/[pliva-si]/vade/1048.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1048.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (18 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="left">
11     <p style="text-align: left;">
12    
13     <b>PILOKARPIN</b><b><sup> </sup></b><b>1 % </b>pilocarpinum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="left">
30     <p style="text-align: left;">
31    
32     kapljice za oko, raztopina
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="left">
49     <p style="text-align: left;">
50    
51     <b></b>
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="left">
68     <p style="text-align: left;">
69    
70     PILOKARPIN<b><sup> </sup></b><b>2 % </b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="left">
87     <p style="text-align: left;">
88    
89     kapljice za oko, raztopina
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="left">
106     <p style="text-align: left;">
107    
108    
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="left">
125     <p style="text-align: left;">
126    
127     <b>Sestava</b>
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="justify">
144     <p style="text-align: justify;">
145    
146     1 ml raztopine vsebuje 10 mg pilokarpinijevega klorida. 1 ml raztopine Pilokarpina 1 % vsebuje 28 kapljic.
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165     Pomo¾ne snovi so: borova kislina, natrijev klorid, hipromeloza, natrijev citrat dihidrat, fenil¾ivosrebrov(II)nitrat, benzalkonijev klorid in voda za injekcije.
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="left">
182     <p style="text-align: left;">
183    
184    
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203     1 ml raztopine vsebuje 20 mg pilokarpinijevega klorida. 1 ml raztopine Pilokarpina 2 % vsebuje 28 kapljic.
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     Pomo¾ne snovi so: borova kislina, natrijev klorid, hipromeloza, natrijev citrat dihidrat, fenil¾ivosrebrov(II)nitrat, benzalkonijev klorid in voda za injekcije.
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="left">
239     <p style="text-align: left;">
240    
241    
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="left">
258     <p style="text-align: left;">
259    
260     Lastnosti in delovanje
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="justify">
277     <p style="text-align: justify;">
278    
279     Pilokarpin sodi v skupino neposrednih parasimpatikomimetikov z moènim delovanjem (stimulatorji muskarinskih receptorjev). Je miotik, ki ga najpogosteje uporabljamo pri zdravljenju glavkoma. Ko ga vkapamo v oko, povzroèi kontrakcijo zeniènega sfinktra in ciliarnika, s èimer zo¾i zenico in raz&scaron;iri pore trabekulnega sistema. Tako olaj&scaron;a odtekanje oèesne vodice in zni¾a tlak v oèesu. Pri napadu akutnega glavkoma loèi pilokarpin s svojim miotiènim delovanjem trabekulni sistem od prilegajoèe se &scaron;arenice, s èimer sprosti normalen pretok oèesne vodice in zni¾a tlak v oèesu. Pilokarpin dobro in hitro (5 min) prehaja skozi ro¾enico v notranjost oèesa. Mioza se zaène pribli¾no 10 minut po vkapanju, najveèja je po 40 do 60 minutah, traja pa lahko do 8 ur. Uèinek na tlak je nekoliko kraj&scaron;i - tri do &scaron;tiri ure. Bolnikom dajemo raztopini z razliènima koncentracijama, odvisno od hudosti bolezni oziroma od vrednosti tlaka v oèesu in lokalne prenosljivosti zdravila.
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="justify">
296     <p style="text-align: justify;">
297    
298     Pilokarpin zni¾a tlak v oèesu za 10 do 40 % zaèetne vrednosti.
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="justify">
315     <p style="text-align: justify;">
316    
317    
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="justify">
334     <p style="text-align: justify;">
335    
336     Indikacije
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350     <ul>
351     <li>
352    
353     <div align="justify">
354     <p style="text-align: justify;">
355    
356     kronièni glavkom odprtega in zaprtega kota, akutni glavkom zaprtega kota, pooperativno zvi&scaron;anje tlaka v oèesu
357    
358     </p>
359     </div>
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370     <li>
371    
372     <div align="justify">
373     <p style="text-align: justify;">
374    
375     spodbujanje mioze za zdravljenje zaraslosti &scaron;arenice z leèo (izmenièno z midriatiki)
376    
377     </p>
378     </div>
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389     <li>
390    
391     <div align="justify">
392     <p style="text-align: justify;">
393    
394     spodbujanje mioze oziroma odpravljanje stanja midriaze, povzroèene z zdravili, ki povzroèajo cikloplegijo (stanja po operaciji oèesa ali oftalmoskopiji)
395    
396     </p>
397     </div>
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408     </ul>
409    
410     <div align="justify">
411     <p style="text-align: justify;">
412    
413    
414    
415     </p>
416     </div>
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428    
429     <div align="justify">
430     <p style="text-align: justify;">
431    
432     Kontraindikacije
433    
434     </p>
435     </div>
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447    
448     <div align="justify">
449     <p style="text-align: justify;">
450    
451     akutni iridociklitis (uveitis), stanje toge zenice, nekatere oblike sekundarnega glavkoma, huda miopija pri mlaj&scaron;ih bolnikih, po&scaron;kodbe mre¾nice, bronhialna astma ter preobèutljivost za pilokarpin in druge sestavine zdravila
452    
453     </p>
454     </div>
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466    
467     <div align="justify">
468     <p style="text-align: justify;">
469    
470    
471    
472     </p>
473     </div>
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485    
486     <div align="justify">
487     <p style="text-align: justify;">
488    
489     P<b>revidnostni ukrepi</b>
490    
491     </p>
492     </div>
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504    
505     <div align="justify">
506     <p style="text-align: justify;">
507    
508     Sistemske reakcije so mo¾ne pri zdravljenju akutnega napada glavkoma (zaradi razmeroma velikih odmerkov v kratkem èasu), zelo redke pa so pri zdravljenju kroniènega glavkoma.
509    
510     </p>
511     </div>
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523    
524     <div align="justify">
525     <p style="text-align: justify;">
526    
527     Pri miopiji je treba pred odloèitvijo za zdravljenje s Pilokarpinom pregledati oèesno ozadje, ker lahko pride do odstopa mre¾nice.
528    
529     </p>
530     </div>
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542    
543     <div align="justify">
544     <p style="text-align: justify;">
545    
546     Bolniki, ki uporabljajo kontaktne leèe, jih morajo odstarniti pred vsako uporabo kapljic Pilokarpin, ponovno pa jih lahko vstavijo &scaron;ele 15 minut po vkapanju. Prav tako je potrebna previdnost pri starej&scaron;ih bolnikov zaradi zveèanega tveganja ne¾elenih uèinkov. Raztopina vsebuje benzalkonijev klorid, ki lahko povzroèi motnost mehkih kontaktnih leè.
547    
548     </p>
549     </div>
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561    
562     <div align="justify">
563     <p style="text-align: justify;">
564    
565    
566    
567     </p>
568     </div>
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580    
581     <div align="justify">
582     <p style="text-align: justify;">
583    
584     <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
585    
586     </p>
587     </div>
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599    
600     <div align="justify">
601     <p style="text-align: justify;">
602    
603     Soèasno zdravljenje s pilokarpinom in timololom ali zaviralci karboanhidraze lahko dodatno zni¾a tlak v oèesu. Pripravki, ki vsebujejo atropin ali druge antiholinergike, zmanj&scaron;ajo uèinkovitost pilokarpina.
604    
605     </p>
606     </div>
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618    
619     <div align="justify">
620     <p style="text-align: justify;">
621    
622    
623    
624     </p>
625     </div>
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637    
638     <div align="justify">
639     <p style="text-align: justify;">
640    
641     Posebna opozorila
642    
643     </p>
644     </div>
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656    
657     <div align="justify">
658     <p style="text-align: justify;">
659    
660     Pilokarpin je treba previdno uporabljati pri bolnikih z ozkim zrkelnim prekatom, ker lahko povzroèi akutno zaporo prekata.
661    
662     </p>
663     </div>
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675    
676     <div align="justify">
677     <p style="text-align: justify;">
678    
679     Previdno uporabo priporoèamo tudi pri bolnikih z bronhialno astmo, odpovedovanjem delovanja srca, gastrointestinalnimi krèi, obstrukcijo seèil, hipertirozo in parkinsonizmom.
680    
681     </p>
682     </div>
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694    
695     <div align="justify">
696     <p style="text-align: justify;">
697    
698     Pri zo¾eni zenici (mioza) je oko prilagojeno za gledanje na blizu, zato so oddaljeni predmeti videti nejasno in veèje. Ker je sposobnost prilagajanja oèesa na temo zmanj&scaron;ana, priporoèamo omejitev gibanja pri slabi svetlobi, predvsem pa se je treba ogibati vo¾nji avtomobila in upravljanju s stroji.
699    
700     </p>
701     </div>
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713    
714     <div align="justify">
715     <p style="text-align: justify;">
716    
717    
718    
719     </p>
720     </div>
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732    
733     <div align="justify">
734     <p style="text-align: justify;">
735    
736     Noseènos<i>t in dojenje</i>
737    
738     </p>
739     </div>
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751    
752     <div align="justify">
753     <p style="text-align: justify;">
754    
755     Varnost uporabe med noseènostjo in dojenjem ni ugotovljena. Ni znano ali se zdravilo izloèa z mlekom, zato kapljice Pilokarpin med dojenjem uporabljamo previdno.
756    
757     </p>
758     </div>
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770    
771     <div align="justify">
772     <p style="text-align: justify;">
773    
774     <b></b>
775    
776     </p>
777     </div>
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789    
790     <div align="justify">
791     <p style="text-align: justify;">
792    
793     <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
794    
795     </p>
796     </div>
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808    
809     <div align="justify">
810     <p style="text-align: justify;">
811    
812     Zdravilo lahko pomembno oslabi ostrino vida, zlasti v temi. V takem primeru ne upravljajte vozil ali strojev.
813    
814     </p>
815     </div>
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827    
828     <div align="justify">
829     <p style="text-align: justify;">
830    
831     <b></b>
832    
833     </p>
834     </div>
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846    
847     <div align="justify">
848     <p style="text-align: justify;">
849    
850     <b>Odmerjanje in uporaba</b>
851    
852     </p>
853     </div>
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865    
866     <div align="justify">
867     <p style="text-align: justify;">
868    
869     <i></i>
870    
871     </p>
872     </div>
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884    
885     <div align="justify">
886     <p style="text-align: justify;">
887    
888     Odrasli
889    
890     </p>
891     </div>
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903    
904     <div align="justify">
905     <p style="text-align: justify;">
906    
907     <u>kronièni glavkom zaprtega ali odprtega kota</u>
908    
909     </p>
910     </div>
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922    
923     <div align="justify">
924     <p style="text-align: justify;">
925    
926     1 do 2 kapljici 1- do 2-odstotne raztopine v vreèico oèesne veznice 6- do 8-krat na dan
927    
928     </p>
929     </div>
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941    
942     <div align="justify">
943     <p style="text-align: justify;">
944    
945    
946    
947     </p>
948     </div>
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960    
961     <div align="justify">
962     <p style="text-align: justify;">
963    
964     Ko se tlak v oèesu nekoliko zni¾a, postopno zmanj&scaron;amo &scaron;tevilo vkapanj na 3- do 4-krat na dan.
965    
966     </p>
967     </div>
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979    
980     <div align="justify">
981     <p style="text-align: justify;">
982    
983     Pri zdravljenju glavkoma odprtega kota lahko kapljice Pilokarpin kombiniramo z blokatorji beta, zaviralci karboanhidraze in simpatikomimetiki.
984    
985     </p>
986     </div>
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998    
999     <div align="justify">
1000     <p style="text-align: justify;">
1001    
1002     Pri zdravljenju glavkoma zaprtega kota dajemo samo kapljice Pilokarpin.
1003    
1004     </p>
1005     </div>
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017    
1018     <div align="justify">
1019     <p style="text-align: justify;">
1020    
1021    
1022    
1023     </p>
1024     </div>
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036    
1037     <div align="justify">
1038     <p style="text-align: justify;">
1039    
1040     <u></u>
1041    
1042     </p>
1043     </div>
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055    
1056     <div align="justify">
1057     <p style="text-align: justify;">
1058    
1059     akutni glavkom zaprtega kota
1060    
1061     </p>
1062     </div>
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074    
1075     <div align="justify">
1076     <p style="text-align: justify;">
1077    
1078     Prvo uro do prvi dve uri vkapamo 2-odstotno raztopino v oko v presledkih po 15 minut, nato pa nadaljujemo z vkapanjem na pol ure, dokler se tlak v oèesu ne zni¾a. Napadu akutnega glavkoma na drugem oèesu se lahko ognemo z vkapanjem 1- do 2-odstotne raztopine Pilokarpina na 6 do 8 ur v drugo oko.
1079    
1080     </p>
1081     </div>
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093    
1094     <div align="justify">
1095     <p style="text-align: justify;">
1096    
1097     Kapljice Pilokarpin lahko kombiniramo z zaviralci karboanhidraze ali osmoznimi diuretiki.
1098    
1099     </p>
1100     </div>
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112    
1113     <div align="justify">
1114     <p style="text-align: justify;">
1115    
1116    
1117    
1118     </p>
1119     </div>
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131    
1132     <div align="justify">
1133     <p style="text-align: justify;">
1134    
1135     <u>indukcija mioze</u>
1136    
1137     </p>
1138     </div>
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150    
1151     <div align="justify">
1152     <p style="text-align: justify;">
1153    
1154     1 kapljico 1-odstotne raztopine po operaciji ali oftalmoskopiji
1155    
1156     </p>
1157     </div>
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169    
1170     <div align="justify">
1171     <p style="text-align: justify;">
1172    
1173    
1174    
1175     </p>
1176     </div>
1177    
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188    
1189     <div align="justify">
1190     <p style="text-align: justify;">
1191    
1192     <i>Otroci</i>
1193    
1194     </p>
1195     </div>
1196    
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207    
1208     <div align="justify">
1209     <p style="text-align: justify;">
1210    
1211     Varnost in uèinkovitost pri otrocih niso ugotovili. Zato uporabo kapljic za oko Pilokarpin pri otrocih ne priporoèamo. Dajemo jih po predhodnem zdravni&scaron;kem posvetu in to le 1-odstotno raztopino.
1212    
1213     </p>
1214     </div>
1215    
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226    
1227     <div align="justify">
1228     <p style="text-align: justify;">
1229    
1230    
1231    
1232     </p>
1233     </div>
1234    
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245    
1246     <div align="justify">
1247     <p style="text-align: justify;">
1248    
1249     Preveliko odmerjanje
1250    
1251     </p>
1252     </div>
1253    
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264    
1265     <div align="justify">
1266     <p style="text-align: justify;">
1267    
1268     Èe vkapamo v oko veèjo kolièino pilokarpina, moramo oko takoj sprati z vodo ali fiziolo&scaron;ko raztopino. Èe bolnik pomotoma zau¾ije kapljice za oko je treba spro¾iti bruhanje ali sprati ¾elodec. Pri huj&scaron;ih sistemskih znakih uporabimo atropin. Kapljice je treba shraniti na mestu, ki otrokom ni dosegljivo, ker so znaki zastrupitve pri njih precej huj&scaron;i. Najpomembnej&scaron;i znaki zastrupitve ali prevelikega odmerjanja pilokarpina so: slabost, bruhanje, mioza, solzenje, èezmerno slinjenje, potenje, upoèasnjen srèni utrip, zni¾an krvni tlak, bronhospazem.
1269    
1270     </p>
1271     </div>
1272    
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283    
1284     <div align="justify">
1285     <p style="text-align: justify;">
1286    
1287    
1288    
1289     </p>
1290     </div>
1291    
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302    
1303     <div align="justify">
1304     <p style="text-align: justify;">
1305    
1306     Stranski uèinki
1307    
1308     </p>
1309     </div>
1310    
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321    
1322     <div align="justify">
1323     <p style="text-align: justify;">
1324    
1325     Pri bolnikih, ki uporabljajo kapljice za oko Pilokarpin, se lahko pojavijo naslednji lokalni stranski uèinki: srbenje, boleèine, pekoè obèutek, moènej&scaron;e solzenje, boleèi ciliarni spazem, pordelost veznic in vek, kratkovidnost (pri mlaj&scaron;ih bolnikih) in alergièno vnetje oèesne veznice. Pri dolgotrajni uporabi pride lahko do zamotnitev v leèi, fotofobije, me¾ikanja, odstopa mre¾nice, nejasnega vid, zlasti v temi in do zagona prikritega iritisa ali uveitisa. Sistemski parasimpatikomimetièni stranski uèinki se pri predpisanih odmerkih pojavijo le izjemoma (znojenje, slinjenje, izcedek iz nosu, slabost, glavobol, bruhanje, driska, krèevite boleèine v trebuhu, zni¾an krvni tlak, bradikardija, omotiènost, bronhospazem, pljuèni edem, mi&scaron;ièno &scaron;ibkost in mi&scaron;ièni tremor).
1326    
1327     </p>
1328     </div>
1329    
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340    
1341     <div align="justify">
1342     <p style="text-align: justify;">
1343    
1344     Pri starej&scaron;ih bolnikih lahko Pilokarpin poslab&scaron;a stanje Alzheimerjeve demence.
1345    
1346     </p>
1347     </div>
1348    
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359    
1360     <div align="justify">
1361     <p style="text-align: justify;">
1362    
1363    
1364    
1365     </p>
1366     </div>
1367    
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378    
1379     <div align="justify">
1380     <p style="text-align: justify;">
1381    
1382     Izdajanje zdravila
1383    
1384     </p>
1385     </div>
1386    
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397    
1398     <div align="justify">
1399     <p style="text-align: justify;">
1400    
1401     Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1402    
1403     </p>
1404     </div>
1405    
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416    
1417     <div align="justify">
1418     <p style="text-align: justify;">
1419    
1420    
1421    
1422     </p>
1423     </div>
1424    
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435    
1436     <div align="justify">
1437     <p style="text-align: justify;">
1438    
1439     Oprema
1440    
1441     </p>
1442     </div>
1443    
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454    
1455     <div align="justify">
1456     <p style="text-align: justify;">
1457    
1458     zlo¾enka
1459    
1460     </p>
1461     </div>
1462    
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471    
1472    
1473    
1474     <div align="justify">
1475     <p style="text-align: justify;">
1476    
1477     kapalna plastenka z 10 ml raztopine
1478    
1479     </p>
1480     </div>
1481    
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491    
1492    
1493     <div align="justify">
1494     <p style="text-align: justify;">
1495    
1496    
1497    
1498     </p>
1499     </div>
1500    
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510    
1511    
1512     <div align="left">
1513     <p style="text-align: left;">
1514    
1515    
1516    
1517     </p>
1518     </div>
1519    
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526     <!--Section Ends-->
1527    
1528    
1529    
1530    
1531    
1532    
1533    
1534    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26