/[webpac]/trunk2/eurovoc/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /trunk2/eurovoc/TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 522 - (hide annotations)
Tue Oct 19 15:08:29 2004 UTC (16 years, 3 months ago) by dpavlin
File size: 2824 byte(s)
more things TODO

1 dpavlin 493 - style listica u IE
2 dpavlin 503 + dodati simbole za Crovoc
3 dpavlin 522 - staviti slièicu za Crovoc simbol
4 dpavlin 494 + popraviti strukturu Crovoca
5 dpavlin 493 - dizajnirati bulletice u hijerarhijskom kazalu
6 dpavlin 522 dodati bulete kod search listi, nevidljivo je do kuda se¾e pojedini navod
7     - bileti bi mogle biti slièice koje reprezentiraju stablastu strukturu,
8     To bi mogli biti linkovi na stablo umjesto sada¹njeg linka koji je tekst odrednice
9     - umjesto dvostrukih strijelica koje su link na prikaz listiæa
10     bolja bi bila isto slièica koja prikazuje tekst (kao ¹to sad imamo na web-u)
11 dpavlin 493 - dizajnirati search boxes and buttons
12     + popraviti kazalo - cudno se ponasa oko razmaka i izgleda da ga nekako
13     zbunjuju velika slova
14     - dodati tekstove
15    
16     HIDRA komentari:
17     + Na poèetnoj stranici "Hijerarhijsko kazalo" zamijeniti sa "Hijerarhijski prikaz"
18     - Uvodna stranica s tekstom: lo¹e oblikovana srednja kolona
19     - Trenutno se pretra¾uje po svakoj punoj rijeèi. Mo¾e ostati kao opcija ako se doda i pretra¾ivanje po poèetku svake rijeèi (na web-u je po poèetku svake rijeèi)
20 dpavlin 522 - pretra¾uje samo po prvom UF-u!!!
21 dpavlin 494 ? Search lista bi trebala biti po abecedi
22     Na¾alost, JavaScript ne zna ni¹ta o na¹oj abecedi, pa se rijeèi sa Hrvatskim znakovima sortiraju na kraju
23 dpavlin 493 - Srodni pojmovi bi trebali biti po abecedi (550,?. i drugi linkovi)
24     - Drugi i sljedeæi UF-ovi ne upuæuju na deskriptor s mikrotezaurusom
25     + Neki se navodi ne naðu u pretra¾ivanju: financija¹ (nedeskriptor) ne naðe na CD-u a naðe u Web-u
26 dpavlin 513 + Napomene ostaviti u pretra¾ivanju samo za opciju "Sve rijeèi"
27 dpavlin 493 + Napomene na CD-u izbaciti iz kazala
28 dpavlin 522 - u drugim opcijama jo¹ pretra¾uje po napomenama
29 dpavlin 493 - prikaz francuskih slova è ne radi u search listi, u listiæu izgleda da radi
30 dpavlin 510 + Kazalo: kad se iz francuskog kazala ode u pretra¾ivanje i vrati natrag s francuskim zaklikanim jezikom poka¾e hrvatsko kazalo
31 dpavlin 493 ? Prikaz u hijerarhijskoj strukturi traje stra¹no dugo
32     Mo¾e se ubrzati jedino tako da se smanji velièina struture (tj. maksimalni
33     broj nivoa koji se mogu pokazati)
34     + CD: svjetski rat - daje 2 hita; drugi svjetski rat / Drugi svjetski rat - nijedan
35     - Nejasna je filter tipka kad se kazalo odmah prikazuje, treba objasniti
36 dpavlin 510 + kazala na hrvatskom i drugim jezicima nisu jednaka, strana ne pokazuju deskriptor i mikrotezaurus
37 dpavlin 493 ? kad se promijeni jezik kazala - za¹teka èak i kad se pritisne filter tipka
38     Nisam uspio ovo rekreirati niti u Internet Exploreru niti u FireFox-u. Mo¾da
39     je razlog ¹to uèitavnje novog jezika zahtjeva da browser skine novih
40     200-tinjak kb ¹to mo¾e potrajati sa servera. Na CD-u æe ovo biti brzo.
41 dpavlin 510 + u¾im pojmovima dodati bullet (zvjezdicu) da se vidi koliko ih ima
42     + ne radi pretra¾ivanje na francuskom i njemaèkom
43 dpavlin 493 + razlikuju se velika i mala slova
44     + zarez iza koda u listiæu
45    
46     - Pretra¾ivanje i abc kazalo: upozorenja i napomene su jo¹ na engleskom
47 dpavlin 522 - pretra¾ivanje ne daje broj pronaðenih navoda

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26