/[pliva-si]/h/sladkorna.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /h/sladkorna.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Sep 10 13:25:01 2001 UTC (18 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
File MIME type: text/html
Pliva magazin, template za publikacije, logo-i za publikacije

1 dpavlin 1.1 <html><br>
2     Gepard ali &egrave;ita (Acinonyx jubatus)
3     <p>Ne&#158;no zasanjani gepard s pogledom, uprtim v neskon&egrave;no prostranost
4     divljine, je najhitrej&#154;i &#154;tirino&#158;ni teka&egrave; na svetu.<br>
5     Njegovo vitko telo in dolge noge so izjemno prilagojeni za hiter tek. Ko se
6     elegantna &#158;ival po&#158;ene v tek, &#158;e v nekaj sekundah dose&#158;e
7     hitrost prek 100 kilometrov na uro. V nasprotju z drugimi ma&egrave;kami svojega
8     plena nikoli ne napadne iz zasede, temve&egrave; lovi le na odprtem prostoru.<br>
9     Gepard je rumenkasto rjave barve, njegov ko&#158;uh je posut z zna&egrave;ilnimi
10     &egrave;rnimi pikami.<br>
11     Odli&egrave;no ima razvit sluh, vonj in vid.</p>
12     <p><b>Eleganten, hiter, pogumen, svoboden.</b></p>
13     <p>Z inzulinskim injekcijskim presom NovoPen lahko &#158;ivite &#158;ivljenje,
14     kot si ga sami &#158;elite.</p>
15     <p><b>U&#158;ivajte to svobodo!</b><br>
16     <br>
17     </p>
18     </body>
19     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26