/[pliva-si]/vade/5007.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5007.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (18 years, 7 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +503 -2103 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6     <br>
7    
8     <div align="Justify">
9     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
10     </div>
11    
12     <div align="Justify">
13     <p style="text-align: justify; "> <b>GEOTRIM</b><b><sup> </sup></b><b>P</b>
14     </p>
15     </div>
16    
17     <div align="Justify">
18     <p style="text-align: justify; "> <b>predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
19     krme</b> </p>
20     </div>
21    
22     <div align="Justify">
23     <p style="text-align: justify; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
24     </p>
25     </div>
26    
27     <div align="Justify">
28     <p style="text-align: justify; "> </p>
29     </div>
30    
31     <div align="Justify">
32     <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
33     </div>
34    
35     <div align="Justify">
36     <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
37     </div>
38    
39     <div align="Justify">
40     <p style="text-align: justify; "> 60 g oksiteraciklina v obliki oksiteraciklinovega
41     klorida, </p>
42     </div>
43    
44     <div align="Justify">
45     <p style="text-align: justify; "> 20 g trimetoprima, </p>
46     </div>
47    
48     <div align="Justify">
49     <p style="text-align: justify; "> 100 g sulfadimidina. </p>
50     </div>
51    
52     <div align="Justify">
53     <p style="text-align: justify; "> </p>
54     </div>
55    
56     <div align="Justify">
57     <p style="text-align: justify; "> <b>Del</b><b>ovanje</b> </p>
58     </div>
59    
60     <div align="Justify">
61     <p style="text-align: justify; "> Kombinacija u&egrave;inkovin v pripravku
62     deluje zaradi aditivnega u&egrave;inka tudi na bakterije, ki hitro dose&frac34;ejo
63     odpornost (<i>E. coli, salmonele, stafilokoki idr.</i>), zato deluje tudi
64     na mikroorganizme, ki so slabo ob&egrave;utljivi za posamezno u&egrave;inkovino,
65     &egrave;e jo dajemo posamezno, kar je pomembno pri me&#353;anih infekcijah. </p>
66     </div>
67    
68     <div align="Justify">
69     <p style="text-align: justify; "> Sulfadimidin in trimetoprim blokirata
70     metabolizem mikroorganizmov v dveh zaporednih fazah ter delujeta izrazito
71     sinergisti&egrave;no, oksiteraciklin pa u&egrave;inkuje bakteriostati&egrave;no,
72     tako da prepre&egrave;uje sintezo proteinov v fazi nastajanja peptidnih vezi.
73     </p>
74     </div>
75    
76     <div align="Justify">
77     <p style="text-align: justify; "> Pripravek deluje na streptokoke, stafilokoke,
78     diplokoke, enterokoke, korinebakterije, E. coli, salmonele, brucele, bordetele,
79     vrsto Haemophilus, klebsiele, &#353;igele, aktinomicete, pasterele, spirohete,
80     rikecije (pr. Eperythrozoon suis) in klamidije. </p>
81     </div>
82    
83     <div align="Justify">
84     <p style="text-align: justify; "> U&egrave;inkovine iz pripravka po hitri
85     in obse&frac34;ni resorpciji iz prebavil v kratkem &egrave;asu dose&frac34;ejo
86     u&egrave;inkovito koncentracijo v krvi in tkivih, zato delujejo tudi sistemsko.
87     </p>
88     </div>
89    
90     <div align="Justify">
91     <p style="text-align: justify; "> </p>
92     </div>
93    
94     <div align="Justify">
95     <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
96     </div>
97    
98     <div align="Justify">
99     <p style="text-align: justify; "> Prepre&egrave;evanje in zdravljenje primarnih
100     in sekundarnih bakterijskih infekcij v prebavilih in dihalih pri pujskih,
101     teletih in perutnini. </p>
102     </div>
103    
104     <div align="Justify">
105     <p style="text-align: justify; "> Ubla&frac34;itev neugodnega vpliva stresa,
106     zlasti pri odstavljanju pujskov in telet, ter prepre&egrave;evanje zgodnjega
107     pogina pri perutnini. </p>
108     </div>
109    
110     <div align="Justify">
111     <p style="text-align: justify; "> </p>
112     </div>
113    
114     <div align="Justify">
115     <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
116     </div>
117    
118     <div align="Justify">
119     <p style="text-align: justify; "> Geotrima P ne smemo dajati &frac34;ivalim
120     s hudimi jetrnimi in ledvi&egrave;nimi okvarami niti posamezno tistim, pri
121     katerih so predhodno ugotovili preob&egrave;utljivost za oksitetraciklin
122     ali kombinacijo sulfadimidina in trimetoprima. </p>
123     </div>
124    
125     <div align="Justify">
126     <p style="text-align: justify; "> </p>
127     </div>
128    
129     <div align="Justify">
130     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
131     </p>
132     </div>
133    
134     <div align="Justify">
135     <p style="text-align: justify; "> <i>Pujski</i> </p>
136     </div>
137    
138     <div align="Justify">
139     <p style="text-align: justify; "> Geotrim P dajemo homogeno pome&#353;an s hrano
140     v koli&egrave;ini 5 % (v 100 kg hrane ume&#353;amo 0,5 kg Geotrima P). </p>
141     </div>
142    
143     <div align="Justify">
144     <p style="text-align: justify; "> Geotrim P dajemo 5 dni zapored, v primerih
145     huj&#353;e ogro&frac34;enosti pa lahko tudi dlje. Za ubla&frac34;evanje stresa
146     med odstavljanjem pujskov ga dajemo 2 dni pred odstavitvijo in 3 dni po njej.
147     Dajanje zdravila je priporo&egrave;ljivo tudi pri drugih stresnih vzrokih
148     (transport, sprememba hrane, namestitve ipd). </p>
149     </div>
150    
151     <div align="Justify">
152     <p style="text-align: justify; "> </p>
153     </div>
154    
155     <div align="Justify">
156     <p style="text-align: justify; "> </p>
157     </div>
158    
159     <div align="Justify">
160     <p style="text-align: justify; "> </p>
161     </div>
162    
163     <div align="Justify">
164     <p style="text-align: justify; "> </p>
165     </div>
166    
167     <div align="Justify">
168     <p style="text-align: justify; "> <i>Teleta</i> </p>
169     </div>
170    
171     <div align="Justify">
172     <p style="text-align: justify; "> Dnevni odmerek za teleta, ki &#353;e nimajo
173     razvitih pred&frac34;elodcev, je 15 g zdravila (3 velike &frac34;lice, polne
174     do roba) na 50 kg telesne mase. Geotrim P dajemo peroralno suspendiranega
175     z malo teko&egrave;ine (mleka, &egrave;aja, sirotke, zamenjave za mleko ali
176     vode) 5 dni zapored. Teletom, starim 8 in ve&egrave; tednov, dajemo Geotrim
177     P homogeno pome&#353;an s hrano v koli&egrave;ini 2 % </p>
178     </div>
179    
180     <div align="Justify">
181     <p style="text-align: justify; "> (v 100 kg hrane ume&#353;amo 2 kg Geotrima
182     P), 5 dni zapored. </p>
183     </div>
184    
185     <div align="Justify">
186     <p style="text-align: justify; "> <i>Perutnina</i> </p>
187     </div>
188    
189     <div align="Justify">
190     <p style="text-align: justify; "> Za prepre&egrave;evanje zgodnjega pogina
191     pi&#353;&egrave;ancev (v prvih 2 tednih &frac34;ivljenja), prebavnih bolezni in
192     stresa dajemo Geotrim P homogeno ume&#353;an s hrano v koli&egrave;ini 0,05 %
193     (v 100 kg hrane ume&#353;amo 50 g Geotrima P). </p>
194     </div>
195    
196     <div align="Justify">
197     <p style="text-align: justify; "> Zaradi metafilakse kroni&egrave;nih dihalnih
198     bolezni (CRD) je priporo&egrave;ljivo ume&#353;ati v hrano 0,25 % Geotrima P (v
199     100 kg hrane ume&#353;amo 250 g Geotrima P) in jo dajati &frac34;ivalim prvih
200     5 dni &frac34;ivljenja. Pri huje ogro&frac34;enih jatah je priporo&egrave;ljiva
201     ponovitev postopka v &egrave;etrtem tednu &frac34;ivljenja z enakim odmerkom
202     (0,25 %) in dajanje 5 dni. </p>
203     </div>
204    
205     <div align="Justify">
206     <p style="text-align: justify; "> Za zdravljenje infekcij v prebavilih (bakterijskega
207     in nespecifi&egrave;nega enteritisa) in sinovitisa dajemo Geotrim P v koncentraciji
208     0,35 % (v 100 kg hrane ume&#353;amo 350 g Geotrima P) 5 do 7 dni. </p>
209     </div>
210    
211     <div align="Justify">
212     <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se prebavne bolezni pojavijo
213     kot zaplet CRD, je priporo&egrave;ljivo ume&#353;ati v hrano 0,4 do </p>
214     </div>
215    
216     <div align="Justify">
217     <p style="text-align: justify; "> 0,5 % Geotrima P (v 100 kg hrane ume&#353;amo
218     400 do 500 g Geotrima P). Tak&#353;no hrano moramo dajati perutnini 5 do 7 dni
219     in &egrave;e je treba, tudi dlje. </p>
220     </div>
221    
222     <div align="Justify">
223     <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje perutnine z Geotrimom P lahko
224     ponovimo po 7 dneh. </p>
225     </div>
226    
227     <div align="Justify">
228     <p style="text-align: justify; "> </p>
229     </div>
230    
231     <div align="Justify">
232     <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
233     </div>
234    
235     <div align="Justify">
236     <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
237     </div>
238    
239     <div align="Justify">
240     <p style="text-align: justify; "> </p>
241     </div>
242    
243     <div align="Justify">
244     <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
245     </div>
246    
247     <div align="Justify">
248     <p style="text-align: justify; "> Zbolele &frac34;ivali, ki slabo in premalo
249     jedo, je treba zdraviti tako, da damo zdravilo v vodo za pitje ali &#353;e bolje
250     parenteralno. </p>
251     </div>
252    
253     <div align="Justify">
254     <p style="text-align: justify; "> Da bi med zdravljenjem zmanj&#353;ali morebitne
255     ledvi&egrave;ne okvare zaradi kristalinurije, morajo imeti &frac34;ivali
256     nemoten pristop do vode za pitje. </p>
257     </div>
258    
259     <div align="Justify">
260     <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se po tridnevnem zdravljenju
261     stanje &frac34;ivali klini&egrave;no ne zbolj&#353;a, lahko nadaljujemo dajanje
262     Geotrima P samo, &egrave;e rezultat antibiograma poka&frac34;e, da so odvzeti
263     povzro&egrave;itelji ob&egrave;utljivi za oksitetraciklin ali kombinacijo
264     trimetoprim/sulfadimidin ali za obe zdravili. </p>
265     </div>
266    
267     <div align="Justify">
268     <p style="text-align: justify; "> Prolongirana uporaba ve&egrave;jih odmerkov
269     sulfonamida in oksitetraciklina lahko v pred&frac34;elodcih pre&frac34;vekovalcev
270     zmanj&#353;a razgradnjo celuloze. </p>
271     </div>
272    
273     <div align="Justify">
274     <p style="text-align: justify; "> Ni priporo&egrave;ljivo so&egrave;asno
275     me&#353;anje Geotrima P v hrani z drugimi zdravili ali zdravilnimi dodatki. </p>
276     </div>
277    
278     <div align="Justify">
279     <p style="text-align: justify; "> Kot pri delu z drugimi antibiotiki mora
280     osebje, ki ume&#353;ava Geotrim P v &frac34;ivinsko hrano, nositi za&#353;&egrave;itno
281     masko, obleko in obutev, torej se mora izogibati stiku zdravilne predme&#353;anice
282     s ko&frac34;o in sluznicami. <b>Po delu se morajo delavci tem</b><b>eljito
283     umiti.</b> </p>
284     </div>
285    
286     <div align="Justify">
287     <p style="text-align: justify; "> </p>
288     </div>
289    
290     <div align="Justify">
291     <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca</b> </p>
292     </div>
293    
294     <div align="Justify">
295     <p style="text-align: justify; "> Meso goveda, pra&#353;i&egrave;ev in perutnine:
296     14 dni </p>
297     </div>
298    
299     <div align="Justify">
300     <p style="text-align: justify; "> Jajca:10 dni </p>
301     </div>
302    
303     <div align="Justify">
304     <p style="text-align: justify; "> </p>
305     </div>
306    
307     <div align="Justify">
308     <p style="text-align: justify; "> </p>
309     </div>
310    
311     <div align="Justify">
312     <p style="text-align: justify; "> </p>
313     </div>
314    
315     <div align="Justify">
316     <p style="text-align: justify; "> </p>
317     </div>
318    
319     <div align="Justify">
320     <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
321     </div>
322    
323     <div align="Justify">
324     <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (36 mesecev).
325     </p>
326     </div>
327    
328     <div align="Justify">
329     <p style="text-align: justify; "> Hrano z ume&#353;anim Geotrimom P je treba
330     porabiti v 3 mesecih. </p>
331     </div>
332    
333     <div align="Justify">
334     <p style="text-align: justify; "> </p>
335     </div>
336    
337     <div align="Justify">
338     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
339     </div>
340    
341     <div align="Justify">
342     <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
343     </div>
344    
345     <div align="Justify">
346     <p style="text-align: justify; "> </p>
347     </div>
348    
349     <div align="Justify">
350     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
351     </div>
352    
353     <div align="Justify">
354     <p style="text-align: justify; "> Za&#353;&egrave;itite pred vlago in shranite
355     pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Shranite nedosegljivo otrokom. </p>
356     </div>
357    
358     <div align="Justify">
359     <p style="text-align: justify; "> </p>
360     </div>
361    
362     <div align="Justify">
363     <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
364     </p>
365     </div>
366    
367     <div align="Justify">
368     <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-126, 21.05.2001 </p>
369     </div>
370    
371     <div align="Justify">
372     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
373     </div>
374    
375     <div align="Justify">
376     <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
377     </div>
378    
379     <div align="Justify">
380     <p style="text-align: justify; "> Alufolijska vre&egrave;ka z 200 g in 1
381     kg pra&#353;ka, natronova vre&egrave;a s 5 in 25 kg pra&#353;ka </p>
382     </div>
383    
384     <div align="Justify">
385     <p style="text-align: justify; "> </p>
386     </div>
387    
388     <div align="Justify">
389     <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
390     </div>
391    
392     <div align="Justify">
393     <p style="text-align: justify; "> Prazne ovojnine ne smete odvre&egrave;i
394     med obi&egrave;ajne komunalne odpadke. </p>
395     </div>
396    
397     <div align="Justify">
398     <p style="text-align: justify; "> </p>
399     </div>
400    
401     <div align="Justify">
402     <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
403     </div>
404    
405     <div align="Justify">
406     <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
407     </div>
408    
409     <div align="Justify">
410     <p style="text-align: justify; "> </p>
411     </div>
412    
413     <div align="Justify">
414     <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
415     </div>
416    
417     <div align="Justify">
418     <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
419     </div>
420    
421     <div align="Justify">
422     <p style="text-align: justify; "> </p>
423     </div>
424    
425     <div align="Justify">
426     <p style="text-align: justify; ">&nbsp; Revidirano na seji Komisije za registracijo
427     zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
428     </div>
429    
430     <div align="Justify">
431     <p style="text-align: justify; "> </p>
432     </div>
433    
434     <div align="Justify">
435     <p style="text-align: justify; "> </p>
436     </div>
437    
438     <div align="Justify">
439     <p style="text-align: justify; "> </p>
440     </div>
441    
442     <div align="Justify">
443     <p style="text-align: justify; "> </p>
444     </div>
445    
446     <div align="Justify">
447     <p style="text-align: justify; "> </p>
448     </div>
449    
450     <div align="Justify">
451     <p style="text-align: justify; "> </p>
452     </div>
453    
454     <div align="Justify">
455     <p style="text-align: justify; "> </p>
456     </div>
457    
458     <div align="Justify">
459     <p style="text-align: justify; "> </p>
460     </div>
461    
462     <div align="Justify">
463     <p style="text-align: justify; "> </p>
464     </div>
465    
466     <div align="Justify">
467     <p style="text-align: justify; "> </p>
468     </div>
469    
470     <div align="Justify">
471     <p style="text-align: justify; "> </p>
472     </div>
473    
474     <div align="Justify">
475     <p style="text-align: justify; "> </p>
476     </div>
477    
478     <div align="Justify">
479     <p style="text-align: justify; "> </p>
480     </div>
481    
482     <div align="Justify">
483     <p style="text-align: justify; "> </p>
484     </div>
485    
486     <div align="Justify">
487     <p style="text-align: justify; "> </p>
488     </div>
489    
490     <div align="Justify">
491     <p style="text-align: justify; "> </p>
492     </div>
493    
494     <div align="Justify">
495     <p style="text-align: justify; "> </p>
496     </div>
497    
498     <div align="Justify">
499     <p style="text-align: justify; "> </p>
500     </div>
501     <!--Section Ends-->
502     </body>
503     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26