iæ-Schneider, Bo¾ica Blagoviæ,
226 mr. sc. Maja Cvita¹, Neda Erceg, Danica Horvat, Dubravka Konstantinoviæ-Popoviæ,
227 mr. sc. Vjeko Paviæ, Branka Podunavac-©kvorc, Blanka Stepaniæ,
228 Robert Vidmar
229
230 </P><P>SURADNICI
231 <br>Irena Andrassy, Andrej Bolfek, dr. sc. Juraj Bo¾iæeviæ, Goranka Cvijanoviæ,
232 Martina Ðurinski, dr. sc. Branko Gelo, dr. sc. Igor Gliha, Andrea Halambek, mr. sc. Vesna Ivanèeviæ-Je¾ek, mr. sc. Vesna Jadrijeviæ, dr. sc. Ivo Josipoviæ, Mirta Kapural, mr. sc. Ivica Kinder, Domagoj Marièiæ, Dario Mihelin, Miroslava Nina Mi¹koviæ, Sandra Pavloviæ, dr. sc. Jelka Petrak, dr. sc. Maja Ser¹iæ, dr. sc. Branko Smerdel, mr. sc. Zoran ©uæur, dr. sc. Vi¹nja ©piljak, mr. sc. Tibor Toth, dr. sc. Vesna Turèin
233 </P>
234
235 </div>
236
237 <div style="text-align: center; padding: 20px 100px 0px 0px; font-size: 90%;">
238 ___________________________________________________<br>
239 HIDRA, 10000 Zagreb, Trg mar¹ala Tita 3, p.p. 327<br>
240 telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655
241 </div>
242
243 </td>
244 </tr>
245 </table>
246
247 </body>
248
249
250
251 </html>
252
253

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26