/[pliva-si]/h/sladkorna.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /h/sladkorna.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (hide annotations)
Wed Nov 7 12:09:58 2001 UTC (19 years, 3 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.3: +10 -10 lines
File MIME type: text/html
mnogo toga

1 dpavlin 1.4 <html>
2 dpavlin 1.3
3 dpavlin 1.4 <p align="center"><img src="gfx/gepard_veliki.jpg" width="350" height="335" >
4 dpavlin 1.3
5 dpavlin 1.4 <br>Gepard ali èita (Acinonyx jubatus)</p>
6     <p>Ne&#158;no zasanjani gepard s pogledom, uprtim v neskonèno prostranost
7     divljine, je najhitrej&#154;i &#154;tirino&#158;ni tekaè na svetu.<br>
8 dpavlin 1.1 Njegovo vitko telo in dolge noge so izjemno prilagojeni za hiter tek. Ko se
9     elegantna &#158;ival po&#158;ene v tek, &#158;e v nekaj sekundah dose&#158;e
10 dpavlin 1.4 hitrost prek 100 kilometrov na uro. V nasprotju z drugimi maèkami svojega
11     plena nikoli ne napadne iz zasede, temveè lovi le na odprtem prostoru.<br>
12     Gepard je rumenkasto rjave barve, njegov ko&#158;uh je posut z znaèilnimi
13     èrnimi pikami.<br>
14     Odlièno ima razvit sluh, vonj in vid.</p>
15 dpavlin 1.1 <p><b>Eleganten, hiter, pogumen, svoboden.</b></p>
16     <p>Z inzulinskim injekcijskim presom NovoPen lahko &#158;ivite &#158;ivljenje,
17     kot si ga sami &#158;elite.</p>
18     <p><b>U&#158;ivajte to svobodo!</b><br>
19     <br>
20     </p>
21     </body>
22     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26