/[webpac]/branches/hidra/TODO.hidra
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /branches/hidra/TODO.hidra

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 282 - (hide annotations)
Sun Mar 14 18:09:18 2004 UTC (19 years ago) by dpavlin
File size: 5835 byte(s)
local

1 dpavlin 282 - u adresaru, u displayu rezultata, label se ponavlja za Du¾nosnik i Podruèje
2     - iz indexa u adr i ths - direkltno na show_full
3 dpavlin 261 - kazalo podruèja i mikrotezaurusa - sortiranje po brojevima
4    
5    
6 dpavlin 282 ---------------------------------------------------------------------------
7 dpavlin 166
8 dpavlin 253 OPÆENITO:
9     - Prijevod: Index lookup, Next Page / Previous Page
10     - singular, plural
11     - Na svakom pretra¾ivaèu link za help koji bi mi podmetnuli
12     + Nakon naziva rubrike staviti ":" ili nekako vizualno odvojiti naziv
13     rubrike od podataka
14 dpavlin 166
15 dpavlin 253 ADR:
16 dpavlin 273 + Du¾nosnik, Podruèje, Djelatnost - da budu linkovi (podaci æe se nalaziti
17 dpavlin 253 u dva polja ^3link i ^apodatak)
18 dpavlin 273 + Kazalo djelatnosti kao u BIB-u: odrednica / [xxxx] mikrotezaurus
19     + Kazalo Podruèja: odrednica [xxxx] odnosno odrednica [xx] - prema tome
20 dpavlin 253 kakav kod imaju
21 dpavlin 273 + Ne treba kazalo uz rubriku svih podataka
22 dpavlin 253 - staviti moguænost izbora baze
23    
24     BIB:
25 dpavlin 273 + Odvojiti kod sekundarnih odgovornosti osobe od tijela znakom " ; " ili
26     jo¹ bolje svakog u svoj red (stavila svakog u svoj red, takoðer i kod
27     primarnih)
28 dpavlin 253 + Desna zagrada vi¹ka kod predmetnica (u prikazu jedinice i kazalima)
29 dpavlin 273 + kod onih koji su podruèje ili mikrotezaurus uz odrednicu da pi¹e i kod:
30 dpavlin 253 mikrotezaurus [xxxx]
31     podruèje [xx]
32    
33     ostale odrednice imaju oblik odrednica / [xxxx] mokrotezaurus
34    
35     + Maknuti opcije kod naslova (ili popraviti)
36     + vratiti ogranicenje u kojem se odabere baza koja se pretrazuje
37    
38     + Da li se prikazuju sve napomene: 300, 320, 326, 327
39     + Da li se prikazuju naslovi: 532, 503, 520, 541
40    
41     THS:
42     + Maknuti ID kod prikaza jedinice
43     + kod prikaza THS termina da jezici budu odijeljeni nekom crtom ili praznim
44     redom ....(barem hrvatski od ostalih)
45 dpavlin 273 + Kazalo klasifikacije treba sadr¾avati osim koda i podatak rijeèima
46     + U Hit listu dodati iza naziva kodnu oznaku, za one koji u 901^aPodruèje
47 dpavlin 253 ili ^aMikrotezaurus
48     (npr. ekonomija [16], politika [04], oznaka iza da ne smeta abecedi)
49     + Srodni nazivi - odvojiti * (sad su zarezom)
50     - Ni¾i naziv - svakog u novi red
51 dpavlin 273 + Maknuti pretra¾ivanje Podruèje hrv. .... umjesto toga staviti kazalo:
52 dpavlin 253 Podruèja s mikrotezaurusima (sortano po kodu)
53     [04] politika
54     [0406] politièki okvir
55     [0411] politièka stranka
56     ....
57     To su zapisi kojima u Izvor dopi¹ete Podruèje ili Mikrotezaurus
58     (901^aPodruèje ili ^aMikrotezaurus)
59 dpavlin 273 + U pretra¾ivanju se ne ukljuèuju polja 561 i 562 (slu¾e samo za linkanje u
60 dpavlin 253 pikazu)
61    
62 dpavlin 273 ---------------------------------------------------------------------
63    
64 dpavlin 253 + naziv rubrike velikim slovima HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAÈKI
65     + napraviti "select all/none/toggle" javascript na stranici sa rezultatima
66     + razdvojite kod adresara: Funkcije/du¾nosnici na - Funkcije (polje
67     204^a) ; D¾nosnici (700)
68     + staviti linkove na korporativne autore i sekundarne odgovornosti (710,
69     711, 712) kao u predmetnicama
70     + 463 - linkani dijelovi knjige, da li u ispisu mogu biti svaki u svom
71     redu, sad su odvojeni zarezima (rubrika DIO:)
72 dpavlin 207 + Prikaz jedinice u adresaru: Zamlja -> Zemlja (naziv rubrike)
73 dpavlin 253 + Kazalo korporativnih autora: da bude isto kao Predmetno
74 dpavlin 207 + polje 800 neka ide kao prvo u prikazu pojmovnika
75 dpavlin 253 + POJMOVNIK: kod prikaza odrednica u tezaurusu jo¹ rubrika Ni¾i naziv (NT)
76 dpavlin 207 + POJMOVNIK: Nemacki u Njemaèki - kod padajuæih opcija za pretra¾ivanje
77     + Index u Kazalo - kod pojmovnika i Adresara
78     + Iz Predmetnog kazala navodi koji su iz polja 601 ne daju odgovore, npr.
79 dpavlin 253 + Dr¾avni inspektorat. U prikazu BIB jedinice ti isti nisu linkovi
80     (objasnjenje i primjer u doc fajlu)
81 dpavlin 207 + izbaciti opciju "cijeli naslov"
82 dpavlin 253 + provjeriti koja polja se pretrazuju pod osobna odgovornost (pr. hidra kao
83     osobna odgovornost)
84     + Ako su u polju 711 dva tijela treba ih odvojiti sa " ; "
85 dpavlin 207 + U listi hitova i prikazu jedinice trebalo bi dodati odgovornosti u polju
86     200fg
87 dpavlin 253 + jezik se ne prikazuje ispravno - prikazuju se nule i jedinice. dobro da
88     bude
89 dpavlin 207 kod jezika, kao u zapisu
90 dpavlin 253 - tablica kodova jezika (??? - mislim da ne treba)
91 dpavlin 207 + ako je jezika vi¹e neka budu odvojeni " ; "
92 dpavlin 253 + U prikazu jedinice staviti na po¾etak polje 981^a - naziv rubrike je
93     Zbirka:
94 dpavlin 273 + ispisati label "Predmetno kazalo" samo jedanput u displayu
95 dpavlin 253 + predmetno kazalo sastoji se od polja: 606ab; 601ab; 607ab, 608ab
96     + kazalo korporativnih autora: 710ab, 711ab, 712ab
97 dpavlin 193 + dijakritici u indexu
98 dpavlin 207 + ne pi¹e fg potpolja odgovornosti
99     + radio-buttons za excact i first words of title.. (kao na FF)
100 dpavlin 189 - "poèetak" bi trebao reagirati i na dio rijeèi a ne samo na cijelu rijeè
101 dpavlin 166 + "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
102 dpavlin 168 + trenutno tra¾i godinu koja je upisana u 210^d. Da li se mo¾e
103 dpavlin 166 poraditi na algoritmu da se:
104 dpavlin 253 - kod onih koji imaju interval (umrli èasopisi) pogleda da li
105     godina koju smo upisali u intervalu 210^d1983-2000
106     - kod onih koji su ¾ivi èasopisi (imaju godina- pa blankovi) bude
107     od upisane godine dalje 210^d1983-
108     - kad je godina procjenjena da su podaci zatvoreni u [...]
109     210^d[1983- ....]
110 dpavlin 166 + "Natrag na pretra¾ivanje" se ne vidi sasvim - kratko polje
111 dpavlin 253 + zaostaje neki a nakon ISN
112 dpavlin 207 + izmeðu dva ISN dobro bi do¹ao neki interpunkcijski znak (, ; ...)
113 dpavlin 253 - helpiæ uz tipke + - pogotovo uz treæu (ne treba)
114     - promijeniti:
115     + Druge odgovornosti -> Sekundarne odgovornosti
116     - Other responsibilities -> Secondary Responsibilities
117     + Autori -> Autor(i)
118     - Authors -> Author(s)
119     + Kod prikaza naslova publikacije bi trebalo dodati 200^b u uglatim
120     zagradama:
121 dpavlin 166 200a [b] = d : e - umjesto blank] ide samo ], kad nema 200b ostavi iza
122     sebe ]
123     + dodati sve kategorije u menije na obrascu za pretra¾ivanje
124     + "Display details about checked items" - hrvatski
125     + prevesti na hrvatski "Your query CorporateBodyName_swish=(vlada* )
126 dpavlin 253 returned 267 results..." ove poruke
127     + popraviti ISBD u ISBN
128 dpavlin 189 + gdje i kako postaviti opcije za "tra¾i po poèetku" i "Exact search"
129     + predmetno kazalo sa lookup poljima u drugu bazu (tezaurus)
130 dpavlin 253 + sortiranje kazala po mikrotezaurusu (lookup-u)
131 dpavlin 193

Properties

Name Value
cvs2svn:cvs-rev 1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26