/[pliva-si]/vade/1033.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1033.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (18 years, 7 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="left">
11     <p style="text-align: left;">
12    
13     <b>MAMOMIT</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b> </b>aminoglutethimidum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="left">
30     <p style="text-align: left;">
31    
32     tableta
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="left">
49     <p style="text-align: left;">
50    
51    
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="left">
68     <p style="text-align: left;">
69    
70     Sestava
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="left">
87     <p style="text-align: left;">
88    
89     1 tableta vsebuje 250 mg aminoglutetimida.
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="left">
106     <p style="text-align: left;">
107    
108    
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="justify">
125     <p style="text-align: justify;">
126    
127     Pomo¾ne snovi: metilhidroksipropilceluloza, koruzni &scaron;krob, silikagel, koloidni, smukec, magnezijev stearat.
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="left">
144     <p style="text-align: left;">
145    
146    
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="left">
163     <p style="text-align: left;">
164    
165     Lastnosti in delovanje
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="justify">
182     <p style="text-align: justify;">
183    
184     Mamomit je zaviralec biosinteze steroidnih hormonov. Njegovo delovanje temelji na supresiji skorje nadledviène ¾leze, s èimer zavira pretvorbo holesterola v pregnelon, uèinkuje pa tudi na druge stopnje stvarjanja in presnove hormonov skorje nadledviène ¾leze. Za njegovo zdravilno delovanje je posebno pomembno prepreèevanje pretvorbe androgenih hormonov v estrogene v perifernih tkivih, kar dose¾e z zaviranjem encima aromataze.
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203    
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     Indikacije
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236     <ul>
237     <li>
238    
239     <div align="justify">
240     <p style="text-align: justify;">
241    
242     metastaze raka na dojki pri ¾enskah v pomenopavzi ali tistih, ki so jim odstranili jajènike
243    
244     </p>
245     </div>
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256     <li>
257    
258     <div align="justify">
259     <p style="text-align: justify;">
260    
261     metastaze raka na prostati
262    
263     </p>
264     </div>
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275     <li>
276    
277     <div align="justify">
278     <p style="text-align: justify;">
279    
280     Cushingov sindrom, ki je nastal zaradi:
281    
282     </p>
283     </div>
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294     </ul>
295    
296     <div align="justify">
297     <p style="text-align: justify;">
298    
299     - tumorja skorje nadledviène ¾leze (adenom ali karcinom)
300    
301     </p>
302     </div>
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314    
315     <div align="justify">
316     <p style="text-align: justify;">
317    
318     - hiperplazije skorje nadledviène ¾leze
319    
320     </p>
321     </div>
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333    
334     <div align="justify">
335     <p style="text-align: justify;">
336    
337     - ektopiènega nastajanja ACTH
338    
339     </p>
340     </div>
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352    
353     <div align="justify">
354     <p style="text-align: justify;">
355    
356    
357    
358     </p>
359     </div>
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371    
372     <div align="justify">
373     <p style="text-align: justify;">
374    
375     Pri bolnikih s Cushingovim sindromom uporabljamo Mamomit za zdravljenje pred kirur&scaron;kim posegom, zdravljenje relapsa po subtotalni adrenalektomiji in za zdravljenje bolezenskih oblik, ki jih ni mogoèe operirati. Uporaba Mamomita je uèinkovita tudi pri bolnikih s hiperaldosteronizmom.
376    
377     </p>
378     </div>
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390    
391     <div align="justify">
392     <p style="text-align: justify;">
393    
394    
395    
396     </p>
397     </div>
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409    
410     <div align="justify">
411     <p style="text-align: justify;">
412    
413     Kontraindikacije
414    
415     </p>
416     </div>
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428    
429     <div align="justify">
430     <p style="text-align: justify;">
431    
432     Uporaba Mamomita je kontraindicirana pri bolnikih, ki so preobèutljivi za aminoglutetimid ali glutetimid ali katerokoli drugo sestavino zdravila, pri noseènicah in bolnikih s porfirijo.
433    
434     </p>
435     </div>
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447    
448     <div align="justify">
449     <p style="text-align: justify;">
450    
451    
452    
453     </p>
454     </div>
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466    
467     <div align="justify">
468     <p style="text-align: justify;">
469    
470     Previdnostni ukrepi
471    
472     </p>
473     </div>
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485    
486     <div align="justify">
487     <p style="text-align: justify;">
488    
489     Bolnike, ki se zdravijo z Mamomitom, mora nadzorovati zdravnik, ki ima izku&scaron;nje s kemoterapijo zloèestih tumorjev ali endokrinolog.
490    
491     </p>
492     </div>
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504    
505     <div align="justify">
506     <p style="text-align: justify;">
507    
508    
509    
510     </p>
511     </div>
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523    
524     <div align="justify">
525     <p style="text-align: justify;">
526    
527     Med zdravljenjem z Mamomitom je treba preverjati vrednosti krvnega tlaka, elektrolitov, krvno sliko in delovanje &scaron;èitnice. Prva dva do tri mesece zdravljenja je treba krvno sliko preverjati na dva tedna. Èe pride do krvne diskrazije, je treba zdravljenje z Mamomitom ustaviti.
528    
529     </p>
530     </div>
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542    
543     <div align="justify">
544     <p style="text-align: justify;">
545    
546    
547    
548     </p>
549     </div>
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561    
562     <div align="justify">
563     <p style="text-align: justify;">
564    
565     Ker se lahko med zdravljenjem z Mamomitom vrednosti AST, alkalne fosfataze in bilirubina zvi&scaron;ajo, je priporoèljivo pred zdravljenjem in obèasno med njim opraviti preiskave jetrnih encimov in bilirubina.
566    
567     </p>
568     </div>
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580    
581     <div align="justify">
582     <p style="text-align: justify;">
583    
584    
585    
586     </p>
587     </div>
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599    
600     <div align="justify">
601     <p style="text-align: justify;">
602    
603     Èe zdravljenje z Mamomitom zaradi zaviranja stvarjanja aldosterona povzroèi hiponatriemijo, hipotenzijo ali vrtoglavico, zaènemo dodajati mineralokortikoide.
604    
605     </p>
606     </div>
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618    
619     <div align="justify">
620     <p style="text-align: justify;">
621    
622    
623    
624     </p>
625     </div>
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637    
638     <div align="justify">
639     <p style="text-align: justify;">
640    
641     Èe se na zaèetku zdravljenja z Mamomitom na ko¾i pojavi blag izpu&scaron;èaj, ki ne izgine v naslednjih 10 dneh, je treba z zdravljenjem zaèasno prenehati in/ali zveèati odmerek kortikosteroidov.
642    
643     </p>
644     </div>
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656    
657     <div align="justify">
658     <p style="text-align: justify;">
659    
660    
661    
662     </p>
663     </div>
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675    
676     <div align="justify">
677     <p style="text-align: justify;">
678    
679     <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
680    
681     </p>
682     </div>
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694    
695     <div align="justify">
696     <p style="text-align: justify;">
697    
698     S spodbujanjem dejavnosti jetrnih encimov pospe&scaron;uje aminoglutetimid svojo presnovo, &scaron;e posebno pa presnovo deksametazona. Aminoglutetimid lahko pospe&scaron;i tudi presnovo drugih zdravil, vkljuèno s peroralnimi hipoglikemiki, peroralnimi antikoagulanti, digoksinom in teofilinom, zato je treba po potrebi odmerke teh zdravil prilagoditi.
699    
700     </p>
701     </div>
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713    
714     <div align="justify">
715     <p style="text-align: justify;">
716    
717     Hkratno jemanje diuretikov lahko povzroèi hiponatriemijo.
718    
719     </p>
720     </div>
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732    
733     <div align="justify">
734     <p style="text-align: justify;">
735    
736     Alkohol lahko okrepi delovanje Mamomita.
737    
738     </p>
739     </div>
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751    
752     <div align="justify">
753     <p style="text-align: justify;">
754    
755    
756    
757     </p>
758     </div>
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770    
771     <div align="justify">
772     <p style="text-align: justify;">
773    
774     Posebna opozorila
775    
776     </p>
777     </div>
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789    
790     <div align="justify">
791     <p style="text-align: justify;">
792    
793     Pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je treba Mamomit, zaradi morebitnega zmanj&scaron;anega izloèanja, uporabljati previdno.
794    
795     </p>
796     </div>
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808    
809     <div align="justify">
810     <p style="text-align: justify;">
811    
812    
813    
814     </p>
815     </div>
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827    
828     <div align="justify">
829     <p style="text-align: justify;">
830    
831     Èe se pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem &scaron;èitnice zmanj&scaron;anje vrednosti tiroksina ne nadomesti s poslediènim zveèanjem vrednosti TSH, je treba zaèeti nadomestno zdravljenje s tiroidnim hormonom.
832    
833     </p>
834     </div>
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846    
847     <div align="justify">
848     <p style="text-align: justify;">
849    
850    
851    
852     </p>
853     </div>
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865    
866     <div align="justify">
867     <p style="text-align: justify;">
868    
869     Mamomit lahko povzroèi zmanj&scaron;anje delovanja nadledviène ¾leze in zmanj&scaron;a bolnikov odziv na stres in oku¾be. Zato je treba bolnike, ki so bili operirani ali po&scaron;kodovani ali so akutno bolni, skrbno nadzorovati in jim dajati glukokortikoide.
870    
871     </p>
872     </div>
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884    
885     <div align="justify">
886     <p style="text-align: justify;">
887    
888    
889    
890     </p>
891     </div>
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903    
904     <div align="justify">
905     <p style="text-align: justify;">
906    
907     Da ohranimo uèinek Mamomita pri bolnicah z rakom na dojki, je obièajno potrebno dodatno zdravljenje z glukokortikoidi (glej Odmerjanje in naèin uporabe). Èe dodatno zdravljenje z glukokortikoidi povzroèi znake Cushingovega sindroma, je treba odmerek glukokortikoidov zmanj&scaron;ati.
908    
909     </p>
910     </div>
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922    
923     <div align="justify">
924     <p style="text-align: justify;">
925    
926    
927    
928     </p>
929     </div>
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941    
942     <div align="justify">
943     <p style="text-align: justify;">
944    
945     Ne&scaron;kodljivost in uèinkovitost Mamomita pri otrocih ni potrjena.
946    
947     </p>
948     </div>
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960    
961     <div align="justify">
962     <p style="text-align: justify;">
963    
964    
965    
966     </p>
967     </div>
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979    
980     <div align="justify">
981     <p style="text-align: justify;">
982    
983     Noseènost in dojenj<i>e</i>
984    
985     </p>
986     </div>
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998    
999     <div align="justify">
1000     <p style="text-align: justify;">
1001    
1002     Zdravilo lahko &scaron;kodljivo vpliva na plod. Uporaba med noseènostjo in dojenjem je kontraindicirana. Èe bolnica med jemanjem aminoglutetimida zanosi, naj takoj obvesti zdravnika.
1003    
1004     </p>
1005     </div>
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017    
1018     <div align="justify">
1019     <p style="text-align: justify;">
1020    
1021     <b></b>
1022    
1023     </p>
1024     </div>
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036    
1037     <div align="justify">
1038     <p style="text-align: justify;">
1039    
1040     <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
1041    
1042     </p>
1043     </div>
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055    
1056     <div align="justify">
1057     <p style="text-align: justify;">
1058    
1059     Zdravilo povzroèa zaspanost in omotiènost, zato naj bolniki ne upravljajo vozil ali strojev.
1060    
1061     </p>
1062     </div>
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074    
1075     <div align="justify">
1076     <p style="text-align: justify;">
1077    
1078     Odmerjanje in uporaba
1079    
1080     </p>
1081     </div>
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093    
1094     <div align="left">
1095     <p style="text-align: left;">
1096    
1097     Odmerek Mamomita je treba prilagajati, da dose¾emo ¾eljeno raven zaviranja stvarjanja steroidnih hormonov. Zaradi bolj&scaron;e tolerance je zelo pomembno, da zdravljenje zaènemo z manj&scaron;imi odmerki. Priporoèljivo je tablete vzeti med jedjo.
1098    
1099     </p>
1100     </div>
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112    
1113     <div align="left">
1114     <p style="text-align: left;">
1115    
1116    
1117    
1118     </p>
1119     </div>
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131    
1132     <div align="left">
1133     <p style="text-align: left;">
1134    
1135     <i>Metastaze raka na dojki in rak na prostati</i>
1136    
1137     </p>
1138     </div>
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150    
1151     <div align="justify">
1152     <p style="text-align: justify;">
1153    
1154     Da nadomestimo zmanj&scaron;ano endogeno biosintezo kortikosteroidov, dajemo Mamomit skupaj z glukokortikoidom (hidrokortizonom ali kortizonovim acetatom).
1155    
1156     </p>
1157     </div>
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169    
1170     <div align="justify">
1171     <p style="text-align: justify;">
1172    
1173     Zaèetni odmerek Mamomita je 125 mg dvakrat na dan, nato pa ga vsak teden zveèamo za 250 mg do najveèjega odmerka, ki ga bolnik prena&scaron;a. Najveèji priporoèeni dnevni odmerek pri teh indikacijah je 1 g. Dodajamo po 30 mg hidrokortizona na dan (20 mg zjutraj in 10 mg popoldne ali zveèer) ali po 37,5 mg kortizonovega acetata na dan (25 mg zjutraj in 12,5 mg popoldne).
1174    
1175     </p>
1176     </div>
1177    
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188    
1189     <div align="justify">
1190     <p style="text-align: justify;">
1191    
1192    
1193    
1194     </p>
1195     </div>
1196    
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207    
1208     <div align="justify">
1209     <p style="text-align: justify;">
1210    
1211     Priporoèamo tako shemo odmerjanja Mamomita:
1212    
1213     </p>
1214     </div>
1215    
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225     <ul>
1226     <li>
1227    
1228     <div align="justify">
1229     <p style="text-align: justify;">
1230    
1231     prvi teden 2 x 0,5 tablete (250 mg) na dan med 8. in 9. uro ter 16. in 18. uro;
1232    
1233     </p>
1234     </div>
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245     <li>
1246    
1247     <div align="justify">
1248     <p style="text-align: justify;">
1249    
1250     drugi teden 2 x 1 tableto (500 mg) na dan med 8. in 9. uro ter 16. in 18. uro; in èe je potrebno
1251    
1252     </p>
1253     </div>
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264     <li>
1265    
1266     <div align="justify">
1267     <p style="text-align: justify;">
1268    
1269     tretji teden 3 x 1 tableto (750 mg) na dan med 8. in 9. uro, 12. in 14. uro ter 16. in 18. uro;
1270    
1271     </p>
1272     </div>
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283     <li>
1284    
1285     <div align="justify">
1286     <p style="text-align: justify;">
1287    
1288     od èetrtega tedna naprej 4 x 1 tableto (1000 mg) na dan med 8. in 9. uro, 12. in 14. uro, 16. in 18. ter 20. in 22. uro.
1289    
1290     </p>
1291     </div>
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302     </ul>
1303    
1304     <div align="justify">
1305     <p style="text-align: justify;">
1306    
1307    
1308    
1309     </p>
1310     </div>
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321    
1322    
1323     <div align="justify">
1324     <p style="text-align: justify;">
1325    
1326     <i>Cushingov sindrom</i>
1327    
1328     </p>
1329     </div>
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340    
1341    
1342     <div align="justify">
1343     <p style="text-align: justify;">
1344    
1345     Pri bolnikih z adenomom skorje nadledviène ¾leze zadostuje za normalizacijo ravni kortizola v plazmi obièajno ena tableta (250 mg) 2- do 3-krat na dan.
1346    
1347     </p>
1348     </div>
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359    
1360    
1361     <div align="justify">
1362     <p style="text-align: justify;">
1363    
1364     Za uravnavanje ravni kortizola v plazmi pri bolnikih s karcinomom skorje nadledviène ¾leze je treba jemati eno tableto (250 mg) 2- do 4-krat na dan.
1365    
1366     </p>
1367     </div>
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378    
1379    
1380     <div align="justify">
1381     <p style="text-align: justify;">
1382    
1383     Pri bolnikih z ektopiènim izloèanjem ACTH je uèinkovit odmerek ena tableta (250 mg) 4- do 7-krat na dan.
1384    
1385     </p>
1386     </div>
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397    
1398    
1399     <div align="justify">
1400     <p style="text-align: justify;">
1401    
1402     Med zdravljenjem Cushingovega sindroma je treba redno doloèati plazemsko vrednost kortizola in skladno s tem prilagajati odmerke aminoglutetimida. Obèasno je potrebno tudi nadomestno zdravljenje s kortikosteroidi.
1403    
1404     </p>
1405     </div>
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416    
1417    
1418     <div align="justify">
1419     <p style="text-align: justify;">
1420    
1421    
1422    
1423     </p>
1424     </div>
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435    
1436    
1437     <div align="justify">
1438     <p style="text-align: justify;">
1439    
1440     <i>Hiperaldosteronizem</i>
1441    
1442     </p>
1443     </div>
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454    
1455    
1456     <div align="justify">
1457     <p style="text-align: justify;">
1458    
1459     Obièajni odmerek je ena tableta (250 mg) 3- do 6-krat na dan.
1460    
1461     </p>
1462     </div>
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471    
1472    
1473    
1474    
1475     <div align="justify">
1476     <p style="text-align: justify;">
1477    
1478    
1479    
1480     </p>
1481     </div>
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491    
1492    
1493    
1494     <div align="justify">
1495     <p style="text-align: justify;">
1496    
1497     Preveliko odmerjanje<b></b>
1498    
1499     </p>
1500     </div>
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510    
1511    
1512    
1513     <div align="justify">
1514     <p style="text-align: justify;">
1515    
1516     <i>Znaki</i>
1517    
1518     </p>
1519     </div>
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526    
1527    
1528    
1529    
1530    
1531    
1532     <div align="justify">
1533     <p style="text-align: justify;">
1534    
1535     Znaki prevelikega odmerjanja Mamomita so posledica njegovega delovanja na skorjo nadledviène ¾leze in osrednje ¾ivèevje. Pojavijo se lahko zaspanost, letargija, vrtoglavica, omotiènost, ataksija, koma, depresija dihanja, hipoventilacija in hipotenzija.
1536    
1537     </p>
1538     </div>
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546    
1547    
1548    
1549    
1550    
1551     <div align="justify">
1552     <p style="text-align: justify;">
1553    
1554    
1555    
1556     </p>
1557     </div>
1558    
1559    
1560    
1561    
1562    
1563    
1564    
1565    
1566    
1567    
1568    
1569    
1570     <div align="justify">
1571     <p style="text-align: justify;">
1572    
1573     <i>Zdravljenje</i>
1574    
1575     </p>
1576     </div>
1577    
1578    
1579    
1580    
1581    
1582    
1583    
1584    
1585    
1586    
1587    
1588    
1589     <div align="justify">
1590     <p style="text-align: justify;">
1591    
1592     Èim hitreje je treba bolniku izprati ¾elodec, mu intravensko vbrizgati glukokortikoid, zveèati volumen plazme, uporabiti kisik in simpatomimetike (vazopresorje), po potrebi ga intubiramo in umetno predihavamo pljuèa. V huj&scaron;ih primerih uporabimo hemodializo in hemoperfuzijo. Zdravljenje je simptomatièno.
1593    
1594     </p>
1595     </div>
1596    
1597    
1598    
1599    
1600    
1601    
1602    
1603    
1604    
1605    
1606    
1607    
1608     <div align="justify">
1609     <p style="text-align: justify;">
1610    
1611    
1612    
1613     </p>
1614     </div>
1615    
1616    
1617    
1618    
1619    
1620    
1621    
1622    
1623    
1624    
1625    
1626    
1627     <div align="justify">
1628     <p style="text-align: justify;">
1629    
1630     Stranski uèinki
1631    
1632     </p>
1633     </div>
1634    
1635    
1636    
1637    
1638    
1639    
1640    
1641    
1642    
1643    
1644    
1645    
1646     <div align="justify">
1647     <p style="text-align: justify;">
1648    
1649     Od stranskih uèinkov na osrednje ¾ivèevje sta na zaèetku zdravljenja pogosta zaspanost in letargija (obièajno mineta pribli¾no v 6 tednih), obèasno se pojavi vrtoglavica, omotica, redko pa ataksija, glavobol, depresija. V literaturi navajajo &scaron;e psihiène spremembe.
1650    
1651     </p>
1652     </div>
1653    
1654    
1655    
1656    
1657    
1658    
1659    
1660    
1661    
1662    
1663    
1664    
1665     <div align="justify">
1666     <p style="text-align: justify;">
1667    
1668     V prvih dveh tednih zdravljenja z Mamomitom se pogosto pojavijo ko¾ni izpu&scaron;èaji, ki jih vèasih spremlja tudi vroèica. Ko¾ni izpu&scaron;èaji obièajno med zdravljenjem spontano izginejo. Redkeje se pojavijo srbenje, urtikarija, vroèica in znojenje.
1669    
1670     </p>
1671     </div>
1672    
1673    
1674    
1675    
1676    
1677    
1678    
1679    
1680    
1681    
1682    
1683    
1684     <div align="justify">
1685     <p style="text-align: justify;">
1686    
1687     Od prebavnih stranskih uèinkov se obèasno pojavi slabost, redkeje pa driska, bruhanje, zaprtje, anoreksija in zelo redko holestatièna zlatenica.
1688    
1689     </p>
1690     </div>
1691    
1692    
1693    
1694    
1695    
1696    
1697    
1698    
1699    
1700    
1701    
1702    
1703     <div align="justify">
1704     <p style="text-align: justify;">
1705    
1706     Mamomit lahko redko povzroèi insuficienco skorje nadledviène ¾leze (s hiponatriemijo, hipotenzijo, vrtoglavico in hipoglikemijo) in hipotirozo.
1707    
1708     </p>
1709     </div>
1710    
1711    
1712    
1713    
1714    
1715    
1716    
1717    
1718    
1719    
1720    
1721    
1722     <div align="justify">
1723     <p style="text-align: justify;">
1724    
1725     Hipotenzija je redka, prav tako agranulocitoza, levkopenija in trombocitopenija. Alergijski alveolitis (z eozinofilnimi pljuènimi infiltrati) so ugotovili le pri posameznih primerih; v takem primeru je treba takoj prekiniti zdravljenje z Mamomitom.
1726    
1727     </p>
1728     </div>
1729    
1730    
1731    
1732    
1733    
1734    
1735    
1736    
1737    
1738    
1739    
1740    
1741     <div align="justify">
1742     <p style="text-align: justify;">
1743    
1744    
1745    
1746     </p>
1747     </div>
1748    
1749    
1750    
1751    
1752    
1753    
1754    
1755    
1756    
1757    
1758    
1759    
1760     <div align="justify">
1761     <p style="text-align: justify;">
1762    
1763     Izdajanje zdravila
1764    
1765     </p>
1766     </div>
1767    
1768    
1769    
1770    
1771    
1772    
1773    
1774    
1775    
1776    
1777    
1778    
1779     <div align="justify">
1780     <p style="text-align: justify;">
1781    
1782     H/Rp - uporaba samo v bolni&scaron;nicah; izjemoma se izdaja tudi na zdravni&scaron;ki recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolni&scaron;nice in nadaljnjem zdravljenju
1783    
1784     </p>
1785     </div>
1786    
1787    
1788    
1789    
1790    
1791    
1792    
1793    
1794    
1795    
1796    
1797    
1798     <div align="justify">
1799     <p style="text-align: justify;">
1800    
1801    
1802    
1803     </p>
1804     </div>
1805    
1806    
1807    
1808    
1809    
1810    
1811    
1812    
1813    
1814    
1815    
1816    
1817     <div align="justify">
1818     <p style="text-align: justify;">
1819    
1820     Oprema
1821    
1822     </p>
1823     </div>
1824    
1825    
1826    
1827    
1828    
1829    
1830    
1831    
1832    
1833    
1834    
1835    
1836     <div align="justify">
1837     <p style="text-align: justify;">
1838    
1839     zlo¾enka, steklenièka s 100 tabletami po 250 mg
1840    
1841     </p>
1842     </div>
1843    
1844    
1845    
1846    
1847    
1848    
1849    
1850    
1851    
1852    
1853    
1854    
1855     <div align="justify">
1856     <p style="text-align: justify;">
1857    
1858    
1859    
1860     </p>
1861     </div>
1862    
1863    
1864    
1865    
1866    
1867    
1868    
1869    
1870    
1871    
1872    
1873    
1874     <div align="left">
1875     <p style="text-align: left;">
1876    
1877    
1878    
1879     </p>
1880     </div>
1881    
1882    
1883    
1884    
1885    
1886    
1887    
1888     <!--Section Ends-->
1889    
1890    
1891    
1892    
1893    
1894    
1895    
1896    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26