/[webpac]/trunk2/eurovoc/namjena.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/namjena.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 594 - (show annotations)
Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC (15 years, 5 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 8442 byte(s)
design

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
5 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
6 <link rel="stylesheet" href="eurovoc.css" type="text/css">
7
8
9 </head>
10
11 <body>
12 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
13 <tr>
14 <td colspan="3" class="hdr">
15 </td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td class="logoHidra">
19 <img src="img/euzajed.gif" border="0" alt="Europske zajednice">
20 </td>
21 <td class="logoHidra">
22 <img src="img/hidra.gif" border="0" alt="HIDRA logo">
23 </td>
24 <td class="logoEUV">
25 <a href="index.html"><img src="img/eurovoc2.png" border="0" alt="Eurovoc"></a>
26 </td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td class="hdr2" height="10" colspan="3">
30 </td>
31
32 </tr>
33 </table>
34
35
36 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
37 <tr>
38 <td class="hMenuL hMenu">
39 <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">
40 <tr><td>
41 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
42 <tr>
43 <td class="topLpl"></td>
44 <td rowspan="2" class="ActMenu"><a class="ActMenu" href="eurovoc.html">Pojmovnik Eurovoc</a></td>
45
46 <td nowrap class="topRpl"></td>
47 </tr>
48 <tr>
49 <td class="hMenuSide"></td>
50 <td class="hMenuSide"></td>
51 </tr>
52 <tr>
53 <td class="bottomLpl"></td>
54 <td class="bkgPl"></td>
55 <td class="bottomRpl"></td>
56 </tr>
57 </table>
58 </td></tr>
59 </table>
60 </td>
61
62 <td colspan="2" class="hMenu">
63 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="520">
64 <tr>
65 <td width="10">&nbsp;</td>
66 <td>
67 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
68 <tr>
69 <td class="topLpl"></td>
70 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="pretrazivanje.html">Pretra¾ivanje</a></td>
71 <td class="topRpl"></td>
72 </tr>
73 <tr>
74 <td class="hMenuSide"></td>
75 <td class="hMenuSide"></td>
76 </tr>
77 <tr>
78 <td colspan="3" height="10"></td>
79 </tr>
80 </table>
81 </td>
82 <td width="10">&nbsp;</td>
83 <td>
84 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
85 <tr>
86 <td class="topLpl"></td>
87 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="hijerarhija.html">Hijerarhijski prikaz</a></td>
88 <td class="topRpl"></td>
89 </tr>
90 <tr>
91 <td class="hMenuSide"></td>
92 <td class="hMenuSide"></td>
93 </tr>
94 <tr>
95 <td colspan="3" height="10"></td>
96 </tr>
97 </table>
98 </td>
99 <td width="10">&nbsp;</td>
100 <td>
101 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
102 <tr>
103 <td class="topLpl"></td>
104 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="abecedno.html">Abecedna kazala</a></td>
105 <td class="topRpl"></td>
106 </tr>
107 <tr>
108 <td class="hMenuSide"></td>
109 <td class="hMenuSide"></td>
110 </tr>
111 <tr>
112 <td colspan="3" height="10"></td>
113 </tr>
114 </table>
115 </td>
116 <td width="10">&nbsp;</td>
117 </tr>
118 </table>
119
120 </td>
121 </tr>
122
123 <tr>
124 <td width="200" class="menu">
125 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">
126 <tr>
127 <td colspan="3">&nbsp;</td>
128 </tr>
129 <tr>
130 <td class="topLsv"></td>
131 <td class="middle bkgSv"></td>
132 <td class="topRsv"></td>
133 </tr>
134 <tr>
135 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="opojmovniku.html" class="lM">O pojmovniku</a></td>
136 </tr>
137 <tr>
138 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="predgovor.html" class="lM">Predgovor</a></td>
139 </tr>
140 <tr>
141 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="namjena.html" class="lM">Namjena</a></td>
142 </tr>
143 <tr>
144 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="podrucja.html" class="lM">Podruèja</a></td>
145 </tr>
146 <tr>
147 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="jezici.html" class="lM">Jeziène verzije i norme</a></td>
148 </tr>
149 <tr>
150 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="ustrojstvo.html" class="lM">Ustrojstvo</a></td>
151 </tr>
152 <tr>
153 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="brojke.html" class="lM">Brojke</a></td>
154 </tr>
155 <tr>
156 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="upute.html" class="lM">Kako se slu¾iti pojmovnikom</a></td> </tr>
157 <tr>
158 <td class="bottomLsv"></td>
159 <td class="middle bkgSv"></td>
160 <td class="bottomRsv"></td>
161 </tr>
162 <tr>
163 <td colspan="3">&nbsp;</td>
164 </tr>
165 <tr>
166 <td class="topLpl"></td>
167 <td class="middle bkgPl"></td>
168 <td class="topRpl"></td>
169 </tr>
170 <tr>
171 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="crovoc.html" class="lM">Hrvatski dodatak</a></td>
172 </tr>
173 <tr>
174 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="ispis.html" class="lM">Ispis (PDF)</a></td>
175 </tr>
176 <tr>
177 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="odrzavanje.html" class="lM">Odr¾avanje</a></td>
178 </tr>
179 <tr>
180 <td class="bottomLpl"></td>
181 <td class="bkgPl"></td>
182 <td class="bottomRpl"></td>
183 </tr>
184 <tr>
185 <td colspan="3" >
186 &nbsp;
187 </td>
188 </tr>
189 </table>
190
191
192 </td>
193
194
195 <td class="bd" colspan="2">
196 <div class="eurovoc">
197
198 <h3>Namjena Pojmovnika</h3>
199
200 <P>
201 Pojmovnik je strukturirani popis pojmova kojima je svrha da u nekom dokumentacijskom sustavu na nedvosmislen naèin prika¾u sadr¾aj dokumenata i pitanja upuæenih tomu sustavu radi njegova pretra¾ivanja.
202 </P>
203 <P>
204 Svakodnevni jezik kojim se slu¾e autori dokumenata i korisnici koji ¾ele pronaæi te dokumente zaista je èesto dvosmislen:
205 <ul>
206 <li class="txtl">Isti se pojam mo¾e imenovati brojnim sinonimima (npr. industrija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, poljoprivredno-prehrambena industrija, agroindustrija, poljoprivredna industrija i sl.), a dokument predmetno oznaèen pomoæu samo jednoga sinonima tada se ne mo¾e pronaæi na temelju upita koji sadr¾i drugi pojam. Jedna je od svrha pojmovnika iskljuèivanje problema sinonimije, tj. istoznaènosti. To se posti¾e tako da se jedan od sinonima na vi¹e ili manje proizvoljan naèin izabere kao preporuèeni naziv (deskriptor), a drugim se pak sinonimima za isti pojam daje status nepreporuèenih naziva (nedeskriptora) .
207 </li><p>
208
209 <li class="txtl">Za predstavljanje pojmovnoga sadr¾aja pri predmetnom oznaèivanju dokumenata i oblikovanju upita mogu se upotrebljavati iskljuèivo preporuèeni nazivi. Ostale rijeèi (nepreporuèeni nazivi), koje su takoðer navedene u pojmovniku, korisnike upuæuju na preporuèene nazive koje valja upotrijebiti.
210 </li><p>
211
212 <li class="txtl">Ako se meðu istovjetnim pojmovima u razlièitim jezicima uspostavi korespondencija, korisnik vi¹ejeziènoga pojmovnika moæi æe, isto tako, dokumentacijskomu sustavu postaviti upit na svom jeziku i pronaæi dokumente i na drugim jezicima, bez obzira na to kojim su jezikom oni predmetno oznaèeni.
213 </li><p>
214
215 <li class="txtl">Jedan pojam mo¾e imati vi¹e znaèenja, a vi¹e pojmova pak mo¾e imati jednak izraz (npr. <b>press</b> mo¾e u engleskom znaèiti tisak, novinarska industrija, novinari, tiskarski stroj, tijesak, odnosno pre¹a itd.). Upit koji se poslu¾i vi¹eznaènim pojmom ili homonimom rezultirat æe pronala¾enjem dokumenata koji nemaju nikakve veze s onim ¹to korisnika zanima. Jedna je od svrha pojmovnika iskljuèivanje problema homonimnosti: znaèenje svakoga preporuèenog naziva u njegovu kontekstu mora biti nedvosmisleno.
216 </li><p>
217 </ul>
218 <P>
219 Pojmovnik se, dakle, sastoji od:</P>
220 <ul>
221 <li class="txtl">preporuèenih naziva (deskriptora) tj. naziva koji nedvosmisleno oznaèuju sastavne pojmove cjelokupnoga podruèja obuhvaæenoga pojmovnikom (npr. provedba zakona);</li><p>
222 <li class="txtl">nepreporuèenih naziva (nedeskriptora) tj. naziva koji u prirodnom jeziku oznaèuju isti pojam kao i preporuèeni nazivi (npr. primjena zakona) ili istovrijedne pojmove (npr. valjanost zakona, provedba zakona), odnosno pojmove koji se u jeziku pojmovnika smatraju istovrijednima (npr. banana, tropsko voæe);</li><p>
223 <li class="txtl">semantièkih odnosa, tj. odnosa zasnovanih na znaèenju, ponajprije izmeðu preporuèenih naziva i nepreporuèenih naziva, a zatim i izmeðu preporuèenih naziva meðusobno.</li><p>
224
225 </ul>
226
227 </div>
228
229 <div style="text-align: center; padding: 20px 100px 0px 0px; font-size: 90%;">
230 ___________________________________________________<br>
231 HIDRA, 10000 Zagreb, Trg mar¹ala Tita 3, p.p. 327<br>
232 telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655
233 </div>
234
235 </td>
236 </tr>
237 </table>
238
239 </body>
240
241
242
243 </html>
244
245

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26