/[pliva-si]/.data/sql/plivasi.sql
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /.data/sql/plivasi.sql

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.11 - (show annotations)
Wed Nov 21 10:05:51 2001 UTC (18 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.10: +31 -30 lines
x

1 --
2 -- Selected TOC Entries:
3 --
4 \connect - postgres
5 --
6 -- TOC Entry ID 23 (OID 18720)
7 --
8 -- Name: "plpgsql_call_handler" () Type: FUNCTION Owner: postgres
9 --
10
11 CREATE FUNCTION "plpgsql_call_handler" () RETURNS opaque AS '/usr/lib/postgresql/lib/plpgsql.so', 'plpgsql_call_handler' LANGUAGE 'C';
12
13 --
14 -- TOC Entry ID 24 (OID 18721)
15 --
16 -- Name: plpgsql Type: PROCEDURAL LANGUAGE Owner:
17 --
18
19 CREATE TRUSTED PROCEDURAL LANGUAGE 'plpgsql' HANDLER "plpgsql_call_handler" LANCOMPILER 'PL/pgSQL';
20
21 \connect - dpavlin
22 --
23 -- TOC Entry ID 2 (OID 905706)
24 --
25 -- Name: news_id_seq Type: SEQUENCE Owner: dpavlin
26 --
27
28 CREATE SEQUENCE "news_id_seq" start 1 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1 cache 1 ;
29
30 --
31 -- TOC Entry ID 8 (OID 905725)
32 --
33 -- Name: news Type: TABLE Owner: dpavlin
34 --
35
36 CREATE TABLE "news" (
37 "id" integer DEFAULT nextval('"news_id_seq"'::text) NOT NULL,
38 "title" text NOT NULL,
39 "town_date" text,
40 "body" text,
41 "more" text,
42 "pdf" text,
43 "date" date,
44 "type" character(3),
45 "pic" character varying(20),
46 "origpic" character varying(20),
47 "visible" boolean DEFAULT 't',
48 "priority" integer DEFAULT 0
49 );
50
51 --
52 -- TOC Entry ID 9 (OID 905764)
53 --
54 -- Name: menu Type: TABLE Owner: dpavlin
55 --
56
57 CREATE TABLE "menu" (
58 "section" text,
59 "level" integer DEFAULT 1,
60 "item" text,
61 "url" text,
62 "file" text,
63 "num" integer DEFAULT 0,
64 "visible" boolean DEFAULT 'f',
65 "w" integer,
66 "h" integer
67 );
68
69 --
70 -- TOC Entry ID 10 (OID 905800)
71 --
72 -- Name: countries Type: TABLE Owner: dpavlin
73 --
74
75 CREATE TABLE "countries" (
76 "iso" character varying(2),
77 "name" text
78 );
79
80 --
81 -- TOC Entry ID 11 (OID 905826)
82 --
83 -- Name: emails Type: TABLE Owner: dpavlin
84 --
85
86 CREATE TABLE "emails" (
87 "referer" text,
88 "email" text
89 );
90
91 --
92 -- TOC Entry ID 4 (OID 905852)
93 --
94 -- Name: zaposleni_id_seq Type: SEQUENCE Owner: dpavlin
95 --
96
97 CREATE SEQUENCE "zaposleni_id_seq" start 1 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1 cache 1 ;
98
99 --
100 -- TOC Entry ID 12 (OID 905871)
101 --
102 -- Name: zaposleni Type: TABLE Owner: dpavlin
103 --
104
105 CREATE TABLE "zaposleni" (
106 "id" integer DEFAULT nextval('"zaposleni_id_seq"'::text) NOT NULL,
107 "titula" text,
108 "ime" text,
109 "note" text,
110 "tel" text,
111 "email" text,
112 "pozicija" character(1),
113 "visible" boolean,
114 "grupa" integer,
115 "num" integer DEFAULT 0,
116 CONSTRAINT "zaposleni_pozicija" CHECK ((((pozicija = 'l'::bpchar) OR (pozicija = 'c'::bpchar)) OR (pozicija = 'r'::bpchar)))
117 );
118
119 --
120 -- TOC Entry ID 6 (OID 905905)
121 --
122 -- Name: multi_id_seq Type: SEQUENCE Owner: dpavlin
123 --
124
125 CREATE SEQUENCE "multi_id_seq" start 1 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1 cache 1 ;
126
127 --
128 -- TOC Entry ID 13 (OID 905924)
129 --
130 -- Name: multi Type: TABLE Owner: dpavlin
131 --
132
133 CREATE TABLE "multi" (
134 "id" integer DEFAULT nextval('"multi_id_seq"'::text) NOT NULL,
135 "menu_num" integer NOT NULL,
136 "name" text,
137 "num" integer,
138 "html" text NOT NULL,
139 "visible" boolean DEFAULT 't',
140 "path" text,
141 "type" character varying(1)
142 );
143
144 --
145 -- TOC Entry ID 14 (OID 2054608)
146 --
147 -- Name: vademecum Type: TABLE Owner: dpavlin
148 --
149
150 CREATE TABLE "vademecum" (
151 "smpc" integer NOT NULL,
152 "type" character varying(1),
153 "title" character varying(250),
154 CONSTRAINT "vademecum_type" CHECK ((("type" = 'H'::"varchar") OR ("type" = 'V'::"varchar")))
155 );
156
157 --
158 -- TOC Entry ID 15 (OID 2081105)
159 --
160 -- Name: people Type: TABLE Owner: dpavlin
161 --
162
163 CREATE TABLE "people" (
164 "zanimanje" character varying(10),
165 "drugo_zanimanje" text,
166 "login" character varying(60) NOT NULL,
167 "geslo" character varying(60) NOT NULL,
168 "sender" character varying(60) NOT NULL,
169 "ulica" character varying(60),
170 "posta" character varying(60),
171 "kraj" character varying(60),
172 "tel" character varying(60),
173 "reply" character varying(60) NOT NULL,
174 "org" character varying(60),
175 "orgtel" character varying(60),
176 "orgfax" character varying(60),
177 "orgemail" character varying(60),
178 "specializacija" text,
179 "podrocje" text,
180 Constraint "people_pkey" Primary Key ("login")
181 );
182
183 --
184 -- Data for TOC Entry ID 25 (OID 905725)
185 --
186 -- Name: news Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
187 --
188
189
190 COPY "news" FROM stdin;
191 22 Gastal takoj pomiri ¾elodène skrbi 15. November 2001. <a href="http://test.pliva.si/multi.php?p=55">Gastal takoj pomiri ¾elodène skrbi.</a> 2001-11-19 nn_ \N t 0
192 24 Novi veterinarski vademekum 10. Junij 2001. <a href="http://test.pliva.si/za_zdravnike.php?p=vade&type=V">Novi veterinarski
193 \
194 vademekum.</a> 2001-06-10 ndx \N t 0
195 21 80. obletnica PLIVE 19. November 2001. PLIVA je glede na promet najveèje farmacevtsko podjetje v srednji in vzhodni Evropi. Leta 2001 PLIVA praznuje 80. obletnico podjetja in 65 let lastnih raziskav. Ponosna je na svoje farmacevtsko in proizvodno tradicijo ter ¹e naprej ¹iri poslovanje z nedavnim nakupom farmacevtskih podjetij, podjetij za raziskave in razvoj na Èe¹kem, v Franciji, Veliki Britaniji in Nemèiji.
196 \
197 Vedno bolj se osredotoèamo na globalni farmacevtski trg, zato smo loèili kozmetièno in agrokemièno proizvodno enoto v samostojna podjetja. Tako bomo lahko namenili veè sredstev za razvoj novih kemiènih in biolo¹kih snovi, za nove generiène farmacevtske izdelke in nadaljnjo internacionalizacijo PLIVINIH dejavnosti. 2001-11-19 ep_ \N t 0
198 9 Medicus 29. Junij 2001. Medicus 1/2001. Medicus01_2001_full.pdf 2001-06-29 mcx \N t 0
199 19 PLIVA Magazin broj 66 September 2001. PLIVA u slu¾bi javnog zdravstva: "PELUDNI KALENDAR", Dva nova Internet portala: ZDRAVLJE NA DOHVAT; Otvoreni dan na Jarunu: STVARAJMO
200 \
201 BUDUÆNOST ZAJEDNO; PLIVA Krakow: POKLON SLAVLJENICI; PLIVA-Lachema: ZA SVAKOG PONE©TO; Bliski susreti: CI MARKET FAIR; Interview: URS BRAUEN, PREDSJEDNIK UPRAVE AWD.PHARME; IMP: NOVA ZNANJA U NOVIM SREDINAMA BROJ_66.pdf 2001-10-09 mp_ \N t 0
202 12 PLIVA magazin broj 65 Julij, Avgust 2001. Akvizicije: D. MAK: "CILJ SVAKE AKVIZICIJE JE POVEÆANJE VRIJEDNOSTI ZA DIONIÈARE"; Posjeti: IMPRESIONIRANI PLIVOM; Nematièno poslovanje: PRODANE CEDEVITA I VIVERA; PLIVA-Lachema: ZANIMANJE ZA KOMPANIJU; PLIVA - Krakow: "ZLATNI STETOSKOP"; Organizacija: PRAVNI POSLOVI; Kongresi: VISOKA RAZINA PLIVINA NASTUPA; Sport: REPLI 2001. BROJ65.pdf 2001-09-10 mp_ BROJ65.jpg \N t 0
203 13 PLIVA magazin broj 64 Maj, Junij 2001. Nova akvizicija: NJEMAÈKI AWD U SASTAVU PLIVE; Odr¾ana Glavna skup¹tina: STABILAN RAST I RAZVOJ; Priznanja: NAGRADA GRADA ZAGREBA; ©esti hrvatski financijski forum: PLIVI INDUSTRIJSKA DIONICA ÈETVRTI PUT; U povodu 5. lipnja: PRIZNANJE ZA ZA©TITU OKOLI©A; PLIVA KRAKOW: SEMINAR ZA POLJSKE FARMACEUTE; International Mobility Program: VRIJEME JE NA NA©OJ STRANI; Inovacije i ekologija: ZLATO ZA IN®ENJERA BRKIÆA BROJ64.pdf 2001-08-09 mp_ \N t 0
204 11 Nem¹ki AWD je postal del PLIVE Zagreb, 14. Junij 2001. V èetrtek, 14. junija 2001, je bila podpisana pogodba, s katero je PLIVA kupila dru¾bo AWD Pharma, s sede¾em v Dresdnu. Kupoprodajna pogodba med PLIVO Pharma Holding B. V. in ASTA Medice AG je sklenjena v vi¹ini 50 milijonov evrov, veljati pa zaène 1. julija 2001. AWDPharma.htm 2001-06-14 nn_ \N t 0
205 8 Pharma Info 20. Junij 2001. misc: Pharma info O-m 2001-06-20 mpx \N f 0
206 17 MedInfo bulletin - Junij 2001. Junij 2001. MedInfo bulletin - Junij 2001. MedInfoJune.pdf 2001-06-06 mix \N t 0
207 16 MedInfo bulletin - Maj 2001. Maj 2001. MedInfo bulletin - Maj 2001. MedInfoMay.pdf 2001-05-05 mix \N t 0
208 18 MedInfo bulletin - Julij 2001. Julij 2001. MedInfo bulletin - Julij 2001. MedInfoJuly.pdf 2001-08-09 mix \N t 0
209 23 Prenovljeni vademekum zdravil 15. Oktober 2001.
210 \
211 <a href="http://test.pliva.si/za_zdravnike.php?p=vade&amp;type=H">Prenovljeni
212 \
213 vademekum zdravil. </a> 2001-10-15 ndx \N t 0
214 \.
215 --
216 -- Data for TOC Entry ID 26 (OID 905764)
217 --
218 -- Name: menu Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
219 --
220
221
222 COPY "menu" FROM stdin;
223 za_zdravnike 3 Peroralni\\n antidiabetiki za_zdravnike.php?static=Za_zdravnike,Euglucon.htm peroralni_n_antidiabetiki-3.gif 123 t 125 26
224 za_zdravnike 3 Testni listièi multi.php?p=122 testni_listi_i-3.gif 124 t 125 13
225 sladkorna 1 Testni listièi sladkorna.php?static=Sladkorna_stran,Testni_listici.htm testni_listi_i-1.gif 240 t 125 13
226 za_zdravnike 1 Publikacije \N publikacije-1.gif 94 t 125 13
227 nasveti 3 Jesen - èas\\n prehladov multi.php?p=50 jesen_-__as_n_prehladov-3.gif 75 t 125 26
228 nasveti 3 Lajsanje ¾elodènih\\n te¾av multi.php?p=55 lajsanje__elod_nih_n_te_av-3.gif 77 t 125 26
229 otroci 4 Zgodbica otroci.php?static=Otroci,Zgodbica_za_male.htm zgodbica-4.gif 500 t 125 13
230 otroci 4 Zdravnik otroci.php?static=Otroci,Zdravnik_odgovarja.htm zdravnik-4.gif 510 t 125 13
231 otroci 4 Mali vede¾ \N mali_vede_-4.gif 515 f 125 13
232 otroci 4 Nasveti \N nasveti-4.gif 520 f 125 13
233 otroci 4 NovoPen 1.5 \N novopen_1_5-4.gif 525 f 125 13
234 otroci 4 Kuharski recepti \N kuharski_recepti-4.gif 530 f 125 13
235 otroci 4 Starinarnica \N starinarnica-4.gif 535 f 125 13
236 otroci 4 Nagradna uganka \N nagradna_uganka-4.gif 540 f 125 13
237 za_zdravnike 3 MedInfo bulletin za_zdravnike.php?p=publikacije&type=mix medinfo_bulletin-3.gif 105 t 125 13
238 za_zdravnike 3 Abecedni seznam\\n zdravil za_zdravnike.php?static=Za_zdravnike,Abecedni_seznam.htm abecedni_seznam_n_zdravil-3.gif 91 t 125 26
239 za_zdravnike 3 Zdravila razvr¹èena\\n po klasifikaciji ATC za_zdravnike.php?static=Za_zdravnike,ATC.htm zdravila_razvr__ena_n_po_klasifikaciji_atc-3.gif 92 t 125 26
240 otroci 4 Zanimivosti otroci.php?static=Otroci,Zanimivosti.htm zanimivosti-4.gif 505 t 125 13
241 nasveti 1 Izobra¾evalni kotièek \N izobra_evalni_koti_ek-1.gif 70 t 125 13
242 sladkorna 1 Prehrana \N prehrana-1.gif 210 t 125 13
243 za_zdravnike 1 Sladkorna stran \N sladkorna_stran-1.gif 120 t 125 13
244 nasveti 3 Pravilno sonèenje nasveti.php?static=Izobrazevalni_koticek,Soncanje.htm pravilno_son_enje-3.gif 79 t 125 13
245 nasveti 3 Prostata multi.php?p=66 prostata-3.gif 80 t 125 13
246 nasveti 3 Spolne oku¾be multi.php?p=68 spolne_oku_be-3.gif 81 t 125 13
247 nasveti 3 Visoki krvni tlak multi.php?p=72 visoki_krvni_tlak-3.gif 82 t 125 13
248 nasveti 3 Angina pektoris nasveti.php?static=Koristni_nasveti,Angina_pektoris.htm angina_pektoris-3.gif 87 t 125 13
249 nasveti 3 Srèni infarkt multi.php?p=77 sr_ni_infarkt-3.gif 89 t 125 13
250 za_zdravnike 1 Razku¾ila multi.php?p=126 razku_ila-1.gif 135 t 125 13
251 nasveti 3 Lymska borelioza nasveti.php?static=Mali_leksikon,Lymska.htm lymska_borelioza-3.gif 84 t 125 13
252 nasveti 3 Migrirajoèi eritem nasveti.php?static=Mali_leksikon,Eritema.htm migrirajo_i_eritem-3.gif 85 t 125 13
253 izdelki 1 Razku¾ila izdelki.php?static=Raskuzila razku_ila-1.gif 55 t 125 13
254 nasveti 1 Mali leksikon \N mali_leksikon-1.gif 83 t 125 13
255 nasveti 1 Koristni nasveti \N koristni_nasveti-1.gif 86 t 125 13
256 izdelki 1 Diagnostika multi.php?p=19 diagnostika-1.gif 60 t 125 13
257 izdelki 1 Zdravila brez recepta multi.php?p=23 zdravila_brez_recepta-1.gif 50 t 125 13
258 o_nas 3 Raziskave in razvoj multi.php?p=1 raziskave_in_razvoj-3.gif 40 t 125 13
259 o_nas 3 PLIVA Magazini o_nas.php?p=publikacije&type=mp_ pliva_magazini-3.gif 30 t 125 13
260 nasveti 3 Antibiotiki multi.php?p=30 antibiotiki-3.gif 71 t 125 13
261 za_zdravnike 1 Zdravljenje bolezni multi.php?p=28 zdravljenje_bolezni-1.gif 110 t 125 13
262 o_nas 1 Zaposleni o_nas.php?p=zaposleni zaposleni-1.gif 10 t 125 13
263 nasveti 3 Odvisnost multi.php?p=57 odvisnost-3.gif 78 t 125 13
264 sladkorna 1 Uèna ura sladkorna.php?static=Ucna_ura,Ucna_ura-1 u_na_ura-1.gif 250 t 125 13
265 o_nas 2 PLIVA http://www.pliva.hr/ pliva-2.gif 20 t 125 13
266 sladkorna 1 Novosti \N novosti-1.gif 235 f 125 13
267 za_zdravnike 1 Veterina \N veterina-1.gif 130 t 125 13
268 sladkorna 3 Zdrava prehrana multi.php?p=97 zdrava_prehrana-3.gif 211 t 125 13
269 za_zdravnike 3 Seznam zdravil za_zdravnike.php?static=Za_zdravnike,Proizvodi-lista.htm seznam_zdravil-3.gif 131 t 125 13
270 za_zdravnike 3 Vademecum http://test.pliva.si/za_zdravnike.php?p=vade&type=H vademecum-3.gif 93 t 125 13
271 za_zdravnike 3 Vademecum http://test.pliva.si/za_zdravnike.php?p=vade&type=V vademecum-3.gif 132 t 125 13
272 za_zdravnike 3 Pharma Info za_zdravnike.php?p=publikacije&type=mpx pharma_info-3.gif 95 f 125 13
273 za_zdravnike 1 Zdravila \N zdravila-1.gif 90 t 125 13
274 za_zdravnike 3 Medicus za_zdravnike.php?p=publikacije&type=mcx medicus-3.gif 100 t 125 13
275 nasveti 3 Èokolada nasveti.php?static=Izobrazevalni_koticek,Cokolada.htm _okolada-3.gif 72 t 125 13
276 nasveti 3 Dosezki medicine nasveti.php?static=Izobrazevalni_koticek,Dosezki_Medicine.htm dosezki_medicine-3.gif 73 t 125 13
277 nasveti 3 Epilepsija multi.php?p=38 epilepsija-3.gif 74 t 125 13
278 nasveti 3 Lajsanje bolecin nasveti.php?static=Izobrazevalni_koticek,Voltaren.htm lajsanje_bolecin-3.gif 76 t 125 13
279 o_nas 1 Novosti novosti.php?m=o_nas&days=0 novosti-1.gif 15 t 125 13
280 o_nas 3 Letno Poroèilo o_nas.php?p=annual letno_poro_ilo-3.gif 25 t 125 13
281 o_nas 3 V svetu o_nas.php?p=worldwide v_svetu-3.gif 45 t 125 13
282 sladkorna 1 NovoPen 1.5 sladkorna.php?static=Sladkorna_stran,Novopen15_Navodilo.htm novopen_1_5-1.gif 225 t 125 13
283 sladkorna 1 NovoPen 3 sladkorna.php?static=Sladkorna_stran,Novopen3_Navodilo.htm novopen_3-1.gif 230 t 125 13
284 sladkorna 1 Vede¾ multi.php?p=82 vede_-1.gif 205 t 125 13
285 sladkorna 3 Recepti iz IDF-a multi.php?p=105 recepti_iz_idf-a-3.gif 212 t 125 13
286 za_zdravnike 3 Inzulini multi.php?p=110 inzulini-3.gif 121 t 125 13
287 za_zdravnike 3 Inzulinsko\\n injekcijsko pero multi.php?p=120 inzulinsko_n_injekcijsko_pero-3.gif 122 t 125 26
288 o_nas 3 Sporoèila za javnost novosti.php?p=corp_news sporo_ila_za_javnost-3.gif 35 t 125 13
289 \.
290 --
291 -- Data for TOC Entry ID 27 (OID 905800)
292 --
293 -- Name: countries Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
294 --
295
296
297 COPY "countries" FROM stdin;
298 AG Antigua
299 AR Argentina
300 AU Australia
301 AT Austria
302 BS Bahamas
303 BH Bahrain
304 BD Bangladesh
305 BB Barbados
306 BY Belarus
307 BE Belgium
308 BM Bermuda
309 BO Bolivia
310 BA Bosnia
311 BR Brazil
312 IO Britain (UK)
313 BG Bulgaria
314 CA Canada
315 KY Cayman Islands
316 CL Chile
317 CN China
318 CO Colombia
319 HR Croatia
320 CU Cuba
321 CY Cyprus
322 CZ Czech Republic
323 DK Denmark
324 DO Dominican Republic
325 EC Ecuador
326 EG Egypt
327 SV El Salvador
328 EE Estonia
329 FI Finland
330 FR France
331 DE Germany
332 GI Gibraltar
333 GR Greece
334 GD Grenada
335 GY Guyana
336 HT Haiti
337 HN Honduras
338 HK Hong Kong
339 HU Hungary
340 IN India
341 ID Indonesia
342 IR Iran
343 IQ Iraq
344 IE Ireland
345 IL Israel
346 IT Italy
347 JM Jamaica
348 JP Japan
349 JO Jordan
350 KZ Kazakhstan
351 KE Kenya
352 KP Korea (South)
353 KW Kuwait
354 KG Kyrgyzstan
355 LV Latvia
356 LB Lebanon
357 LY Libya
358 LT Lithuania
359 MK Macedonia
360 MW Malawi
361 MY Malaysia
362 MT Malta
363 MX Mexico
364 MZ Mozambique
365 NL Netherlands
366 AN Netherlands Antilles
367 NZ New Zealand
368 NI Nicaragua
369 NG Nigeria
370 NO Norway
371 OM Oman
372 PK Pakistan
373 PA Panama
374 PY Paraguay
375 PE Peru
376 PH Philippines
377 PL Poland
378 PT Portugal
379 QA Qatar
380 RO Romania
381 RU Russian Federation
382 SA Saudi Arabia
383 SG Singapore
384 SK Slovak Republic
385 SI Slovenia
386 ZA South Africa
387 ES Spain
388 SD Sudan
389 SE Sweden
390 CH Switzerland
391 XX Switzerland (Basel)
392 SY Syria
393 TW Taiwan
394 TH Thailand
395 TT Trinidad and Tobago
396 TR Turkey
397 UA Ukraine
398 AE United Arab Emirates
399 US United States
400 UY Uruguay
401 VE Venezuela
402 VN Viet Nam
403 YE Yemen
404 YU Yugoslavia
405 ZM Zambia
406 ZW Zimbabwe
407 ZZ Other
408 \.
409 --
410 -- Data for TOC Entry ID 28 (OID 905826)
411 --
412 -- Name: emails Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
413 --
414
415
416 COPY "emails" FROM stdin;
417 \.
418 --
419 -- Data for TOC Entry ID 29 (OID 905871)
420 --
421 -- Name: zaposleni Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
422 --
423
424
425 COPY "zaposleni" FROM stdin;
426 12 Medicinska svetovalka Barbara Marolt ®u¾ek, dr. med. \N 01 436 86 18 barbara.marolt@pliva.si l t 3 15
427 29 Strokovna sodelavka Brigita Tepu¹,univ. dipl. ing. kemije \N 01 436 86 18 brigita.tepus@pliva.si l t 3 115
428 10 Vodja marketinga farmacevtike Nata¹a Androèec Robiè, mag. farm. \N 01 436 86 18 natasa.androcec@pliva.si l t 3 12
429 42 Strokovna sodelovka Jo¾ica Legat, mag. farm. \N 01 436 86 18 jozica.legat@pliva.si l t 3 \N
430 40 Vodja prodaje farmacevtike Ur¹ka Oblak, mag. farm. \N 01 436 86 18 urska.oblak@pliva.si l t 3 13
431 26 Poslovni sekretar Jelka Leniè \N 01 436 95 69 jelka.lenic@pliva.si c t 3 14
432 9 Direktor mag. Ljiljana Zagorec,univ. dipl. oec. \N 01 436 95 53 Fax: 01 436 86 36 ljiljana.zagorec@pliva.si c t 2 140
433 16 Vodja registracij zdravil Manca ©ef-Kri¾aniè, mag. farm. \N 01 436 86 18 manca.sef-krizanic@pliva.si l t 3 30
434 25 Vi¹ja strokovna sodelavka Majda Marc, mag. farm. \N 01 436 86 18 majda.marc@pliva.si l t 3 18
435 37 Koordinator logistike marketinga in prodaje Marjeta Erhatiè, dipl. oec. \N 01 436 95 76 marjeta.erhatic@pliva.si c t 3 53
436 24 Vi¹ja strokovna sodelavka Danica Berce, mag. farm. \N 01 436 86 18 danica.berce@pliva.si l t 3 49
437 18 Vodja podroèja psihonevro zdravil Irena Mastnak, mag. farm. \N 01 436 86 18 irena.mastnak@pliva.si l t 3 54
438 28 Strokovna sodelavka Maja Kovaèiè, univ. dipl. mikrobiolog \N 01 436 86 18 maja.kovacic@pliva.si l t 3 57
439 20 Vodja podroèja diagnostika,dezinficiensi,infuzijske raztopine Andreja Kav¹ek, univ.dipl. biol. \N 01 436 86 18 andreja.kavsek@pliva.si c t 3 58
440 30 Strokovna sodelavka Andreja Podlogar, mag. farm. \N 01 436 86 18 andreja.podlogar@pliva.si l t 3 110
441 27 Strokovna sodelavka Kristina Pahljina,univ. dipl. ing. bioteh. \N 01 436 86 18 kristina.pahljina@pliva.si l t 3 62
442 23 Vodja podroèja kardiovaskularnih zdravil Erika Ko¹ir, mag. farm. \N 01 436 86 18 erika.kosir@pliva.si l t 3 61
443 21 Vodja podroèja zdravil brez recepta Tatjana Hribar,univ. dipl. ing. ¾ivil. teh. \N 01 436 92 22 tatjana.hribar@pliva.si c t 3 64
444 14 Poslovna korespondentka Tanja Slobodnjak \N 01 436 86 18 tanja.slobodnjak@pliva.si c t 3 112
445 32 Vodja podroèja veterinarskih izdelkov Darja Bri¹nik, dr. vet. med. \N 01 436 92 22 darja.brisnik@pliva.si l t 3 114
446 31 Strokovni sodelavec Robert Pevec, mag. farm. \N 01 436 86 13 robert.pevec@pliva.si l t 3 120
447 33 Strokovna sodelavka za veterinarske izdelke Sandra Giovani, dr. vet. med. \N 01 436 92 22 sandra.giovani@pliva.si l t 3 118
448 1 \N Predstavni¹tvo PLIVE d.d. v Ljubljani registrirano od 1.5. 2000. \N \N l t 1 155
449 8 \N PLIVA Ljubljana d.o.o registrirano podjetje od 1.8. 1992 \N \N l t 1 135
450 38 Splo¹ne informacije \N \N \N info@pliva.si c t 99 500
451 19 Vodja podroèja antibiotikov Rosana Potokar, mag. farm. \N 01 436 86 18 rosana.potokar@pliva.si l t 3 85
452 41 Strokovni sodelavec za varstvo rastlin Peter ©oda, univ. dipl. ing. agr. \N 01 436 92 22 peter.soda@pliva.si l t 3 \N
453 11 Finance Milan Vujinoviè, univ.dipl. oec. \N 01 436 95 76 milan.vujinovic@pliva.si c t 3 25
454 \.
455 --
456 -- Data for TOC Entry ID 30 (OID 905924)
457 --
458 -- Name: multi Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
459 --
460
461
462 COPY "multi" FROM stdin;
463 1 40 R&D 1 Profile-antiinfectives1.htm t /data/corp_html/html/RnD-Main.htm p
464 7 40 Profile 2 Profile-antiinfectives2.htm t /data/corp_html/html/Profile-antiinfectives1.htm p
465 9 40 Profile (cont...) 3 t /data/corp_html/html/Profile-antiinfectives2.htm p
466 10 40 Technology : High Throughput Screening 10 t /data/corp_html/html/Technology-HighThroughput.htm p
467 11 40 Technology : Microarrays 11 t /data/corp_html/html/Technology-Microarrays.htm p
468 12 40 Mixis 15 t /data/corp_html/html/MIXIS-HomePR.htm p
469 13 40 Mixis : Scientific Background 16 t /data/corp_html/html/MIXIS-Sci-TechPR.htm p
470 14 40 Pipeline 20 t /data/corp_html/html/Pipeline.htm p
471 18 40 Azithromycin : The Research 25 t /data/corp_html/html/Azithromycin1.htm p
472 16 40 Azithromycin : The Partnership 26 t /data/corp_html/html/Azithromycin2.htm p
473 17 40 Azithromycin : The Application 27 t /data/corp_html/html/Azithromycin3.htm p
474 19 60 Intim Plus 1 t /data/pliva-si/static/Diagnostika/Intim_Plus-1.htm p
475 20 60 Uporaba 2 t /data/pliva-si/static/Diagnostika/Uporaba-2.htm p
476 21 60 Potek testiranja 3 t /data/pliva-si/static/Diagnostika/Potek_Testiranja-3.htm p
477 22 60 Razlaga izvida 4 t /data/pliva-si/static/Diagnostika/Razlaga_Izvida-4.htm p
478 23 50 Andol 1 t static/Zdravila_brez_recepta/Andol.htm p
479 24 50 Gastal 2 t /data/pliva-si/static/Zdravila_brez_recepta/Gastal.htm p
480 25 50 Plivit C 3 t /data/pliva-si/static/Zdravila_brez_recepta/Plivit_C.htm p
481 26 50 Voltaren 4 t /data/pliva-si/static/Zdravila_brez_recepta/Voltaren.htm p
482 27 85 TEST 1 TESTstranica.htm t \N h
483 28 110 SUMAMED S 1 Sumamed_S.htm t \N h
484 29 110 Lymska borelioza 2 Borelioza.htm t \N h
485 30 71 Uvod 1 Uvod-antibiozdrav1.htm t \N h
486 31 71 Kaj je antibiotik? 2 Kaj_je_Antiobiotik-antibiozdrav2.htm t \N h
487 32 71 Kako uèinkujejo antibiotiki 3 KAKO_UCINKUJEJO_ANTIBIOTIKI-antibiozdrav3.htm t \N h
488 33 71 Za kateri antibiotik se odloèi zdravnik 4 ZA_KATERI_ANTIBIOTIK_SE_ODLOCI_ZDRAVNIK-antibiozdrav4.htm t \N h
489 34 71 Navodila in priproèila 5 NAVODILA_IN_PRIPOROCILA-antibiozdrav5.htm t \N h
490 35 71 Stranski uèinki 6 STRANSKI_UCINKI-antibiozdrav6.htm t \N h
491 36 71 Medsobojno delovanje zdravil 7 MEDSEBOJNO_DELOVANJE_ZDRAVIL-antibiozdrav7.htm t \N h
492 37 71 Rok uporabnosti antibiotika 8 ROK_UPORABNOSTI_ANTIBIOTIKA-antibiozdrav8.htm t \N h
493 38 74 Definicija 1 Definicija_Epilepsija-1.htm t \N h
494 39 74 Pogostnosti in napadi 2 Pogostnosti_in_napadi_Epilepsija-2.htm t \N h
495 40 74 Kako ravnati ob napadu 3 Kako_ravnati_ob_napadu_Epilepsija-3.htm t \N h
496 41 74 Preiskovalne metode v epileptologiji 4 Preiskovalne_metode_v_epileptologiji_Epilepsija-4.htm t \N h
497 42 74 Vrste 5 Vrste_Epilepsija-5.htm t \N h
498 43 74 Diagnostika 6 Diagnostika_Epilepsija-6.htm t \N h
499 44 74 Zdravljenje 7 Zdravljenje_Epilepsija-7.htm t \N h
500 45 74 Zdravljenje z zdravili 8 Zdravljenje_z_zdravili_Epilepsija-8.htm t \N h
501 46 74 Psihosomatske te¾av 9 Psihosomatske_tezav-Epilepsija-9.htm t \N h
502 47 74 Kirur¹ko zdravljenje 10 Kirursko_zdravljenje_Epilepsija-10.htm t \N h
503 48 74 Epileptologija v Sloveniji 11 Epileptologija_v_Sloveniji_Epilepsija-11.htm t \N h
504 49 74 Epileptologija v Evropi 12 Epileptologija_v_Evropi_Epilepsija-12.htm t \N h
505 50 75 Nasvet iz lekarne 1 Nasvet_iz_lekarne-Prehlade1.htm t \N h
506 51 75 Andol 2 Andol_Prehlade2.htm t \N h
507 52 75 Plivit C 3 PLIVIT_C-Prehlade3.htm t \N h
508 73 82 Kaj je krvni tlak 2 Kaj_je_krvni_tlak-arthipertenz2.htm t \N h
509 74 82 Kako se meri krvni tlak 3 Kako_se_meri_krvni_tlak-arthipertenz3.htm t \N h
510 55 77 Gastal 1 Gastal1v2.htm t \N h
511 56 77 Pomoè 2 Pomoc_Gastal2v2.htm t \N h
512 57 78 O odvisnostih 1 O_ODVISNOSTIH_Odvisnost1.htm t \N h
513 58 78 Kriteriji za odvisnost 2 KRITERIJI_ZA_ODVISNOST_Odvinost2.htm t \N h
514 59 78 Kriteriji za zlorabo psihoaktivnih snovi 3 KRITERIJI_ZA_ZLORABO_PSIHOAKTIVNIH_SNOVI_Odvinost3.htm t \N h
515 60 78 Javne zdravstvene slu¾be 4 JAVNE_ZDRAVSTVENE_SLUZBE_Odvinost4.htm t \N h
516 61 78 CZOD 5 CZOD_Odvinost5.htm t \N h
517 62 78 Metadon 6 METADON_Odvinost6.htm t \N h
518 63 78 Svetovalnica 7 SVETOVALNICA_ODSEV_Odvinost7.htm t \N h
519 64 78 Priroènik 8 PRIROCNIK_Odvinost8.htm t \N h
520 65 78 Centri 9 CENTRI_Odvinost9.htm t \N h
521 66 80 Mokrenje 1 Mokrenje-prostata1.htm t \N h
522 67 80 Prostata 2 Prostata-prostata2.htm t \N h
523 68 81 Osnovni podatki 1 Osnovni_podatki-moderne1.htm t \N h
524 69 81 Spolno prenosljivi oku¾bi 2 Spolno_prenosljivi_okuzbi-moderne2.htm t \N h
525 70 81 Znaèilnosti posameznik oku¾b 3 Znacilnosti_posameznik_okuzb-moderne3.htm t \N h
526 71 81 Kaj svetovati 4 Kaj_svetovati-moderne4.htm t \N h
527 72 82 Uvod 1 Uvod-arthipertenz1.htm t \N h
528 77 89 Uvod 1 Uvod-infarkt1.htm t \N h
529 78 89 Zdravi naèin ¾ivljenja 2 Zdravi_nacin_zivljenja-infarkt2.htm t \N h
530 79 89 Posledice 3 Posledice-infarkt3.htm t \N h
531 76 82 Zdravila 5 Zdravila-arthipertenz5.htm t \N h
532 75 82 Zdravljenje 4 Zdravljenje-arthipertenz4.htm t \N h
533 80 89 Knjig in revij 4 Knjig_in_revij-infarkt4.htm t \N h
534 81 110 Koristne povezave 3 Koristne_povezave_Linkovi.htm t \N h
535 84 205 Diabetièno stopalo 3 DIABETICHNO_STOPALO_3.html t \N h
536 85 205 Hemoglobin A1C 4 Hemoglobin_A1c_4.html t \N h
537 86 205 Hipoglikemija 5 HIPOGLIKEMIJA_5.html t \N h
538 87 205 Inzulinski pripravki 6 INZULINSKI_PRIPRAVKI_6.html t \N h
539 88 205 Krvni sladkor 7 KRVNI_SLADKOR_7.html t \N h
540 89 205 Okvara ledvic 8 OKVARA_LEDVIC_8.html t \N h
541 90 205 Okvara oèi 9 OKVARA_OCHI_9.html t \N h
542 91 205 Okvara ¾ivcev 10 OKVARA_ZHIVCEV_10.html t \N h
543 92 205 Oralni antidiabetiki 11 ORALNI_ANTIDIABETIKI_11.html t \N h
544 93 205 Samovodenje sladkorne bolezni 12 Samovodenje_sladkorne_bolezni_12.html t \N h
545 94 205 Sladkorna bolezen 13 Sladkorna_bolezen_13.html t \N h
546 95 205 Sladkorna bolezen tipa I 14 SLADKORNA_BOLEZEN_TIPA_I_14.html t \N h
547 96 205 Sladkorna bolezen tipa II 15 SLADKORNA_BOLEZEN_TIPA_II_15.html t \N h
548 82 205 Sladkorna bolezen in naèin ¾ivljenja 1 sladkorna_bolezen_in_nachin_zhivljenja_1.html t \N h
549 83 205 Na kratko o sladkorni bolezni 2 na_kratko_o_sladkorni_bolezni_2.html t \N h
550 97 211 Juhe 1 juhe-1.html t \N h
551 98 211 Enolonènice 2 enolonchnice-2.html t \N h
552 99 211 Mesne jedi 3 mesne_jedi-3.html t \N h
553 100 211 Omake 4 omake-4.html t \N h
554 101 211 Glavne jedi in priloge 5 glavne_jedi_in_priloge-5.html t \N h
555 102 211 Zelenjavne jedi 6 zeljenjavne_jedi-6.html t \N h
556 103 211 Solate 7 solate-7.html t \N h
557 104 211 Sladke jedi 8 SLADKE_JEDI-8.html t \N h
558 105 212 Zajtrk 1 zajtrk-1.html t \N h
559 106 212 Juhe 2 juhe-2.html t \N h
560 107 212 Solate 3 solate-3.html t \N h
561 108 212 Glavne jedi 4 glavne_jedi-4.html t \N h
562 109 212 Sladice in posladki 5 sladice-5.html t \N h
563 110 121 Actrapid Penfill 3ml 1 Actrapid_Penfill_3_ml-1.html t \N h
564 111 121 Homofan 100 2 Homofan_100-2.html t \N h
565 112 121 Homolong 40 3 Homolong_40-3.html t \N h
566 113 121 Homorap 100 4 Homorap_100-4.html t \N h
567 114 121 Insulatard Penfill 3ml 5 Insulatard_Penfill_3_ml-5.html t \N h
568 115 121 Mixtard 10 Penfill 3ml 6 Mixtard_10_Penfill_3_ml-6.html t \N h
569 116 121 Mixtard 20 Penfill 3ml 7 Mixtard_20_Penfill_3_ml-7.html t \N h
570 117 121 Mixtard 30 Penfill 3ml 8 Mixtard_30_Penfill_3_ml-8.html t \N h
571 118 121 Mixtard 40 Penfill 3ml 9 Mixtard_40_Penfill_3_ml-9.html t \N h
572 119 121 Mixtard 50 Penfill 3ml 10 Mixtard_50_Penfill_3_ml-10.html t \N h
573 120 122 NovoPen 1.5 1 NovoPen_1_5-1.html t \N h
574 121 122 NovoPen 3 2 NovoPen_3-2.html t \N h
575 122 124 Glukohemotest 1-45 1 Glukohemotest_1-45-1.html t \N h
576 123 124 Ketoglur test 5000 2 Ketoglur_test_5000-2.html t \N h
577 124 124 Urokomb 3 test 3 Urokomb_3_test-3.html t \N h
578 125 124 Urokomb 9 test 4 Urokomb_9_test-4.html t \N h
579 126 135 ALDESOL&reg; 1 ALDESOL_1.htm t \N h
580 127 135 ASEPSOL&reg; EKO 2 ASEPSOL_EKO_2.htm t \N h
581 128 135 DIALOX&reg; 3 Dialox_3.html t \N h
582 130 135 PLIVASEPT&reg; BLUE 5 PLIVASEPT_BLUE_5.html t \N h
583 131 135 PLIVASEPT&reg; GLUKONAT 6 PLIVASEPT_GLUKONAT_6.html t \N h
584 132 135 PLIVASEPT&reg; PENEÈI 7 PLIVASEPT_PENECHI_7.html t \N h
585 133 135 PLIVASEPT&reg; TINKTURA 8 PLIVASEPT_TINKTURA_8.html t \N h
586 129 135 IZOSAN G&reg; 4 IZOSAN_G_4.html t \N h
587 \.
588 --
589 -- Data for TOC Entry ID 31 (OID 2054608)
590 --
591 -- Name: vademecum Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
592 --
593
594
595 COPY "vademecum" FROM stdin;
596 1005 H ANDOL&reg; tablete 300 mg
597 1006 H ARTROCAM&reg; tablete
598 1007 H CRYSTACILLIN&reg;
599 1008 H DIFETOIN&reg;
600 1009 H DILTIAZEM tablete 60 mg
601 1010 H DIMIDRIL&reg;
602 1011 H EUGLUCON&reg;
603 1012 H EUTIZON&reg; B6
604 1013 H FIZIOLOSKA RAZTOPINA
605 1014 H GEOKORTON&reg; kapljice za oko in uho
606 1015 H GLUKOZA 10 %
607 1016 H HEPTANON&reg; injekcije
608 1017 H HEPTANON &reg; tablete in peroralne kapljice
609 1018 H Homofan&reg; 100
610 1019 H Homolong&reg; 40
611 1020 H Homorap&reg; 100
612 1021 H Homorap&reg; 40
613 1022 H HYDANPHEN&reg;
614 1023 H Infusol&reg;
615 1024 H KETOCEF&reg; injekcije 750 mg
616 1025 H LADIOMIL&reg; injekcije
617 1026 H LADIOMIL&reg; tablete 25 mg i 50mg
618 1027 H LANICOR&reg; injekcije
619 1028 H LANICOR&reg; tablete
620 1029 H LANITOP&reg; injekcije
621 1030 H LANITOP&reg; tablete
622 1031 H LOCACORTEN&reg; N krema in mazilo
623 1032 H LOCASALEN&reg;
624 1033 H MAMOMIT&reg;
625 1034 H MANIT&reg; 10 %
626 1035 H MANIT&reg; 20 %
627 1036 H MIROCEF&reg; injekcije 500 mg in 1g
628 1037 H Mixtard 10&reg; Penfill&reg; 3 ml
629 1038 H MIXTARD&reg; 20 PENFILL&reg; 3 ml
630 1039 H MIXTARD&reg; 30 PENFILL&reg; 3 ml
631 1040 H MIXTARD&reg; 40 PENFILL&reg; 3 ml
632 1041 H MIXTARD&reg; 50 PENFILL&reg; 3 ml
633 1042 H NISTATIN oralne/peroralne kapljice in mazilo
634 1043 H NOVOCEF&reg; tablete 125/250/500 mg
635 1044 H ORBENIN&reg; injekcije
636 1045 H ORBENIN&reg; kapsule
637 1046 H PHENOBARBITON&reg; NATRIUM injekcije
638 1047 H PHENOBARBITON&reg; tablete 15 in 100 mg
639 1048 H PILOKARPIN 1 in 2 %
640 1049 H PLIVADON&reg;
641 1050 H PLIVIT&reg; D3
642 1051 H Plivit&reg; A injekcije
643 1052 H Plivit&reg; A peroralne kapljice
644 1053 H PLIVIT&reg; B1 injekcije 100 in 250 mg
645 1054 H PLIVIT&reg; B1 tablete
646 1055 H Plivit&reg; C injekcije
647 1056 H Plivit&reg; C tablete 500 mg
648 1057 H PRAZINE&reg; injekcije 50 in 100 mg
649 1058 H PRIMIDON
650 1059 H Rimactan&reg;
651 1060 H RINGERJEVA RAZTOPINA
652 1061 H SALVIAMIN&reg; L8b.UH
653 1062 H SALVIAMIN&reg; LX6
654 1063 H SOLUDEKS&reg; 1
655 1064 H SOLUDEKS&reg; 40
656 1065 H SOLUDEKS&reg; 70
657 1066 H SULFASOL&reg; 4
658 1067 H SUMAMED&reg; kapsule in tablete 500 mg
659 1068 H SUMAMED&reg; S
660 1069 H SYNOPEN&reg; mazilo
661 1070 H TEGRETOL&reg; in TEGRETOL&reg; CR
662 1071 H TIAREN&reg;
663 1072 H TINIDIL&reg;
664 1073 H TONOCARDIN&reg; tablete 2 in 4 mg
665 1074 H TRASICOR&reg; 80
666 1075 H Voltaren&reg; forte tablete, retard tablete in svecke 12,5/25/50 mg
667 1076 H Voltaren&reg; gel
668 1077 H Voltaren&reg; injekcije
669 1078 H Voltaren&reg; rapid
670 5000 V VITAMIN A+D3+E raztopina za injiciranje
671 5001 V VITAMIN A+D3+E peroralna raztopina
672 5002 V AMPIVET &reg;K forte
673 5003 V CALCII BOROGLUCONAS
674 5004 V EKSPEDRIN&reg;
675 5005 V Flogocid&reg; mazilo
676 5006 V GEOTILIN&reg; P
677 5007 V GEOTRIM&reg; P
678 5008 V GUMPESKAL&reg;+IB
679 5009 V PENTAVET raztopina za injekcije
680 5010 V PESTIKAL&reg;+EDS+IB
681 5011 V PIPERAZIN CITRAT prasek
682 5012 V RESORBENS&reg; mazilo
683 5013 V SIDERANEM&reg; 100
684 5014 V SIMIVET&reg; 15 %
685 5015 V SULFADIMIDIN tablete
686 5016 V SULFAPYRIDAZIN 25 % raztopina za injekcije
687 5017 V SULFADIMIDIN 32 % raztopina
688 5018 V TIAVET&reg; 20 %
689 5019 V TRIMETOSUL&reg; P
690 5020 V VETALGIN
691 5021 V VETOFLOK&reg; 5 %
692 5022 V Vi-A-D3 peroralna raztopina
693 1000 H ACTRAPID PENFILL 3 ml
694 1001 H AMOXIL&reg; kapsule 500 mg
695 1002 H Anafranil&reg; oblozene tablete
696 1003 H Anafranil&reg; injekcije
697 1004 H ANDOL&reg; 100
698 \.
699 --
700 -- Data for TOC Entry ID 32 (OID 2081105)
701 --
702 -- Name: people Type: TABLE DATA Owner: dpavlin
703 --
704
705
706 COPY "people" FROM stdin;
707 drugo Jahac rumene kadulje dpavlin dream Dobrica Pavlinusic dpavlin@pliva.hr Pliva d.d.
708 zdravnik Milorad Mika Mijovic Beograd 011192956 cica1@ptt.yu Galenika 011108688 011192956 officeyu@galenika.co.yu
709 zdravnik petjac fjfjfj0 Petja Colja petja.colja@siol.net Splo¹na bolnica ©empeter
710 faramacevt slavi vmt slavica ¹e¹ek 1000 Ljubljana 5342895 slavica.sesek@kclj.si Ginekol.kl. lekarna 2324482 2324482 slavica.sesek@kclj.si specializacija iz oblikovanja zdravil
711 \N
712 zdravnik BarbaraMihevc Tisa Barbara Mihevc 1260 Ljubljana - Polje barbaramihevc@hotmail.com Klinièni center
713 veterinar sandra_g pliva Sandra Giovani 9241 Ver¾ej sandra.giovani@pliva.si Predstavni¹tvo Plive d.d. v Ljubljani
714 faramacevt AQUA 7777 IRENA PU©NIK 2390 RAVNE NA KORO©KEM 028223065 irena.pusnik@netsi.net KORO©KA LEKARNA RAVNE 028223065 028223065 irena.pusnik@netsi.net mag.farm.specialist farmacevtske informatike direktorica javnega zavoda
715 zdravnik plivakranj 3tisoc Valerija Vipotnik Zupanc 4000 Kranj 04 2355 720 vzupanc@siol.net Zdravstveni dom Kranj 04 2082 130 specializant splo¹ne medicine splo¹na medicina
716 drugo dijakinja Martina diniy2v6 Martina Miklavèiè 6275 Èrni Kal 05/6397141 mmiklavcic@hotmail.com Gim. Koper
717 veterinar kuznerje zl*3tj? Jernej Ku¾ner kuznerje@mail.vf.uni-lj.si UL; Veterinarska fakulteta
718 veterinar Kori slavko Iztok Valentinèiè klinika.maribor@siol.net Veterinarstvo Kori
719 zdravnik koseljm kmmpb Miha Koselj 1113 ljubljana 01 53 46 519 miha.koselj@kclj.si KC Ljubljana, KO za end.diabetes 01 43 30 288 01 43 30 288 miha.koselj@kclj.si
720 faramacevt ANA KOBAL ©TANJEL ANA KOBAL 6222 ©TANJEL 05-7691015 IVO.KOBAL@SIOL.NET KRA©KE LEKARNE
721 faramacevt LENART ©TANJEL ANA KOBAL 6222 ©TANJEL 05-7691015 IVO.KOBAL@SIOL.NET KRA©KE LEKARNE
722 veterinar Knezevic Vetmedika Slavko Kne¾eviè 1000 Ljubljana 01 5686-389 slavko.knezevic@salus.si Vetmedika d.o.o. 01 5686-389
723 drugo delovni terapevt kzdenka zdenka1 sandra gjura 2000 maribor zdenka.kranjc@siol.net dom danice vugrinec
724 veterinar dejan dejan123 Dejan ®idan 9000 M.Sobota 041-728-259 dejan.zidan@siol.net Veterinarski zavod Slovenije 02 - 52-11-991 dejan.zidan@gov.si reprodukcija pra¹ièi
725 zdravnik pajero berlingo Andreja ©tular andreja.stular@zzv-lj.si ZZV LJ
726 drugo student katja katja katja ujcic dasy23@hotmail,com s¹tudent
727 zdravnik bsaksida sax Bogdan Saksida 5260 Solkan 00386 05 3005769 saks@siol.net Diagnostièni center Bled 00386 04 5798000 urolog urologija
728 faramacevt rosana_p gora2x rosana potokar rosana.potokar@siol.net p
729 zdravnik rosic rosic9 majda rosic 5250 solkan majda.rosic@guest.arnes.si splosna bolnica f. derganc nova gorica interna
730 drugo dijak rokovladislav1 rokovladislav1 rok palir 2380 slovenij gradec miroslav.debersek@guest.arnes.si gim rav
731 drugo absolvent medicine fever potica3 irena jakopanec 3325 ©o¹tanj irena.jakopanec@mf.uni-lj.si Medicinska fakulteta v Ljubljani
732 zdravnik met.center metcenter Metelkova Center met.center@siol.net Zdravstveni dom Lj-Center, CPZOD
733 zdravnik anderander plivander Andrej Dernikoviè 6310 Izola 6310 andrej.dernikovic@siol.net Zasebna ordinacija splo¹ne medicine 00386 5 640 35 63 andrej.dernikovic@siol, net splo¹na medicina, podvodna medicina
734 faramacevt janez 3352 janez springer 9250 Gornja Radgona 02 5631110 janez_springer@yahoo.com Lekarna Gornja Radgona 02 5631110 02 5648170 janez_springer@yahoo.com lekarni¹ka farmacija zdravila
735 faramacevt ivica ivica Ivica Iviæ popov@pliva.hr PLIVA
736 veterinar dpavlin1 pero99 Dobrica Pavlinusic dpavlin@pliva.hr Institut za istrazivanje ruda i gubljenj
737 drugo informati«ar neven neven neven poljak neven.poljak@pliva.hr pliva
738 drugo informati«ar neven1 neven neven poljak neven.poljak@pliva.hr pliva
739 drugo Vi¹ja med. sestra dmohor4 irena mohoriè irena 5280 idrija 053771236 damir.mohoric@guest.arnes.si Zdravstveni dom Idrija 053734238
740 drugo Visja med. sestra dmohor5 irena Mohoriè Irena 5280 Idrija 053771236 damir.mohoric@guest.arnes.si Zdravstveni dom Idrija 053734238
741 zdravnik RESA NK 7872 nata¹a kern 4000 Kranj 064 242 186 ales.kern.@fov.uni-mb.si Zdravstveni dom Kranj 064 282000 ne. zdravnica splo¹ne medicine-ambulanta za zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog ZD Kranj
742 faramacevt lekarna kromberk kromberk lovriè tatjana 5000 nova gorica nova gorica +65 131377 lekarna.kromberk@siol.net lekarna kromberk +65 131377 +65 131376 lekarna.kromberk@siol.net
743 drugo GIS specalist andrej.mirtic 4spaces Andrej Mirtic andrej.m@bigfoot.com GISdata
744 drugo ing. kemije bernjev bernjev èulk bernarda 2341 limbu¹ - bernjev@yahoo.com sbm - - -
745 faramacevt andrej reb Dragica Rebula drebula@hotmail.com s. b. dr. F. Derganc ©empeter bolni¹nièna lekarna - farmacevt receptar
746 zdravnik kripbt1 fmt007 Franc Kandare 1290 Grosuplje 7861496 franc.kandare@guest.arnes.si Klinika za pljuène bolezni in alergije G 064 469100 064 469177 franc.kandare@klinika-golnik.si interna medicina - pulmologija kardiorespiratorna funkcionalna diagnostika
747 veterinar tanjacel VP7Pivka Tanja Èeligoj tanja.celigoj@lek.si Lek d.d. 588-29-59
748 zdravnik only011 saigo011 blagica dzaic 1370 logatec 7541 327 only011@hotmail.com zd logatec 7541217 solska medicina pedijatrija
749 zdravnik icabrian IC9953 Igor Cabrian igor.cabrian@jupsline.net Urania Consulting & Trade d. o.
750 faramacevt spela mag30ph6 ¹pela urh spela.urh@siol.net Lekarna KC
751 drugo sadjar amater tmarjan sliva Marjan Tr¹ek 1000 Ljubljana marjan.trsek@link.si LM
752 faramacevt TRSANM JOZICA MATEJA TR©AN 1110 LJUBLJANA 5424326 MATEJA.TRSAN@KCLJ.SI KC-LEKARNA 2326680 MATEJA.TRSAN@KCLJ.SI
753 drugo Pliva interno plivastr interno Pliva Interno popov@pliva.hr PLIVA 2855 za internu upotrebu
754 drugo dijak valekmar@car.si valmar1990 valek mario-mlaj¹i 8257 dobova 0608 67-085 valek.mario@car.si / / /
755 zdravnik nirmol jivan sedmak natasa 6221 sezana 06764041 maja.sedmak@k2.net zdravstveni dom sezana 06731671 psihiater bolezni odvisnosti,splosna psihiatrija
756 faramacevt Nepa nepa Irena Lukanèiè Logatec Logatec 7542854 irena.lukancic@ki.si Kemijski in¹titut 47602622 zakljuèevanje magistrske naloge na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani genski in¾eniring
757 faramacevt irena irena Irena Lukanèiè 1370 Logatec 7542854 irena.lukancic@ki.si Kemijski in¹titut,Ljubljana 4760262 genski in¾eniring
758 drugo STUDENT STOMATOLOGIJE TOMI TOMI TOMI SAMEC 5270 AJDOV©ÈINA 05 3688833 tomi.samec@siol.net medicinska fakulteta
759 drugo ¾ivilski tehnik klavdijab delfin Klavdija Began 2000 Maribor 02/6132 - 900 klavdija.began@email.si nisem zaposlena
760 faramacevt janakristan 37406572 Jana Kristan 6230 Postojna 05 726 22 94 jana.kristan@siol.net Kra¹ke lekarne 05-81-090 / /
761 faramacevt kaktus sutkak lidija bla¾iè lidija.blazic@email.si gori¹ka lekarna
762 zdravnik taseski darko darko taseski 1000 ljubljana 06101583869 DARKO.TASESKI@PUB.MO-RS.SI ZDR.SL. MORS AMBULANTA MOSTE 1856379 ZDRAVNIK SPECIJALIST DRU®INSKE / SPLO©NE MEDICINE
763 \N
764 drugo ¹tudentka visoke zdravstvene ¹ole petra-frangez medvedka Petra Frange¾ 2311 Hoèe petra.frangez@uni-mb.si visoka zdravstvena ¹ola
765 zdravnik ljubica pikec Ljubica Kolander Bizjak 6000 Koper (05)6274685 ljubica.kolander@guest.arnes.si Zdravstveni dom Koper,Spl.amb.Tomos (05)6259131 specialistka splo¹ne medicine dru¾inska medicina
766 drugo VMT DIETETIK LAJO H1FN10 JO®E LAVRINEC 4270 JESENICE 04-5862425 joze.lavrinec@telesat.si Splo¹na bolni¹nica Jesenice 04-5 868 263
767 drugo grafik matev retep p p 1261 dobrunje 14 mene_ni²@hotmail.com delo 14 20 mene_ni@hotmail.com grafika grafika
768 zdravnik blaz pliva Blaz Koritnik 1000 Ljubljana blaz.koritnik@mf.uni-lj.si In¹titut za klinièno nevrofiziologijo KC nevrologija
769 faramacevt ireni irena irena mastnak 1117 Ljubljana 01-5074420 irena.mastnak@pliva.si pliva , ljubljana 041-277-913 014368638 irena.mastnak@pliva.si nimam nrvrologija, psihiatrija
770 faramacevt dm22799 00000dt Dominika Tompa Majcen 1000 Ljubljana 031-634 900 dtm22799@Schering-Plough Schering Plough 01-3243642 01-3346422 dtm22799@Schering-Plough
771 zdravnik tinastropnik plazma Tina Stropnik 2000 Maribor tina_stropnik@hotmail.com SBM 321-24-27 ne vem tina_stropnik@hotmail.com interna medicina interna medicina
772 zdravnik novartis novartis m p info@novartis.com novartis
773 veterinar tasner uvp00410b Ivan Ta¹ner 3240 ©marje pri Jel¹ah 035821161 lepopismo@yahoo.com Veterinarski zavod ©marje pri Jel¹ah 035821057 veterina
774 zdravnik mera dimnik Marija Avsenik 4270 Jesenice marija.avsenik@guest.arnes.si Zdravstveni dom Jesenice pediatrija nevrologija
775 drugo vms. prf.soc.ped. ikend016 150487f3 Milena Bohnec 1000 Ljubljana -Viè 271-795 milena.bohnec@kclj.si Klinièni center-Klinièni oddelek za endo 01-434-31-68 01-434-31-68 milena.bohnec@kclj.si edukator-zdravstveni vzgojitel na podroèju oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo diabetes
776 drugo medicinski tehnik alenbec canadair alen beèirhod¾iæ 1000 Ljubljana 5412641 alen.becirhodzic@amis.net klinièni center 1313113 dializa nefrologija
777 drugo vodja nadzora seltone 1942 Tone Seliskar SI 1113 Ljubljana 4361500 tone.seliskar@rtvslo.si RTV Slovenija 4752708 4752780 tone.seliskar@rtvslo.si
778 drugo pliva internet.editor ljubljana Ozren Zagmester fdgfgfg gjhghjg jgjhgg jhghg ozren.zagmester@pliva.hr PLIVA hgjkfghfd hjhjh kjhjhjkh kjhjhjkh hgfhfghfgh
779 zdravnik dr.korosec dr.korosec hrvoje koro¹ec 5222 kobarid 0038653891045 dr.korosec@siol.net zza kobarid 0038653891045 dr.korosec@siol.net zobozdravstvo
780 zdravnik bkrofl ¾iga Bo¾idar Krofliè 3211 ©kofja vas Bozidar.Kroflic@quest.arnes.si SB Celje otorinolaringologija
781 zdravnik rjana srna Jana Rupnik 4000 Kranj 04-2317-620 j.rupnik@email.si Bolni¹nica Golnik 04-2569-252 internist gastroenterologija,kardiologija,diabetes
782 zdravnik xxxxx xxxxx milèinoviè nevenka, dr.med 6000 Koper o5/6302-222 05/302-222 milcomkp@siol.net Zdravstveni dom koper xxxx xxxx xxxx medicina dela,prometa in ¹porta medicina dela prometa in ¹porta
783 zdravnik strelec xxxx Nevenka Milèinoviè 6000 Koper 05/302-222, 05/302-220 milcomkp@siol.net zdravstveni dom koper xxxx xxxx xxxx iz medicine dela,prometa in ¹porta delo na podroèju medicine dela.
784 faramacevt BZE666 abc456 Bo¾o Kranjec BZE666@yahoo.co.uk Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn
785 drugo medicinski tehnik - diabetik andrej1 dado1 Andrej Kramer 3270 La¹ko 03 5733 158 814241@gsm.mobitel.si Splo¹na bolni¹nica Celje 03 544 11 33
786 drugo ¹tudent mitja katja mitja udoviè 8000 novo mesto 041712139 mitja_udovic@yahoo.com fov kranj
787 drugo bolnik wing wing Janez Vonèa wing@siol.net WING d.o.o.
788 veterinar astraj astraj Andrej Strajn andrej.straj@guest.arnes.si Srednja agro¾ivilska ¹ola
789 zdravnik MOLNAR HELENA1 HELENA MOLNAR NOVAK 1000 LJUBLJANA 2568828 helena.molnar@kclj.si UKC KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 2301971 INTERNA MEDICINA INTERNA MEDICINA, ENDOKRINOLOGIJA, NUKLEARNA MEDICINA
790 zdravnik romana hafner dobrava romana pintar hafner 4246 kamna gorica 04 530 80 80 ROMANA.HAFNER@S5.NET ZASEBNA AMBULANTA SPLO©NE MEDICINE 04 51 51 150 04 5151 151 ROMANA.HAFNER@S5.NET SPLO©NA MEDICINA SPLO©NA MEDICINA
791 faramacevt valnea armand Valnea Jureèiè 1000 Ljubljana 518 53 57 anval.jurecic@siol.net lekarna Ljubljana 2319 470
792 zdravnik andrej33 ak andrej katanec 4000 Kranj 041 2222678 andrej.katanec@guest.arnes.si KC 041 2222678 01 5421901 andrej.katanec@guest.arnes.si pediatrija
793 faramacevt zlovric lavica27 Zrinka Lovriæ 10000 Zagreb Zrinka.Lovric@pliva.hr Pliva d.d. ++ 385 1 6120 843 ++ 385 1 6120 994 Zrinka.Lovric@pliva.hr
794 zdravnik matjaz matjaz Milena Stra¹ek 8250 Bre¾ice 07/ 499 - 00 - 90 janko.strasek@siol.net Bolni¹nica Bre¾ice 07/ 4668 -100 / / interna medicina kardiologija
795 faramacevt zoranbp zoranbp Zoran Cvetkovic 6310 Izola +386 41 738958 clients@basicpoint.com Adler d.o.o. +386 5 6402315 +386 5 6402316 clients@basicpoint.com industrijska farmaceutika
796 veterinar crtomirp pliva Èrtomir Praprotnik 1385 Nova vas 7098074 Crtomir.praprotnik@lek.si Lek d.d. 5802951 5683488 Crtomir.praprotnik@lek.si marketing
797 veterinar ks13spec koprivca7 janez koprivnikar 1000 ljubljana +38641721333 janez.koprivnikar@guest.arnes.si kmetijski zavod ljubljana KSSS +38612528209 +38612519432 mleèna proizvodnja, preventivna veterina, tehnologije reje govedoreja
798 faramacevt zalek vrtojba CVETKA BALKOVEC Cvetka.Balkovev@guest.arnes.si Splo¹na bolni¹nica Novo mesto 073916625 073323026
799 zdravnik sb-transf kramar Irena Kramar 6310 Izola 05 66 06 230 irena.kramar@sb-izola.si Splo¹na bolni¹nica izola 05 6606 05 66 06 305 irena.kramar@sb-izola.si Specialist transfuzijske medicine Dejavnost transfuziologije in antikoagulacijske terapije
800 drugo it marica1 marica dragica Popov popov@pliva.hr test
801 zdravnik zdajd zdajd1 franc koren 5273 col zdrajd@siol.net ZD Ajdov¹èina zdrajd@siol.net internist pulmolog
802 faramacevt galenski gal017 Irena Cergolj 6000 Koper 05/6110021 galenskilaboratorij@siol.net Obalne lekarne Koper 05/6110021 05/6110050 galenskilaboratorij@siol.net
803 zdravnik bojankr vic654 Bojan Krebs bojan.krebs@guest.arnes.si Kirur¹ki sanatorij Ro¾na dolina
804 drugo zidar novstan audistan stanko novak 9240 ljutomer 025849993 stan.novak@amis.net invalitsko upokojen nimam je po¹kodbe hrptenjaèe
805 faramacevt m_pesec WITTEN MARIA PE©EC M_PESEC@HOTMAIL.COM JZ CELJSKE LEKARNE
806 \.
807 --
808 -- TOC Entry ID 16 (OID 905725)
809 --
810 -- Name: "news_id_key" Type: INDEX Owner: dpavlin
811 --
812
813 CREATE UNIQUE INDEX "news_id_key" on "news" using btree ( "id" "int4_ops" );
814
815 --
816 -- TOC Entry ID 22 (OID 905725)
817 --
818 -- Name: "ind_news_type" Type: INDEX Owner: dpavlin
819 --
820
821 CREATE INDEX "ind_news_type" on "news" using btree ( "type" "bpchar_ops" );
822
823 --
824 -- TOC Entry ID 17 (OID 905764)
825 --
826 -- Name: "menu_num" Type: INDEX Owner: dpavlin
827 --
828
829 CREATE UNIQUE INDEX "menu_num" on "menu" using btree ( "num" "int4_ops" );
830
831 --
832 -- TOC Entry ID 18 (OID 905800)
833 --
834 -- Name: "ind_countries_iso" Type: INDEX Owner: dpavlin
835 --
836
837 CREATE UNIQUE INDEX "ind_countries_iso" on "countries" using btree ( "iso" "varchar_ops" );
838
839 --
840 -- TOC Entry ID 19 (OID 905871)
841 --
842 -- Name: "zaposleni_id_key" Type: INDEX Owner: dpavlin
843 --
844
845 CREATE UNIQUE INDEX "zaposleni_id_key" on "zaposleni" using btree ( "id" "int4_ops" );
846
847 --
848 -- TOC Entry ID 20 (OID 905924)
849 --
850 -- Name: "multi_id_key" Type: INDEX Owner: dpavlin
851 --
852
853 CREATE UNIQUE INDEX "multi_id_key" on "multi" using btree ( "id" "int4_ops" );
854
855 --
856 -- TOC Entry ID 21 (OID 2054608)
857 --
858 -- Name: "vad_title_ind" Type: INDEX Owner: dpavlin
859 --
860
861 CREATE INDEX "vad_title_ind" on "vademecum" using btree ( "title" "varchar_ops" );
862
863 --
864 -- TOC Entry ID 3 (OID 905706)
865 --
866 -- Name: news_id_seq Type: SEQUENCE SET Owner:
867 --
868
869 SELECT setval ('"news_id_seq"', 24, 't');
870
871 --
872 -- TOC Entry ID 5 (OID 905852)
873 --
874 -- Name: zaposleni_id_seq Type: SEQUENCE SET Owner:
875 --
876
877 SELECT setval ('"zaposleni_id_seq"', 42, 't');
878
879 --
880 -- TOC Entry ID 7 (OID 905905)
881 --
882 -- Name: multi_id_seq Type: SEQUENCE SET Owner:
883 --
884
885 SELECT setval ('"multi_id_seq"', 133, 't');
886

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26