/[webpac]/trunk2/eurovoc/podrucja.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/podrucja.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 594 - (show annotations)
Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC (15 years, 5 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 7988 byte(s)
design

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
5 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
6 <link rel="stylesheet" href="eurovoc.css" type="text/css">
7
8
9 </head>
10
11 <body>
12 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
13 <tr>
14 <td colspan="3" class="hdr">
15 </td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td class="logoHidra">
19 <img src="img/euzajed.gif" border="0" alt="Europske zajednice">
20 </td>
21 <td class="logoHidra">
22 <img src="img/hidra.gif" border="0" alt="HIDRA logo">
23 </td>
24 <td class="logoEUV">
25 <a href="index.html"><img src="img/eurovoc2.png" border="0" alt="Eurovoc"></a>
26 </td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td class="hdr2" height="10" colspan="3">
30 </td>
31
32 </tr>
33 </table>
34
35
36 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
37 <tr>
38 <td class="hMenuL hMenu">
39 <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">
40 <tr><td>
41 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
42 <tr>
43 <td class="topLpl"></td>
44 <td rowspan="2" class="ActMenu"><a class="ActMenu" href="eurovoc.html">Pojmovnik Eurovoc</a></td>
45
46 <td nowrap class="topRpl"></td>
47 </tr>
48 <tr>
49 <td class="hMenuSide"></td>
50 <td class="hMenuSide"></td>
51 </tr>
52 <tr>
53 <td class="bottomLpl"></td>
54 <td class="bkgPl"></td>
55 <td class="bottomRpl"></td>
56 </tr>
57 </table>
58 </td></tr>
59 </table>
60 </td>
61
62 <td colspan="2" class="hMenu">
63 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="520">
64 <tr>
65 <td width="10">&nbsp;</td>
66 <td>
67 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
68 <tr>
69 <td class="topLpl"></td>
70 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="pretrazivanje.html">Pretra¾ivanje</a></td>
71 <td class="topRpl"></td>
72 </tr>
73 <tr>
74 <td class="hMenuSide"></td>
75 <td class="hMenuSide"></td>
76 </tr>
77 <tr>
78 <td colspan="3" height="10"></td>
79 </tr>
80 </table>
81 </td>
82 <td width="10">&nbsp;</td>
83 <td>
84 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
85 <tr>
86 <td class="topLpl"></td>
87 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="hijerarhija.html">Hijerarhijski prikaz</a></td>
88 <td class="topRpl"></td>
89 </tr>
90 <tr>
91 <td class="hMenuSide"></td>
92 <td class="hMenuSide"></td>
93 </tr>
94 <tr>
95 <td colspan="3" height="10"></td>
96 </tr>
97 </table>
98 </td>
99 <td width="10">&nbsp;</td>
100 <td>
101 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
102 <tr>
103 <td class="topLpl"></td>
104 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="abecedno.html">Abecedna kazala</a></td>
105 <td class="topRpl"></td>
106 </tr>
107 <tr>
108 <td class="hMenuSide"></td>
109 <td class="hMenuSide"></td>
110 </tr>
111 <tr>
112 <td colspan="3" height="10"></td>
113 </tr>
114 </table>
115 </td>
116 <td width="10">&nbsp;</td>
117 </tr>
118 </table>
119
120 </td>
121 </tr>
122
123 <tr>
124 <td width="200" class="menu">
125 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">
126 <tr>
127 <td colspan="3">&nbsp;</td>
128 </tr>
129 <tr>
130 <td class="topLsv"></td>
131 <td class="middle bkgSv"></td>
132 <td class="topRsv"></td>
133 </tr>
134 <tr>
135 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="opojmovniku.html" class="lM">O pojmovniku</a></td>
136 </tr>
137 <tr>
138 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="predgovor.html" class="lM">Predgovor</a></td>
139 </tr>
140 <tr>
141 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="namjena.html" class="lM">Namjena</a></td>
142 </tr>
143 <tr>
144 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="podrucja.html" class="lM">Podruèja</a></td>
145 </tr>
146 <tr>
147 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="jezici.html" class="lM">Jeziène verzije i norme</a></td>
148 </tr>
149 <tr>
150 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="ustrojstvo.html" class="lM">Ustrojstvo</a></td>
151 </tr>
152 <tr>
153 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="brojke.html" class="lM">Brojke</a></td>
154 </tr>
155 <tr>
156 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="upute.html" class="lM">Kako se slu¾iti pojmovnikom</a></td> </tr>
157 <tr>
158 <td class="bottomLsv"></td>
159 <td class="middle bkgSv"></td>
160 <td class="bottomRsv"></td>
161 </tr>
162 <tr>
163 <td colspan="3">&nbsp;</td>
164 </tr>
165 <tr>
166 <td class="topLpl"></td>
167 <td class="middle bkgPl"></td>
168 <td class="topRpl"></td>
169 </tr>
170 <tr>
171 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="crovoc.html" class="lM">Hrvatski dodatak</a></td>
172 </tr>
173 <tr>
174 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="ispis.html" class="lM">Ispis (PDF)</a></td>
175 </tr>
176 <tr>
177 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="odrzavanje.html" class="lM">Odr¾avanje</a></td>
178 </tr>
179 <tr>
180 <td class="bottomLpl"></td>
181 <td class="bkgPl"></td>
182 <td class="bottomRpl"></td>
183 </tr>
184 <tr>
185 <td colspan="3" >
186 &nbsp;
187 </td>
188 </tr>
189 </table>
190
191
192 </td>
193
194
195 <td class="bd" colspan="2">
196 <div class="eurovoc">
197
198 <h3>Obuhvaæena podruèja</h3>
199
200 <P>
201 Pojmovnikom Eurovoc obuhvaæena su sva podruèja va¾na za djelatnost europskih institucija:
202 <ul>
203
204 <li class="txtl"> politika </li>
205 <li class="txtl"> meðunarodni odnosi </li>
206 <li class="txtl"> Europske zajednice </li>
207 <li class="txtl"> pravo </li>
208 <li class="txtl"> ekonomija </li>
209 <li class="txtl"> trgovina </li>
210
211 <li class="txtl"> financije </li>
212 <li class="txtl"> dru¹tvena pitanja </li>
213 <li class="txtl"> obrazovanje i komunikacije </li>
214 <li class="txtl"> znanost</li>
215 <li class="txtl"> poslovanje i konkurencija </li>
216 <li class="txtl"> zapo¹ljavanje i radni uvjeti </li>
217
218 <li class="txtl"> prijevoz</li>
219 <li class="txtl"> okoli¹ </li>
220 <li class="txtl"> poljoprivreda, ¹umarstvo i ribarstvo </li>
221 <li class="txtl"> poljoprivredno-prehrambena industrija </li>
222 <li class="txtl"> proizvodnja, tehnologija i istra¾ivanje </li>
223 <li class="txtl"> energija </li>
224
225 <li class="txtl"> industrija </li>
226 <li class="txtl"> zemljopis </li>
227 <li class="txtl"> meðunarodne organizacije </li>
228 </ul>
229 <P>Neka su podruèja razraðenija od drugih jer su bli¾a ¾ari¹tima zanimanja Zajednice. Stoga se, na primjer, u Eurovocu nalaze imena pokrajina svih zemalja èlanica Zajednice, ali ne i zemalja neèlanica.
230
231 </P><P>Valja takoðer naglasiti da je jedno od obilje¾ja pojmovnika opæenito, a Eurovoca posebno, da je razvrstavanje preporuèenih naziva u podruèja do odreðene mjere arbitrarno. Neki se preporuèeni nazivi tako mogu odnositi na dva ili vi¹e predmetnih podruèja, no da bi se pojmovnikom lak¹e upravljalo i da bi se ogranièila njegova velièina, opæenito je prihvaæeno da se vi¹estruka hijerarhija, tj. sustavno ukljuèivanje svakoga preporuèenoga naziva u sva podruèja kojima bi mogao pripadati, mora ogranièiti. Preporuèeni nazivi koji mogu pripadati dvama ili veæem broju predmetnih podruèja, opæenito se pridjeljuju samo onom podruèju za koje se smatra da je korisnicima najprirodnije. Stoga su razlièite politike Zajednice, koje bi se mogle uklapati u podruèje Europske zajednice, zapravo u podruèjima kojima se izravno bave: na primjer, preporuèeni naziv .zajednièka agrarna politika' u podruèju Poljoprivreda, ¹umarstvo i ribarstvo, a naziv .istra¾ivaèka politika Zajednice' u podruèju Proizvodnja, tehnologija i istra¾ivanje. To ne èini te¹koæu ni onomu koji indeksira ni korisniku, jer korisnici obièno kombiniraju preporuèene nazive iz razlièitih podruèja, na primjer .financiranje Zajednice' iz podruèja Europske zajednice i .cestovna mre¾a' iz podruèja Prijevoz.
232 </p>
233
234 </div>
235
236 <div style="text-align: center; padding: 20px 100px 0px 0px; font-size: 90%;">
237 ___________________________________________________<br>
238 HIDRA, 10000 Zagreb, Trg mar¹ala Tita 3, p.p. 327<br>
239 telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655
240 </div>
241
242 </td>
243 </tr>
244 </table>
245
246 </body>
247
248
249
250 </html>
251
252

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26