/[webpac]/trunk2/eurovoc/crovoc.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /trunk2/eurovoc/crovoc.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 594 - (show annotations)
Sat Nov 6 23:26:39 2004 UTC (15 years, 5 months ago) by dpavlin
File MIME type: text/html
File size: 10121 byte(s)
design

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>HIDRA - Pojmovnik Eurovoc</title>
5 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
6 <link rel="stylesheet" href="eurovoc.css" type="text/css">
7
8
9 </head>
10
11 <body>
12 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
13 <tr>
14 <td colspan="3" class="hdr">
15 </td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td class="logoHidra">
19 <img src="img/euzajed.gif" border="0" alt="Europske zajednice">
20 </td>
21 <td class="logoHidra">
22 <img src="img/hidra.gif" border="0" alt="HIDRA logo">
23 </td>
24 <td class="logoEUV">
25 <a href="index.html"><img src="img/eurovoc2.png" border="0" alt="Eurovoc"></a>
26 </td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td class="hdr2" height="10" colspan="3">
30 </td>
31
32 </tr>
33 </table>
34
35
36 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
37 <tr>
38 <td class="hMenuL hMenu">
39 <table width="160" cellspacing="0" cellpadding="0">
40 <tr><td>
41 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
42 <tr>
43 <td class="topLpl"></td>
44 <td rowspan="2" class="ActMenu"><a class="ActMenu" href="eurovoc.html">Pojmovnik Eurovoc</a></td>
45
46 <td nowrap class="topRpl"></td>
47 </tr>
48 <tr>
49 <td class="hMenuSide"></td>
50 <td class="hMenuSide"></td>
51 </tr>
52 <tr>
53 <td class="bottomLpl"></td>
54 <td class="bkgPl"></td>
55 <td class="bottomRpl"></td>
56 </tr>
57 </table>
58 </td></tr>
59 </table>
60 </td>
61
62 <td colspan="2" class="hMenu">
63 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="520">
64 <tr>
65 <td width="10">&nbsp;</td>
66 <td>
67 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
68 <tr>
69 <td class="topLpl"></td>
70 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="pretrazivanje.html">Pretra¾ivanje</a></td>
71 <td class="topRpl"></td>
72 </tr>
73 <tr>
74 <td class="hMenuSide"></td>
75 <td class="hMenuSide"></td>
76 </tr>
77 <tr>
78 <td colspan="3" height="10"></td>
79 </tr>
80 </table>
81 </td>
82 <td width="10">&nbsp;</td>
83 <td>
84 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
85 <tr>
86 <td class="topLpl"></td>
87 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="hijerarhija.html">Hijerarhijski prikaz</a></td>
88 <td class="topRpl"></td>
89 </tr>
90 <tr>
91 <td class="hMenuSide"></td>
92 <td class="hMenuSide"></td>
93 </tr>
94 <tr>
95 <td colspan="3" height="10"></td>
96 </tr>
97 </table>
98 </td>
99 <td width="10">&nbsp;</td>
100 <td>
101 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
102 <tr>
103 <td class="topLpl"></td>
104 <td rowspan="2" class="hMenuTxt"><a class="lhM" href="abecedno.html">Abecedna kazala</a></td>
105 <td class="topRpl"></td>
106 </tr>
107 <tr>
108 <td class="hMenuSide"></td>
109 <td class="hMenuSide"></td>
110 </tr>
111 <tr>
112 <td colspan="3" height="10"></td>
113 </tr>
114 </table>
115 </td>
116 <td width="10">&nbsp;</td>
117 </tr>
118 </table>
119
120 </td>
121 </tr>
122
123 <tr>
124 <td width="200" class="menu">
125 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="160">
126 <tr>
127 <td colspan="3">&nbsp;</td>
128 </tr>
129 <tr>
130 <td class="topLsv"></td>
131 <td class="middle bkgSv"></td>
132 <td class="topRsv"></td>
133 </tr>
134 <tr>
135 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="opojmovniku.html" class="lM">O pojmovniku</a></td>
136 </tr>
137 <tr>
138 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="predgovor.html" class="lM">Predgovor</a></td>
139 </tr>
140 <tr>
141 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="namjena.html" class="lM">Namjena</a></td>
142 </tr>
143 <tr>
144 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="podrucja.html" class="lM">Podruèja</a></td>
145 </tr>
146 <tr>
147 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="jezici.html" class="lM">Jeziène verzije i norme</a></td>
148 </tr>
149 <tr>
150 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="ustrojstvo.html" class="lM">Ustrojstvo</a></td>
151 </tr>
152 <tr>
153 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="brojke.html" class="lM">Brojke</a></td>
154 </tr>
155 <tr>
156 <td colspan="3" class="menuItem"><a href="upute.html" class="lM">Kako se slu¾iti pojmovnikom</a></td> </tr>
157 <tr>
158 <td class="bottomLsv"></td>
159 <td class="middle bkgSv"></td>
160 <td class="bottomRsv"></td>
161 </tr>
162 <tr>
163 <td colspan="3">&nbsp;</td>
164 </tr>
165 <tr>
166 <td class="topLpl"></td>
167 <td class="middle bkgPl"></td>
168 <td class="topRpl"></td>
169 </tr>
170 <tr>
171 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="crovoc.html" class="lM">Hrvatski dodatak</a></td>
172 </tr>
173 <tr>
174 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="ispis.html" class="lM">Ispis (PDF)</a></td>
175 </tr>
176 <tr>
177 <td colspan="3" class="menuItem2"><a href="odrzavanje.html" class="lM">Odr¾avanje</a></td>
178 </tr>
179 <tr>
180 <td class="bottomLpl"></td>
181 <td class="bkgPl"></td>
182 <td class="bottomRpl"></td>
183 </tr>
184 <tr>
185 <td colspan="3" >
186 &nbsp;
187 </td>
188 </tr>
189 </table>
190
191
192 </td>
193
194
195 <td class="bd" colspan="2">
196 <div class="eurovoc">
197
198 <h3>Hrvatski dodatak</h3>
199
200 <P>
201 Hrvatski dodatak <i>Pojmovniku Eurovoc</i> obuhvaæa podruèja vezana uz hrvatski dru¹tveni i politièki ¾ivot,
202 te pojmove nu¾ne za preciznu obradu slu¾bene dokumentacije Republike Hrvatske.
203 </p>
204 <P>
205 Hrvatski dodatak obuhvaæa:
206
207 <ul class="txtl">
208 <li class="txtl"> <P>strukturirani pojmovnik hrvatskih dr¾avnih tijela te tijela lokalne i podruène (regionalne)
209 samouprave, popis diplomatskih predstavni¹tava Republike Hrvatske i stranih diplomatskih
210 predstavni¹tava u Republici Hrvatskoj, popis politièkih stranaka i zemljopisne odrednice </li></p>
211 <li class="txtl"> <P>preporuèene nazive (deskriptore) ugraðene u strukturu izvornika EUROVOC-a s posebnom oznakom CROVOC.</li></p>
212 </ul>
213 </P>
214 <P>Prvi dio Hrvatskoga dodatka <i>Pojmovniku Eurovoc</i> izradila je Hidra, a èine ga 5 podruèja, 16 potpojmovnika,
215 3093 preporuèena naziva (deskriptora), 1979 nepreporuèenih naziva (nedeskriptora), 220 napomena i 1599 odnosa srodnosti.</P>
216
217 <P>Zbog potrebe za novim struènim i nacionalnim pojmovima, usporedo s promjenama na europskoj razini,
218 Hidra je u suradnji s Knji¾nicom Hrvatskoga Sabora izradila i drugi dio Hrvatskoga dodatka, koji sadr¾i nove
219 preporuèene nazive
220 ugraðene u strukturu <i>Pojmovnika</i> s posebnom oznakom CROVOC. Po pridru¾enoj oznaci (<img src="img/crovoc.png" border="0">) razlikuju se od izvornih
221 preporuèenih naziva u
222 <i>Pojmovniku Eurovoc</i>.</p>
223
224 <P>Taj dio Hrvatskoga dodatka sadr¾i 175 preporuèenih naziva, 91 nepreporuèeni naziv, 105 odnosa srodnosti i 47 napomena o primjeni.
225 Preporuèeni se nazivi navode dvojezièno, hrvatsko-engleski, dok su nepreporuèeni nazivi i napomene o primjeni na hrvatskom jeziku.
226 Akronimi meðunarodnih organizacija izabrani za preporuèene nazive popraèeni su dvojeziènim punim nazivima kao nepreporuèenim nazivima,
227 a prate ih i dvojeziène napomene o èlanstvu Republike Hrvatske u organizacijama o kojima je rijeè.
228 Napomene koje obja¹njavaju znaèenje deskriptora na hrvatskom su jeziku.
229 Odnosi srodnosti uzajamni su meðu deskriptorima Hrvatskoga dodatka te upuæuju na srodne nazive u
230 <i>Pojmovniku Eurovoc</i>.
231 </P>
232
233 <P>Hrvatski dodatak <i>Pojmovniku Eurovoc</i> stalno se obnavlja i dograðuje relevantnim i nu¾nim pojmovima specifiènima za politièki,
234 pravni, povijesni i kulturni prostor Republike Hrvatske.</P>
235
236
237
238
239
240
241 <p><a name="1">&nbsp; </A></p>
242
243 <b>Kako se slu¾iti Pojmovnikom imena hrvatskih dr¾avnih
244 tijela</b>
245
246 <P>Hrvatski dodatak <I>Pojmovniku Eurovoc</I> obuhvaæa
247 <b>normirana imena</b> tijela dr¾avnoga ustroja
248 Republike Hrvatske, ukljuèujuæi razinu regionalne i lokalne uprave
249 (imena ¾upanija, gradova i opæina). Normirana su imena tijela
250 oblikovana u skladu s preporukama IFLA-e (<I>Form and Structure of
251 Corporate Headings / recommendations of the Working Group on
252 Corporate Headings ; approved by the Standing Committees of IFLA
253 Section on Cataloguing and IFLA Section on Official Publications. -
254 London : IFLA International Office for UBC, 1980. - ISBN
255 0-903043-28-9 paperback</I>), a slu¾e u prvom redu standardiziranoj sadr¾ajnoj obradi dokumentacije.</P>
256
257 <P>Uz normirano je ime svakom tijelu, kao <b>inaèica</b>, pridru¾eno njegovo <b>stvarno ime</b> ako se razlikuje od normiranog i <b>akronim</b> (skraæenica), ako postoji. U takvu opsegu ovaj popis korporativnih imena mo¾e slu¾iti i kao podloga pri prevoðenju.</P>
258 <P>Ovaj je popis imena hrvatskih dr¾avnih tijela prikazan hijerarhijski u skladu s dr¾avnim ustrojem Republike Hrvatske. </P>
259
260 <P>Normirano je ime dano dvojezièno, hrvatsko-engleski, a inaèice (u kojima su ukljuèeni i akronimi) upuæuju na normirani oblik. Kod institucija koje su prestale djelovati ili su se mijenjale (dijelile, spajale, mijenjale polo¾aj u dr¾avnom ustroju, mijenjale ime) u napomeni se navodi razdoblje djelovanja i slu¾beni izvor tih podataka. Oznakom <b>Prije:</b> oznaèavaju se prethodnici, a oznakom <b>Poslije:</b> nasljednici promatrane institucije. <P>Prema ISO 8601 (First edition 1988-06-15) interval se evidentira kao:
261 <blockquote>
262 <TABLE>
263 <TBODY>
264 <TR>
265 <TD>od-do:</TD>
266 <TD>1991/1993</TD>
267 <TR>
268 <TD>do:</TD>
269
270 <TD>/1999</TD>
271 <TR>
272 <TD>od:</TD>
273 <TD>2000/ </TD></TR></TBODY></TABLE>
274 <P></P>
275 </blockquote>
276 </div>
277
278 <div style="text-align: center; padding: 20px 100px 0px 0px; font-size: 90%;">
279 ___________________________________________________<br>
280 HIDRA, 10000 Zagreb, Trg mar¹ala Tita 3, p.p. 327<br>
281 telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655
282 </div>
283
284 </td>
285 </tr>
286 </table>
287
288 </body>
289
290
291
292 </html>
293
294

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26