/[pliva-si]/vade/1080.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1080.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (18 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 dpavlin 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2     <html>
3     <head>
4     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5     <title>ASAMID&reg; </title>
6     </head>
7     <body>
8     <b>ASAMID&reg; &nbsp;&nbsp;</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9     &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ethosuximidum<br>
10     sirup<br>
11     <br>
12     Sestava<br>
13     5 ml sirupa (ena &#382;li&#269;ka) vsebuje 250 mg etosuksimida.<br>
14     Pomo&#382;ne snovi: natrijev benzoat, natrijev ciklamat, sorbitol, barve: E 123,
15     E 124, E 110<br>
16     <br>
17     Lastnosti in delovanje<br>
18     Asamid je antiepileptik, ki zvi&#353;uje prag za pojav konvulzij in zavira prevajanje
19     impulzov v motori&#269;nem korteksu ter tako zmanj&#353;uje pogostost epilepti&#269;nih
20     napadov tipa absenc.<br>
21     <br>
22     Indikacije<br>
23     Asamid je zdravilo izbora za nadzorovanje epilepti&#269;nih napadov tipa absenc
24     (petit mal). V kombinaciji z drugimi antiepileptiki se uporablja za zdravljenje
25     me&#353;anih oblik epilepsije, tudi absenc.<br>
26     <br>
27     Kontraindikacije<br>
28     preob&#269;utljivost za etosuksimid in druge sukcinimide<br>
29     <br>
30     Previdnostni ukrepi<br>
31     Pri bolnikih, ki se zdravijo z Asamidom, so potrebne redne kontrole krvne
32     slike, delovanja ledvic in jeter ter se&#269;a.<br>
33     Odmerek etosuksimida je treba ob prenehanju zdravljenja z njim postopno zmanj&#353;evati.
34     Ob zamenjavi drugega antikonvulzijskega zdravila z etosuksimidom je treba
35     odmerek drugega postopno zve&#269;evati, dozo prvega pa so&#269;asno postopno zmanj&#353;evati.<br>
36     <br>
37     Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
38     Med so&#269;asnim jemanjem etosuksimida in depresorjev osrednjega &#382;iv&#269;evja ali
39     alkohola se lahko zve&#269;ajo depresivni u&#269;inki. Med hkratno uporabo etosuksimida
40     in haloperidola se lahko spremeni na&#269;in in pogostost pojavljanja epileptoformnih
41     napadov; serumska koncentracija haloperidola se lahko bistveno zmanj&#353;a.<br>
42     <br>
43     Zaradi so&#269;asne uporabe etosuksimida in tricikli&#269;nih antidepresivov, loksapina,
44     maprotilina, molindona, zaviralcev MAO, fenotiazinov, pimozida ali tioksantenov
45     se lahko prag za pojav konvulzij zni&#382;a, antikonvulzijski u&#269;inki zmanj&#353;ajo,
46     depresivni u&#269;inek na osrednje &#382;iv&#269;evje pa zve&#269;a.<br>
47     <br>
48     Posledica indukcije jetrnih mikrosomnih encimov, ki jo povzro&#269;ijo karbamazepin,
49     fenobarbital, fenitoin in primidon, je zve&#269;ana presnova in zmanj&#353;ana serumska
50     koncentracija so&#269;asno zau&#382;itega etosuksimida. Priporo&#269;eno je spremljanje
51     serumskih vrednosti (kot orientacija za odmerjanje).<br>
52     <br>
53     Valprojska kislina lahko zaradi spremenjene presnove zmanj&#353;a ali zve&#269;a koncentracijo
54     etosuksimida. Tudi v tem primeru je zaradi la&#382;jega dolo&#269;anja ustreznega odmerka
55     etosuksimida priporo&#269;eno spremljanje njegovih serumskih koncentracij.<br>
56     <br>
57     Posebna opozorila<br>
58     Asamid je treba dajati zelo previdno bolnikom z ledvi&#269;no ali jetrno okvaro.
59     Njegova uporaba zaradi mo&#382;nosti eksacerbacij ni primerna za bolnike s krvnimi
60     diskrazijami ali porfirijo.<br>
61     <br>
62     Asamid lahko zmanj&#353;a sposobnost upravljanja vozil in strojev. Na to je treba
63     opozoriti bolnike, ki se zdravijo z njim.<br>
64     <br>
65     Nose&#269;nost in dojenje<br>
66     <br>
67     &#268;eprav med nose&#269;nostjo niso opazili &#353;kodljivega delovanja etosuksidima, je
68     treba skrbno pretehtati, kolik&#353;na je koristnost zdravljenja z njim in kolik&#353;na
69     nevarnost za plod, in dajati nose&#269;nici najmanj&#353;e odmerke zdravila ter spremljati
70     njegove serumske koncentracije.<br>
71     <br>
72     Etosuksimid se izlo&#269;a v materino mleko. &#352;kodljivih u&#269;inkov zdravila pri dojen&#269;ku
73     sicer niso opazili, kljub temu pa ga je treba materam, ki dojijo, dajati
74     zelo previdno.<br>
75     <br>
76     Odmerjanje in uporaba<br>
77     Obi&#269;ajen za&#269;etni odmerek za otroke, stare manj kot &#353;est let, je 250 mg na
78     dan (ena &#382;li&#269;ka), za otroke, stare ve&#269; kot &#353;est let, in odrasle pa 500 mg
79     na dan (dve &#382;li&#269;ki). Glede na terapevtsko u&#269;inkovitost se odmerek lahko zve&#269;a
80     za 250 mg (ena &#382;li&#269;ka) na vsake &#353;tiri do sedem dni; najve&#269;ji dnevni odmerek
81     za otroke je 1 g (&#353;tiri &#382;li&#269;ke), za odrasle pa 1,5 g (&#353;est &#382;li&#269;k). Optimalen
82     vzdr&#382;evalni dnevni odmerek za otroke je pribli&#382;no 20 mg/kg.<br>
83     <br>
84     Asamid je priporo&#269;eno jemati med jedjo ali z mlekom.<br>
85     <br>
86     Preveliko odmerjanje<br>
87     Znaki predoziranja etosuksimida so izrazita zaspanost (zaradi depresije osrednjega
88     &#382;iv&#269;evja), huda slabost in bruhanje ter te&#382;ave z dihanjem (upo&#269;asnjeno in
89     nepravilno dihanje, depresija dihanja).<br>
90     <br>
91     Specifi&#269;nega protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba
92     delovanje vitalnih organov. Pri bolnikih, ki so pri zavesti, je treba izzvati
93     bruhanje ali izprati &#382;elodec ter jim dati aktivno oglje in tako zmanj&#353;ati
94     absorpcijo. Izlo&#269;anje zdravila se lahko zve&#269;a s hemodializo.<br>
95     <br>
96     &#352;kodljivi ne&#382;eleni u&#269;inki<br>
97     Najpogostej&#353;i stranski u&#269;inki so neje&#353;&#269;nost, ataksija, vrtoglavica, zaspanost,
98     glavobol, kolcanje, slabost ali bruhanje, trebu&#353;ni kr&#269;i. Hudi stranski u&#269;inki,
99     ki se lahko pojavijo, so Stevens-Johnsonov sindrom in sistemski lupus eritematosus.
100     Utrujenost ali slabotnost, agresivnost, te&#382;ave pri zbranosti in depresija
101     se pojavijo redko. Izjemno redko se pojavijo krvne diskrazije (agranulocitoza,
102     aplasti&#269;na anemija, eozinofilija, levkopenija, pancitopenija), toni&#269;no-kloni&#269;ni
103     kr&#269;i, psihoza in srbe&#269;i eritematozni izpu&#353;&#269;aji.<br>
104     <br>
105     Izdajanje zdravila<br>
106     Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
107     <br>
108     Oprema<br>
109     Zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko z 200 ml sirupa<br>
110     * V zlo&#382;enki je prilo&#382;ena tudi &#382;li&#269;ka za 5 ml sirupa.<br>
111     <br>
112     <br>
113     </body>
114     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26