/[webpac]/trunk2/eurovoc/eurovoc.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/eurovoc.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 556 - (show annotations)
Fri Oct 29 22:09:26 2004 UTC (15 years, 9 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 7572 byte(s)
design

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
5 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
6 <link rel="stylesheet" href="eurovoc.css" type="text/css">
7
8
9 </head>
10
11 <body>
12 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
13 <tr>
14 <td colspan="3" class="hdr">
15 </td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td class="logoHidra">
19 <img src="img/euzajed.png" border="0" alt="Europske zajednice">
20 </td>
21 <td class="logoHidra">
22 <img src="img/hidra.png" border="0" alt="HIDRA logo">
23 </td>
24 <td class="logoEUV">
25 <a href="index.html"><img src="img/eurovoc2.png" border="0" alt="Eurovoc"></a>
26 </td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td class="hdr2" height="10" colspan="3">
30 </td>
31
32 </tr>
33 </table>
34
35
36 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
37 <tr>
38 <td class="hMenuL hMenu">
39 <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">
40 <tr><td>
41 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
42 <tr>
43 <td class="topLpl"></td>
44 <td rowspan="2" class="ActMenu">Pojmovnik Eurovoc</td>
45 <td nowrap class="topRpl"></td>
46 </tr>
47 <tr>
48 <td class="hMenuSide"></td>
49 <td class="hMenuSide"></td>
50 </tr>
51 <tr>
52 <td class="bottomLpl"></td>
53 <td class="bkgPl"></td>
54 <td class="bottomRpl"></td>
55 </tr>
56 </table>
57 </td></tr>
58 </table>
59 </td>
60
61 <td colspan="2" class="hMenu">
62 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" width="520">
63 <tr>
64 <td width="10">&nbsp;</td>
65 <td>
66 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
67 <tr>
68 <td class="topLpl"></td>
69 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="pretrazivanje.html">Pretra¾ivanje</a></td>
70 <td class="topRpl"></td>
71 </tr>
72 <tr>
73 <td class="hMenuSide"></td>
74 <td class="hMenuSide"></td>
75 </tr>
76 <tr>
77 <td colspan="3" height="10"></td>
78 </tr>
79 </table>
80 </td>
81 <td width="10">&nbsp;</td>
82 <td>
83 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
84 <tr>
85 <td class="topLpl"></td>
86 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="hijerarhija.html">Hijerarhijski prikaz</a></td>
87 <td class="topRpl"></td>
88 </tr>
89 <tr>
90 <td class="hMenuSide"></td>
91 <td class="hMenuSide"></td>
92 </tr>
93 <tr>
94 <td colspan="3" height="10"></td>
95 </tr>
96 </table>
97 </td>
98 <td width="10">&nbsp;</td>
99 <td>
100 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
101 <tr>
102 <td class="topLpl"></td>
103 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="abecedno.html">Abecedna kazala</a></td>
104 <td class="topRpl"></td>
105 </tr>
106 <tr>
107 <td class="hMenuSide"></td>
108 <td class="hMenuSide"></td>
109 </tr>
110 <tr>
111 <td colspan="3" height="10"></td>
112 </tr>
113 </table>
114 </td>
115 <td width="10">&nbsp;</td>
116 </tr>
117 </table>
118
119 </td>
120 </tr>
121
122 <tr>
123 <td width="200" class="menu">
124 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">
125 <tr>
126 <td colspan="3">&nbsp;</td>
127 </tr>
128 <tr>
129 <td class="topLsv"></td>
130 <td class="middle bkgSv"></td>
131 <td class="topRsv"></td>
132 </tr>
133 <tr>
134 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Predgovor</a></td>
135 </tr>
136 <tr>
137 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Namjena</a></td>
138 </tr>
139 <tr>
140 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Podruèja</a></td>
141 </tr>
142 <tr>
143 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Jeziène verzije i norme</a></td>
144 </tr>
145 <tr>
146 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Ustrojstvo</a></td>
147 </tr>
148 <tr>
149 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Brojke</a></td>
150 </tr>
151 <tr>
152 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="#" class="lM">Kako se slu¾iti pojmovnikom</a></td> </tr>
153 <tr>
154 <td class="bottomLsv"></td>
155 <td class="middle bkgSv"></td>
156 <td class="bottomRsv"></td>
157 </tr>
158 <tr>
159 <td colspan="3">&nbsp;</td>
160 </tr>
161 <tr>
162 <td class="topLpl"></td>
163 <td class="middle bkgPl"></td>
164 <td class="topRpl"></td>
165 </tr>
166 <tr>
167 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="crovoc.html" class="lM">Hrvatski dodatak</a></td>
168 </tr>
169 <tr>
170 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="#" class="lM">Ispis (PDF)</a></td>
171 </tr>
172 <tr>
173 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="#" class="lM">Odr¾avanje</a></td>
174 </tr>
175 <tr>
176 <td class="bottomLpl"></td>
177 <td class="bkgPl"></td>
178 <td class="bottomRpl"></td>
179 </tr>
180 <tr>
181 <td colspan="3" >
182 &nbsp;
183 </td>
184 </tr>
185 <tr>
186 <td colspan="3" class="bottom">
187 ISBN 953-6430-52-5
188 </td>
189 </tr>
190 <tr>
191 <td colspan="3" class="bottom">Impressum</td>
192 </tr>
193 <tr>
194 <td colspan="3" class="bottom">O hrvatskom izdanju</td>
195 </tr>
196 </table>
197
198
199 </td>
200
201
202 <td class="bd" colspan="2">
203 <div class="crovoc">
204
205 <div class="front">
206 <h1>EUROPSKE ZAJEDNICE</h1>
207 <h3>Pojmovnik Eurovoc</h3>
208 <p>4. izdanje, verzija 4.1</p>
209 <p><strong>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska<br/> referalna agencija, HIDRA</strong></p>
210 <p>ZAGREB, 2004.</p>
211 </div>
212
213 <hr width="50%" height="1px">
214
215 <p>Pojmovnik ili tezaurus posebna je vrsta rjeènika ustrojena prema hijerarhijskim vezama i asocijativnim odnosima unutar jednoga ili vi¹e tematskih podruèja.
216 </p>
217
218 <p><i>Pojmovnik Eurovoc</i> multidisciplinarni je pojmovnik sastavljen od 21 podruèja i 127 potpodruèja koja obuhvaæaju sve djelatnosti Europske unije u obliku strukturiranoga i kontroliranoga popisa naziva za sve va¾ne pojmove koji se javljaju u najrazlièitijim dokumentima EU-a.
219 </p>
220 <p>
221 Ured za slu¾bene publikacije Europskih zajednica objavio ga je sredinom
222 osamdesetih godina pro¹loga stoljeæa kao alat za predmetno oznaèivanje, odnosno
223 za sadr¾ajnu obradu slu¾bene dokumentacije Zajednice i nacionalnih parlamenata
224 njezinih èlanica.
225 </p>
226 <p>
227 HIDRA je za potrebe jednoznaène i precizne sadr¾ajne obrade slu¾bene
228 dokumentacije Republike Hrvatske i povezivanja te dokumentacije sa slu¾benom
229 dokumentacijom zemalja Europske unije prevela 2. svezak (predmetnu verziju) i
230 3. svezak (vi¹ejeziènu verziju) treæega izdanja Eurovoca iz 1995. godine. Otada
231 je HIDRA objavila hrvatske prijevode Dodatka 3.1 iz 2000. godine, èetvrtoga
232 izdanje iz 2002, te najnovije objavljene verzije 4.1 iz 2004. godine.
233 </p>
234 <p>
235 <i>Pojmovnik Eurovoc</i> odgovara potrebama sustava opæe dokumentacije u djelatnostima
236 Europske unije, no ne mo¾e dovoljno iscrpno obuhvatiti i razlièite nacionalne
237 specifiènosti. Stoga je izraðen i <a style="font-weight: italic;" href="corovoc.html">Hrvatski dodatak Eurovocu</a>, koji obuhvaæa
238 pojmove specifiène za politièki, pravni, povijesni i kulturni prostor Republike
239 Hrvatske. Taj se dodatak stalno obnavlja i dograðuje novim relevantnim
240 pojmovima.
241 </p>
242 <p>
243 Pojmovnik Eurovoc u izvornom je obliku objavljen na veæini od dana¹njih
244 dvadeset slu¾benih jezika Europske unije, a preveden je i na albanski,
245 rumunjski i ruski jezik.
246 </p>
247 </div>
248
249 </div>
250
251 <div style="text-align: center; padding: 20px 100px 0px 0px; font-size: 90%;">
252 ___________________________________________________<br>
253 HIDRA, 10000 Zagreb, Trg mar¹ala Tita 3, p.p. 327<br>
254 telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655
255 </div>
256
257 </td>
258 </tr>
259 </table>
260
261 </body>
262
263
264
265 </html>
266
267

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26