/[webpac-proto]/isis2stream.pl
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /isis2stream.pl

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (hide annotations)
Sun Jun 16 19:55:19 2002 UTC (19 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +15 -10 lines
File MIME type: text/plain
isbn fix

1 dpavlin 1.1 #!/usr/bin/perl -w
2    
3     use strict;
4     use OpenIsis;
5     use Getopt::Std;
6 dpavlin 1.7 use Data::Dumper;
7 dpavlin 1.4 use common;
8 dpavlin 1.1
9     my %opts;
10    
11 dpavlin 1.4 getopt('dm', \%opts);
12 dpavlin 1.1
13 dpavlin 1.4 die "usage: $0 -d [database_dir] -m [database1,database2] " if (! %opts);
14 dpavlin 1.1
15     my $db_dir = $opts{d};
16    
17 dpavlin 1.4 mkdir "$common::install_dir/$db_dir" if (!-e "$common::install_dir/$db_dir");
18     mkdir "$common::install_dir/$db_dir/data" if (!-e "$common::install_dir/$db_dir/data");
19 dpavlin 1.1
20 dpavlin 1.4 my $dir="$common::install_dir/$db_dir/data";
21 dpavlin 1.1
22    
23 dpavlin 1.4 open(S,"> $dir/stream") || die "can't open output $dir/stream: $!";
24 dpavlin 1.1 open(R,"> $dir/bib") || die "can't open output $dir/bib: $!";
25 dpavlin 1.4 open(MPS,"| $common::mpsindex -d $common::install_dir/$db_dir -autokey") || die "can't start MPS indexer $common::mpsindex: $!";
26 dpavlin 1.1 #open(MPS,"> /tmp/mpsindex") || die "mps: $!";
27    
28 dpavlin 1.4 print S $common::mps_header;
29     print MPS $common::mps_header;
30 dpavlin 1.1
31 dpavlin 1.8 #--------------------------------------------------------------------
32     # init array in_mps_header for config checks later
33    
34     my %in_mps_header;
35     foreach (split(/\n/,$common::mps_header)) {
36     if (/^F /) {
37     my (undef,$isis,$mps,undef) = split(/ /,$_,4);
38     $in_mps_header{$mps}=$isis;
39     }
40     }
41     require "./search/config.pm";
42    
43     #--------------------------------------------------------------------
44 dpavlin 1.1 #
45     # expand(nr,"space separated string");
46     #
47    
48     sub expand {
49     my $nr = shift @_;
50 dpavlin 1.8 die "$nr is not in mps_header" if (!$in_mps_header{$nr});
51 dpavlin 1.1 my $out = "";
52     while (my $fld = c_852_iso(shift @_)) {
53     my @words=split(/\s+/,$fld);
54     foreach my $w (@words) {
55     # FIX: this should be replaced by stemmer!
56     #$w =~ tr/¹©ðÐèÈæƾ®/sSdDcCcCzZ/;
57     $w =~ tr/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£èáíóú¡±®¾Êê¼ÈºÁÂ̪¯¿ÃãðÐÏËïÒÍÎìÞÙÓÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢¸¨ÿØø/CueaauccleOoiZACELlooLlSsOUTtLcaiouAaZzEezCsAAESZzAadDDEdNIIeTUOoNnnSsRUrUyYt'-".'',"'Rr/;
58     $w =~ s/ß/ss/g;
59     $out .= "W $w $nr\n";
60     }
61     }
62     return $out;
63     }
64    
65     #--------------------------------------------------------------------
66    
67     sub c_852_iso {
68     my $tmp = $_[0];
69     $tmp =~ tr/€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúüýþÿ/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£×èáíóú¡±®¾ÊꔼȺ—„•’ˆƒÁÂ̪‡€œ›¯¿‹Ÿ–˜Ž‘Ã㍐…†“™ž¤ðÐÏËïÒÍÎ슂‰šÞٝÓßÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢§÷¸°¨ÿØøŒ / if ($tmp);
70     return $tmp;
71     }
72    
73     sub c_852_czs {
74     my $tmp = $_[0];
75     $tmp =~ tr/€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúüýþÿ/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£×èáíóú¡±®¾ÊꔼȺ—„•’ˆƒÁÂ̪‡€œ›¯¿‹Ÿ–˜Ž‘Ã㍐…†“™ž¤ðÐÏËïÒÍÎ슂‰šÞٝÓßÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢§÷¸°¨ÿØøŒ /;
76     $tmp =~ tr/Çüéâäùæç³ëÕõî¬ÄÆÉÅåôö¥µ¦¶ÖÜ«»£èáíóú¡±®¾Êê¼ÈºÁÂ̪¯¿ÃãðÐÏËïÒÍÎìÞÙÓÔÑñò©¹ÀÚàÛýÝþ´­½²·¢¸¨ÿØø/CueaauccleOoiZACELlooLlSsOUTtLcaiouAaZzEezCsAAESZzAadDDEdNIIeTUOoNnnSsRUrUyYt'-".'',"'Rr/;
77     $tmp =~ s/ß/ss/g;
78     return $tmp;
79     }
80    
81     #--------------------------------------------------------------------
82    
83 dpavlin 1.8 # $mps .= sf_to_mps("subfields",$subfiled_hash)
84 dpavlin 1.1 #
85     # subfields options:
86     # * - all (no sort)
87     # > - all, sort ascending
88     # < - all, sort descending
89    
90     sub subfields_str_2_arr {
91     my $subfields = shift @_ || return;
92     my $sf_hash = shift @_;
93     my @sf_arr;
94    
95     if ($subfields eq "*") {
96     @sf_arr = keys %{$sf_hash};
97     } elsif ($subfields eq ">") {
98     @sf_arr = sort keys %{$sf_hash};
99     } elsif ($subfields eq "<") {
100     @sf_arr = sort {$b cmp $a} keys %{$sf_hash};
101     } elsif ($subfields =~ s/>//) {
102     @sf_arr = sort split(//,$subfields);
103     } elsif ($subfields =~ s/<//) {
104     @sf_arr = sort {$b cmp $a} split(//,$subfields);
105     } else {
106     @sf_arr = split(//,$subfields);
107     }
108     return @sf_arr;
109     }
110    
111    
112     sub sf_to_mps {
113     my ($sf_hash,$subfields,$mps_id) = @_;
114 dpavlin 1.8 die "$mps_id is not in mps_header" if (!$in_mps_header{$mps_id});
115 dpavlin 1.1 my $out="";
116     my @sf_arr = subfields_str_2_arr($subfields,$sf_hash);
117    
118     foreach (@sf_arr) {
119     $out.=mps_expand($mps_id,$sf_hash->{$_});
120     }
121     return $out;
122     }
123    
124     #--------------------------------------------------------------------
125    
126     # $mps .= isis_to_mps ($row,isis_id,mps_id[,"subfields"])
127    
128     sub isis_to_mps {
129     my $row = shift @_ || die;
130     my $isis_id = shift @_ || die;
131     my $mps_id = shift @_ || die;
132     my $subfields = shift @_;
133    
134 dpavlin 1.8 die "$mps_id is not in mps_header" if (!$in_mps_header{$mps_id});
135    
136 dpavlin 1.1 my $i=0;
137     my $out = "";
138    
139     while ($row->{$isis_id}->[$i]) {
140     my $sf_hash = OpenIsis::subfields($row->{$isis_id}->[$i]);
141    
142     if (scalar keys %{$sf_hash} > 0) {
143     if ($subfields) {
144     foreach (split(//,$subfields)) {
145     $out.=mps_expand($mps_id,$sf_hash->{$_});
146     }
147     } else {
148     foreach (keys %{$sf_hash}) {
149     $out.=mps_expand($mps_id,$sf_hash->{$_});
150     }
151     }
152     } else {
153     $out.=mps_expand($mps_id,$row->{$isis_id}->[$i]);
154     }
155     $i++;
156     }
157     return $out;
158     }
159    
160     #--------------------------------------------------------------------
161    
162     # $bib .= isis_to_bib ($row,isis_id,bib_id,"subfields",[,group size][,"group sort"][,"separator"])
163     #
164     # fields:
165     # * - all (no sort)
166     # > - all, sort ascending
167     # < - all, sort descending
168     #
169    
170     sub isis_to_bib {
171     my $row = shift @_ || die;
172     my $isis_id = shift @_ || die;
173     my $bib_id = shift @_ || die;
174     my $subfields = shift @_ || '*';
175     my $group_size = shift @_ || 0;
176     my $group_sort = shift @_ || '';
177     my $sep = shift @_ || ' ';
178    
179 dpavlin 1.8 my $fld = $bib_id; $fld =~ s/^%//;
180     die "$fld is not in FieldNames" if (!$default::FieldNames{$fld});
181    
182 dpavlin 1.1 my $i=0;
183    
184     my $bib="";
185    
186     my $sf_hash;
187    
188     # bib_grp(('a','b','c'))
189     sub bib_grp {
190     my $bib_grp;
191     my $sf_hash = shift @_ || return "";
192     my $bib_id = shift @_;
193     my $sep = shift @_;
194     foreach (@_) {
195     next if (! defined $sf_hash->{$_});
196     if ($bib_grp) {
197     $bib_grp.= $sep . $sf_hash->{$_};
198     } else {
199     $bib_grp = $sf_hash->{$_};
200     }
201     }
202     if ($bib_grp) {
203     return "$bib_id $bib_grp\n"
204     } else {
205     return "";
206     }
207     }
208    
209     while ($row->{$isis_id}->[$i]) {
210     my $sf_hash = OpenIsis::subfields($row->{$isis_id}->[$i]);
211    
212     if (scalar keys %{$sf_hash} > 0) {
213     if ($group_size) {
214     my $tmp_flds = join("",subfields_str_2_arr($subfields,$sf_hash));
215     while ($tmp_flds) {
216     my $tmp_fld_grp = substr($tmp_flds,0,$group_size);
217     $bib .= bib_grp( $sf_hash, $bib_id, $sep, subfields_str_2_arr($tmp_fld_grp.$group_sort) );
218     last if (length($tmp_flds) <= $group_size);
219     $tmp_flds=substr($tmp_flds,$group_size,length($tmp_flds)-$group_size);
220     }
221    
222     } else {
223     $bib .= bib_grp( $sf_hash, $bib_id, $sep, subfields_str_2_arr($subfields,$sf_hash) );
224     }
225     } else {
226     # no subfields, use just value!
227     $bib .= "$bib_id ".$row->{$isis_id}->[$i]."\n";
228     }
229     $i++;
230     }
231     return $bib;
232     }
233    
234     #--------------------------------------------------------------------
235    
236     sub isis_sf {
237     my $row = shift @_;
238     my $isis_id = shift @_;
239 dpavlin 1.7 my $subfield = shift @_;
240 dpavlin 1.1 my $prefix = shift @_ || '';
241     my $postfix = shift @_ || '';
242    
243     my @sep = @_; # rest are separators
244    
245     if ($row->{$isis_id}->[0]) {
246     my $sf = OpenIsis::subfields($row->{$isis_id}->[0]);
247 dpavlin 1.7 if (! defined $subfield || length($subfield) == 0) {
248     # subfield list undef, empty or no defined subfields for this record
249     return $prefix . $row->{$isis_id}->[0] . $postfix;
250     } elsif (length($subfield) == 1) {
251 dpavlin 1.1 if ($sf->{$subfield}) {
252     return $prefix . $sf->{$subfield} . $postfix;
253     } else {
254     return '';
255     }
256     } elsif (length($subfield) > 1) {
257     my @s = split(//,$subfield);
258     my $out;
259     foreach (@s) {
260     my $sep = shift @sep || ' ';
261     if ($out) {
262     $out .= $sep . $sf->{$_} if ($sf->{$_});
263     } else {
264     $out = $sf->{$_} if ($sf->{$_});
265     }
266     }
267     return $prefix . $out . $postfix if ($out);
268     }
269     }
270     return '';
271     }
272    
273     #--------------------------------------------------------------------
274    
275     my $last_tell=0;
276    
277 dpavlin 1.6 my @isis_dirs = ( '.' ); # use dirname as database name
278 dpavlin 1.1
279 dpavlin 1.5 if ($opts{m}) {
280 dpavlin 1.6 @isis_dirs = split(/,/,$opts{m});
281 dpavlin 1.5 }
282 dpavlin 1.1
283 dpavlin 1.6 my @isis_dbs;
284 dpavlin 1.1
285 dpavlin 1.6 foreach (@isis_dirs) {
286     if (-e "$common::isis_data/$db_dir/$_/LIBRI") {
287     push @isis_dbs,"$common::isis_data/$db_dir/$_/LIBRI/LIBRI";
288     }
289     if (-e "$common::isis_data/$db_dir/$_/PERI") {
290     push @isis_dbs,"$common::isis_data/$db_dir/$_/PERI/PERI";
291     }
292     }
293    
294     foreach my $isis_db (@isis_dbs) {
295    
296     print MPS "M reading ISIS from '$isis_db'...\n";
297 dpavlin 1.5
298 dpavlin 1.6 my $db = OpenIsis::open( "$isis_db" );
299 dpavlin 1.5
300     my $max_rowid = OpenIsis::maxRowid( $db );
301    
302     my $last_pcnt = 0;
303    
304     for (my $row_id = 1; $row_id <= $max_rowid; $row_id++ ) {
305 dpavlin 1.1 my $row = OpenIsis::read( $db, $row_id );
306     if (my $tmp = $row->{'200'}->[0]) {
307    
308     my $bib = "%MFN $row->{mfn}\n";
309 dpavlin 1.7 my $mps = "W $row->{mfn} 14\n";
310 dpavlin 1.1
311     my $pcnt = int($row->{mfn} * 100 / $max_rowid);
312     if ($pcnt != $last_pcnt) {
313     printf MPS ("M %5d / %5d -- %-2d %%\n",$row->{mfn},$max_rowid,$pcnt);
314     $last_pcnt = $pcnt;
315     }
316    
317     my $headline;
318     $headline .= isis_sf($row,'200','a',"'");
319     $headline .= isis_sf($row,'200','e'," : ","'");
320    
321     # author
322     $bib .= isis_to_bib($row,'700','%700+','*',2,'<');
323     $bib .= isis_to_bib($row,'701','%700+','*',2,'<');
324     $bib .= isis_to_bib($row,'710','%700+','*',2,'<');
325     $bib .= isis_to_bib($row,'711','%700+','*',2,'<');
326     $bib .= isis_to_bib($row,'503','%700+','*',2,'<');
327    
328     $mps .= isis_to_mps($row,'700',1);
329     $mps .= isis_to_mps($row,'701',1);
330     $mps .= isis_to_mps($row,'710',1);
331     $mps .= isis_to_mps($row,'711',1);
332     $mps .= isis_to_mps($row,'503',1);
333     $mps .= isis_to_mps($row,'702',1);
334 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'200',1,"fg");
335 dpavlin 1.1
336     $bib .= isis_to_bib($row,'205','%205');
337    
338     # naslov
339     my $sf = OpenIsis::subfields($row->{'200'}->[0]);
340     my $book;
341     $book .= $sf->{a} if ($sf->{a});
342     $book .= " ; ".$sf->{k} if ($sf->{k});
343     $book .= " = ".$sf->{d} if ($sf->{d});
344     $book .= " : ".$sf->{e} if ($sf->{e});
345     $book .= " / ".$sf->{f} if ($sf->{f});
346     $book .= " ; ".$sf->{g} if ($sf->{g});
347     $book .= ". ".$sf->{c} if ($sf->{c});
348     $book .= " / ".$sf->{x} if ($sf->{x});
349     $book .= " ; ".$sf->{y} if ($sf->{y});
350 dpavlin 1.8 $bib .= "%200+ $book\n" if ($book);
351 dpavlin 1.1
352     $mps .= isis_to_mps($row,'200',2,"akcde");
353     $mps .= isis_to_mps($row,'532',2);
354     $mps .= isis_to_mps($row,'424',2);
355    
356 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'230',2,"ae");
357     $mps .= isis_to_mps($row,'231',2,"ae");
358     $mps .= isis_to_mps($row,'232',2,"ae");
359     $mps .= isis_to_mps($row,'233',2,"ae");
360    
361    
362 dpavlin 1.8 my $tmp;
363     $tmp = isis_sf($row,'230','v').
364 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'230','a',' : ').
365     isis_sf($row,'250',undef,'. - ').
366     isis_sf($row,'260',undef,'. - ').
367 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'290',undef,'<br>ISBN ');
368     $bib .= "%sv $tmp\n" if ($tmp);
369    
370     $tmp = isis_sf($row,'231','v','<br>').
371 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'231','a',' : ').
372     isis_sf($row,'251',undef,'. - ').
373     isis_sf($row,'261',undef,'. - ').
374 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'291',undef,'<br>ISBN ');
375     $bib .= "%sv $tmp\n" if ($tmp);
376    
377     $tmp = isis_sf($row,'232','v','<br>').
378 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'232','a',' : ').
379     isis_sf($row,'252',undef,'. - ').
380     isis_sf($row,'262',undef,'. - ').
381 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'292',undef,'<br>ISBN ');
382     $bib .= "%sv $tmp\n" if ($tmp);
383    
384     $tmp = isis_sf($row,'233','v','<br>').
385 dpavlin 1.7 isis_sf($row,'233','a',' : ').
386     isis_sf($row,'253',undef,'. - ').
387     isis_sf($row,'263',undef,'. - ').
388 dpavlin 1.8 isis_sf($row,'293',undef,'<br>ISBN ');
389 dpavlin 1.7
390     $mps .= isis_to_mps($row,'270',2);
391     $mps .= isis_to_mps($row,'271',2);
392     $mps .= isis_to_mps($row,'272',2);
393     $mps .= isis_to_mps($row,'273',2);
394    
395 dpavlin 1.1 $headline .= isis_sf($row,'700','b'," ");
396     $headline .= isis_sf($row,'700','a'," ");
397    
398     # izdavac
399     $mps .= isis_to_mps($row,'210',3);
400 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'250',3);
401     $mps .= isis_to_mps($row,'251',3);
402     $mps .= isis_to_mps($row,'252',3);
403     $mps .= isis_to_mps($row,'253',3);
404 dpavlin 1.1 # if (my $sf = OpenIsis::subfields($row->{'210'}->[0])) {
405     # my $tmp;
406     # $tmp .= $sf->{a} if ($sf->{a});
407     # $tmp .= " : ".$sf->{c} if ($sf->{c});
408     # $tmp .= ", ".$sf->{d} if ($sf->{d});
409     # $bib .= "%210 $tmp\n" if ($tmp);
410     # }
411 dpavlin 1.7 $bib .= "%210+ ".isis_sf($row,'210','acd', '','', ('',' : ',', ') )."\n";
412 dpavlin 1.1
413     if (my $year = isis_sf($row,'210','d')) {
414     $year =~ s/^\s*cop\.*\s*//i;
415     $year =~ s/[\[\]]*//g;
416     $mps .= "D ${year}\n" if ($year !~ m/\?/ && $year =~ /\d{4}/);
417     $headline .= " ($year)";
418     }
419    
420 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'215',15);
421     $mps .= isis_to_mps($row,'260',15);
422     $mps .= isis_to_mps($row,'261',15);
423     $mps .= isis_to_mps($row,'262',15);
424     $mps .= isis_to_mps($row,'263',15);
425     $bib .= isis_to_bib($row,'215','%215+', '*', undef, undef, ', ');
426 dpavlin 1.1
427     # $bib .= isis_to_bib($row,'225','%225', 'aehivw');
428     $bib .= "%225 ".isis_sf($row,'225','aevhiw', '(',')', ('',' : ',' ; ','. ',', ',' ; '))."\n";
429     $mps .= isis_to_mps($row,'225',4);
430    
431     $bib .= isis_to_bib($row,'300','%300+');
432     $bib .= isis_to_bib($row,'320','%300+');
433     $bib .= isis_to_bib($row,'327','%300+');
434     $mps .= isis_to_mps($row,'300',5);
435     $mps .= isis_to_mps($row,'320',5);
436     $mps .= isis_to_mps($row,'327',5);
437 dpavlin 1.7 $mps .= isis_to_mps($row,'280',5);
438     $mps .= isis_to_mps($row,'281',5);
439     $mps .= isis_to_mps($row,'282',5);
440     $mps .= isis_to_mps($row,'283',5);
441 dpavlin 1.1
442     $bib .= isis_to_bib($row,'330','%330');
443     $mps .= isis_to_mps($row,'330',6);
444    
445     $bib .= isis_to_bib($row,'423','%423');
446     $bib .= isis_to_bib($row,'464','%464');
447     $mps .= isis_to_mps($row,'464',7);
448     $bib .= isis_to_bib($row,'610','%610');
449     $mps .= isis_to_mps($row,'610',8);
450    
451     $bib .= isis_to_bib($row,'675','%675+');
452     $mps .= isis_to_mps($row,'675',9);
453     $bib .= isis_to_bib($row,'686','%675+');
454     $mps .= isis_to_mps($row,'686',10);
455    
456     $bib .= isis_to_bib($row,'990','%990');
457     $mps .= isis_to_mps($row,'990',11);
458    
459     $bib .= isis_to_bib($row,'991','%991');
460     $mps .= isis_to_mps($row,'991',12);
461    
462 dpavlin 1.9 sub isis_isn_to_mps {
463     my $row = shift @_ || die;
464     my $isis_id = shift @_ || die;
465     my $nr = shift @_ || die;
466     my $i=0;
467     my $mps='';
468     while (my $isn=$row->{$isis_id}->[$i]) {
469 dpavlin 1.7 $isn =~ s/ +//g; # remove spaces
470     $mps .= "W $isn $nr\n";
471     if ($isn =~ s/-//g) {
472     $mps .= "W $isn $nr\n";
473     }
474 dpavlin 1.9 $i++;
475 dpavlin 1.7 }
476 dpavlin 1.9 return $mps;
477 dpavlin 1.7 }
478    
479 dpavlin 1.1 # ISBN
480 dpavlin 1.9 $bib .= isis_to_bib($row,'10','%ISBN');
481     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'10',13);
482     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'290',13);
483     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'291',13);
484     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'292',13);
485     $mps .= isis_isn_to_mps($row,'293',13);
486 dpavlin 1.7
487     # ISSN
488     #store_isn($row->{11}->[0],14,'%ISSN');
489 dpavlin 1.1
490     $mps .= isis_to_mps($row,'532',1);
491    
492     $bib .= isis_to_bib($row,'994','%994a','a');
493    
494     # headline
495     if ($headline) {
496     $headline .= " [".$row->{mfn}."]"; ## debug MFN!
497 dpavlin 1.8 $headline =~ s/&/&and;/g;
498     $headline =~ s/</&lt;/g;
499     $headline =~ s/>/&gt;/g;
500 dpavlin 1.1 $mps .= "H ".c_852_iso($headline)."\n";
501     } else {
502     $mps .= "H nepoznato\n";
503     }
504    
505    
506     #if ($db_dir eq "sf") {
507     # print "MFN: $row->{mfn} ROW ID: $row_id\n";
508     # if ($row->{mfn} >= 146) {
509     # print Dumper($row);
510     # }
511     #}
512    
513     print R c_852_iso($bib);
514 dpavlin 1.8
515     # check if all fields are defined
516     foreach (split(/\n/,$bib)) {
517     if (/^%(\w+)\s/ && !$default::FieldNames{$1}) {
518     die "field $1 used but not in FieldNames";
519     }
520     }
521    
522     # print R "%perl ".Dumper($row)."\n";
523 dpavlin 1.1
524     $mps .= "T document text/plain ".(tell(R) - $last_tell)." $dir/bib $last_tell ".tell(R)."\n";
525     $last_tell=tell(R);
526    
527     print R "\n";
528    
529     $mps .= "E\n";
530    
531    
532     print S $mps;
533     print MPS $mps;
534     }
535 dpavlin 1.5 }
536 dpavlin 1.1 }
537     print S "M over and out\nX\n";
538     print MPS "M over and out\nX\n";
539     close(MPS);

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26